Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.24.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 grudnia 2011 roku

 

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2012  - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku  z art  69 ust. 1  ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.);   art. 226, 227i  230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala  się  Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  obejmującą:

  1. dochody i wydatki bieżące,  wynik budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Objaśnienia przyjętych wartości , stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

 

§ 3

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów

i Kanalizacji w Koninie Nr 007.5.2011 z dnia 23 lutego 2011r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr007.24.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 grudnia 2011 roku


w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

1.

Dochody ogółem, w tym:

157 483

161 251

165 013

165 013

a

dochody bieżące

157 483

161 251

165 013

165 013

b

dochody majatkowe

0

0

0

0

2.

Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) , w tym:

157 483

161 251

165 013

165 013

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

72 110

73 913

75 761

75 761

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

156 000

159 900

163 898

163 898

3.

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) ( 1-2)

0

0

0

0

4.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp w tym:

0

0

0

0

a

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

0

0

0

0

5.

Środki do dyspozycji

0

0

0

0

6.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

0

0

0

0

7.

Wydatki majątkowe, w tym:

0

0

0

0

8.

Wynik finansowy budżetu

0

0

0

0

9

Wydatki bieżace

157 483

161 251

165 013

165 013

10

Wydatki ogółem

157 483

161 251

165 013

165 013

11

Wynik budżetu

0

0

0

0

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 007.24.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 grudnia 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano   materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Związku za rok 2010
i trzy kwartały 2011 roku,  założenia makroekonomiczne przyjęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje
o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących
w Związku . Ze względów oszczędnościowych przyjęto do prognozowania wydatków średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,50% tj niższy niż w WPF Państwa , który kształtuje się na poziomie 102,90%.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto obowiązujące w Związku uregulowania w zakresie planowania dochodów w tym Uchwałę Zgromadzenia  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.  :

-   Nr 007.20.2011 z dnia 15 listopada  2011r w sprawie zasad finansowania działalności Związku

Akt ten  reguluje zasady ustalania składek członkowskich dla poszczególnych gmin . Dochodami   związku  jest  również wpłata z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych spółka z o.o w Koninie zgodnie z zapisami § 43 Statutu Związku.

Wysokość składek na 2012 rok w kwocie 31.683 zł przeliczono  przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł  za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy) zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.20.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. Na lata 2013- 2015 przyjęto zwiększenie stawki do 1,10 zł. Wysokość składek członkowskich w tych latach stanowi  kwotę  34.851zł.

Zgodnie z  założeniami członków Zarządu z dnia 14 września br na rok 2012 przyjęto wpłatę z zysku spółki w wysokości 124.800,00zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2011 o 4%. Przy prognozowaniu wpłat na lata 2013 i 2014 przewiduje się zwiększenie wielkości wpłat z zysku spółki. W 2013 roku  wzrost  o 0,5 % w stosunku do roku 2012 tj. do kwoty 125.400,00zł , w 2014 wzrost o 3 % w stosunku do roku 2013 tj. do kwoty 129.162,00 zł. Rok 2015 utrzymano na poziomie roku 2014.

Pozostałe dochody stanowią odsetki, których wielkość utrzymano na poziomie 2011 roku.

Ze względu na fakt , że w/w dochody stanowią jedyne źródła utrzymania  Związku niezbędne jest dostosowanie ich wielkości do wysokości pozwalających zabezpieczenie planowanych wydatków związanych
z funkcjonowaniem Związku jako jednostki.

 

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.

dochody w latach 2012-2015

 

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2011 rok  i trzy kwartały br oraz założenia członków Zarządu Związku z dnia 14 września 2011 roku do  planowania  wydatków na 2012 rok . Obejmowały one  minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości  planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie  planu roku 2011.

 

Wielkość wydatków na utrzymanie Związku w 2012 roku w kwocie 156.000,00 zł  stanowi 92,30 % planowanych wydatków roku 2011.

Prognozowane wydatki w latach 2013 - 2014 kształtują się następująco:

Rok 2013 ? 159.900,00 zł

Rok 2014 ? 163.898,00 zł

Przy prognozowaniu  wydatków na latach 2013 ? 2014 przyjęto   ze względów oszczędnościowych  średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,5% z wyłączeniem rezerwy ogólnej, której wartość wynika z pozostałej kwoty pomiędzy dochodami a wydatkami.

 

Na rok 2015 przyjęto takie same wielkości jak w  2014 roku ,  uznając że planowanie wzrostu bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych na ten rok byłoby obarczone dużym ryzykiem błędu.

 

 

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.

wydatki w latach 2012-2015

 

 

Wielkość rezerw jest zgodna z art.222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:

 

2012r ? kwota 1.483,00 zł,

2013r ? kwota 1.351,00 zł,

2014r ? kwota 1.115,00 zł,

2015r ? kwota 1.115,00 zł.

Poprawiony (piątek, 23 grudnia 2011 18:45)