Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 007.21 . 2011

15 listopada 2011 roku

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

w sprawie: wykreślenia Gminy Dąbie ze Związku Międzygminnego Wodociągów

i Kanalizacji w Koninie

Na podstawie art. 64 i 69 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z § 12 ust. 1 pkt 10, § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 pkt.2 i ust. 4 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje:

§1

Wykreśla się Gminę Dąbie ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§2

Stwierdza się zachowanie statutowego 90 dniowego terminu powiadomienia Gminy Dąbie o zamiarze jej wykreślenia ze ZMWiK w Koninie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2009 roku za nr XXXI/227/2009 Rada Miejska w Dąbiu podjęła uchwałęw sprawie wystąpienia gminy Dąbie ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz wyraziła zamiar rezygnacji z prowadzenia za pośrednictwem Związku inwestycji wodno-ściekowych w ramach projektu ? Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim?.

Informację o podjęciu powyższej uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Dąbie przekazał ZMWiKw Koninie w dniu 11 stycznia 2010r. - w piśmie L.dz.11/20/2010 z 5.01.2010r. W przedmiotowym piśmie wskazał jednocześnie, iż wykonanie uchwały zostało wstrzymane do czasu ogłoszenia wyników naboru wniosków przez NFOŚiGW w ramach którego został złożony przez ZMWiK w Koninie wniosek o dofinansowanie projektu p.n. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim?.

Ponieważ uchwała nie zawierała informacji o postępowaniu gminy Dąbie co do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Związek wystąpił do gminy pismem z dnia 20 maja 2011 roku o zajęcie w tej kwestii wyraźnego stanowiska.

Pismem IDZP.033.7.2011.KB z dnia 28 kwietnia 2011r. Burmistrz w/w gminy poinformował ZMWiK     w Koninie o po raz kolejny o zamiarze wystąpienia gminy Dąbie ze Związku oraz rezygnacji z realizacji inwestycji wodno-ściekowych w ramach powyższego projektu.

Kolejnym pismem z dnia 31 maja 2011r.  IDZP.033.7.2011.KB Gmina Dąbie potwierdziła zamiar wycofania z eksploatacji przez spółkę Związku urządzeń wodno-kanalizacyjnych i administrowanie ich we własnym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z § 39 i 40 ust.2 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wszczęto procedurę zmierzającą do wykreślenia Gminy Dąbie z członkowstwa w Związku, o czym poinformowano stosownym ?Zawiadomieniem? gminę pismem     z dnia 27 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z §39 Statutu ZMWiK w Koninie członkostwo w Związku ustaje m.in. wskutek wykreślenia członka ze Związku.

Podstawę wykreślenia stanowić może nie wykonywanie przez gminę obowiązków na rzecz Związku, w szczególności wycofanie z eksploatacji Związku prowadzonej przez podmiot gospodarczy utworzony w tym celu urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacji sanitarnych  ( § 40 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku).

Stosownie do treści art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §7 ust. 1 i 2, §37 ust. 2 i §42 ust. 2 i 3 Statutu Związku podjęcie przez członka związku decyzji w przedmiocie wycofania z eksploatacji jednoosobowej spółki Związku urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest równoznaczne z zaprzestaniem wspólnego wykonywania zadań publicznych w ramach Związku. Wspólne wykonywanie zadań użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności terenów wiejskich poprzez przekazanie w eksploatację jednoosobowej spółki Związku urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  wodę jest podstawowym atrybutem członkostwa danej gminy w Związku, warunkującym jego istnienie.

Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności i przepisy, podjęta przez Radę Miejską w Dąbiu wymieniona na wstąpie uzasadnienia uchwała z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wystąpienia gminy Dąbie ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie determinuje konieczność wykreślenia Gminy Dąbie ze Związku.