Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.25.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 212,  art.  239,  art. 258, ustawy  z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.  z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku  , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł  w tym:

 

1/ dochody bieżące                  -   157.483,00 zł

 

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł w tym:

 

1/ wydatki bieżące                  -  157.483,00 zł

 

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.483,00 zł

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

 

Dokonywania zmian  w planie finansowym  polegających  na przeniesieniach w  planie wydatków  między paragrafami   w  ramach   rozdziału  w   zakresie
wydatków  na  wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 4

Zarząd Związku w 2012 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000,00 zł.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

U Z A S A D N I E N I E

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia  2009 roku ( Dz. U.  z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do planu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.

Przy opracowaniu planu finansowego na 2012 rok  przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z  dnia 14 września br określające  minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych   wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.25.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok

Plan dochodow na 2012 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2010r

1

2

3

4

5

750Administracja publiczna

31 683,00


75095


Pozostała działalność

31 683,00

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

31 683,00

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

124 800,00


75605


Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

124 800,00

 

 

O730

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

124 800,00

758Różne rozliczenia

1 000,00


75814


Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

 

 

O920

Pozostałe odsetki

1 000,00

Ogółem

157 483,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody bieżące

157 483,00

 

 

 

dochody majątkowe

0,00

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.25.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok

Plan wydatków na 2012 r ZMWiK w Koninie

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Projekt planu na 2012 r
1 2 3 4 5
750

Administracja publiczna 156 000,00

75095
Pozostała działalność 156 000,00


3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 100,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 400,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 710,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00


4300 Zakup usług pozostałych 30 690,00


4350 Zakup usług dostępu do usług sieci internet 1 500,00


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200,00


4410 Podróże służbowe krajowe 500,00


4430 Różne opłaty i składki 500,00


4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 800,00


4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 900,00
758

Różne rozliczenia 1 483,00

75818
Rezerwy ogólne i celowe 1 483,00


4810 Rezerwy 1 483,00
Ogółem 157 483,00w tym:wydatki bieżące 157 483,00wydatki majątkowe 0,00

 

U Z A S A D N I E N I E

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę
o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia  2009 roku ( Dz.U.  z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą V/207/2010 z 18 listopada 2010roku.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.

 

Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2012 rok  przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości  planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie  planu roku 2011.

Uwzględniając powyższe w projekcie planu finansowego na 2012 rok wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 91,50% planowanych wydatków w roku 2011.

 

Analiza opisowa  do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012rok

 

Planuje się dochody ogółem na  kwotę  157.483,00 zł w tym:

-  dochody bieżące w kwocie         157.483,00 zł

 

Na dochody bieżące składają się:

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie Gmin

Wysokość planowanych na 2012 rok składek w kwocie 31.683,00 zł przeliczono  przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł  za punkt pomiarowy
( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.20.2011 z dnia
15 listopada 2011 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na  2012 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

Lp

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

 

Gmina Stare Miasto

3 931,00

 

Gmina Kramsk

2 877,00

 

Gmina Rzgów

1 662,00

 

Gmina Krzymów

1 953,00

 

Miasto Golina

4 432,00

 

Gmina Wilczyn

2 969,00

 

Gmina Turek

2 763,00

 

Gmina Kawęczyn

1 776,00

 

Miasto Dobra

1 383,00

 

Miasto Przedecz

1 158,00

 

Gmina Grzegorzew

2 021,00

 

Gmina Chodów

1 066,00

 

Miasto Dąbie

1 923,00

 

Gmina Olszówka

1 423,00

 

Miasto Kłodawa

346,00

Łącznie

31 683,00

- w dziale 756 rozdział 75605

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 124.800,00 zł

- w dziale 758 rozdział 75814

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku
.

Planuje się wydatki ogółem na  kwotę  157.483,00 zł w tym:

-  wydatki  bieżące w kwocie  157.483,00 zł

 

Wydatki bieżące :

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 157.483,00zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  w tym:

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

( Dieta Przewodniczącego Zgromadzenia i Prezesa Zarządu, Diety za uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzeń i Zarządów  )

44 100,00

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

( 1,5 etetu )

57 400,00

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 500,00

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 710,00

 

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia             (materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, program antywirusowy )

2 500,00

 

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

Zakup usług pozostałych                           (obsługa prawna, obsługa strony internetowej i BIP, przedłużenie licencji na program księgowy, prowizje bankowe i opłaty pocztowe )

30 690,00

 

Zakup usług dostępu do usług sieci Internet

1 500,00

 

Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00

 

Podróże służbowe krajowe

500,00

Różne opłaty i składki

500,00

 

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 800,00

 

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

 

 

 

 

 

W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818  § 4810 ujęta jest  rezerwa ogólna w kwocie 1.483,00 zł

 

 

Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .

Dochody ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

490.717,00

492.877,49

100,44

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900

wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

379.200,00

379.200,00

100,00

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

§ 2900

składki członkowskie gmin

30.517,00

30.517,00

100,00


756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730

wpłaty z zysku jednoosobowej  spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie

80.000,00

80.000,00

100,00


758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe


1.000,00

3.160,49

316,05

§ 0920

odsetki od środków na rachunkach  bankowych

1.000,00

2.829,97

 

§ 0970

wpłaty  z rozliczeń z lat ubiegłych

0,00

330,52

 

 

Dochody majątkowe

880.000,00

709.756,43

80,65

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

880.000,00

709.756,43

80,65

 

Dochody ogółem

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

 

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

554.050,00

340.453,43

61,45

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


379.200,00

210.504,27

55,51

§ 3020

1.000,00

0,00

 

§ 3030

1.500,00

78,57

 

§ 4010

154.000,00

103.580,64

 

§ 4040

11.000,00

10.381,35

 

§ 4110

29.360,00

18.154,23

 

§ 4120

3.900,00

2.735,31

 

§ 4170

73.000,00

47.070,00

 

§ 4210

18.500,00

4.770,34

 

§ 4280

240,00

150,00

 

§ 4300

51.000,00

11.661,62

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§ 4360

2.400,00

1.279,43

 

§ 4370

2.600,00

1.800,30

 

§ 4410

9.000,00

4.747,20

 

§ 4420

3.000,00

0,00

 

§ 4430

500,00

17,00

 

§ 4440

3.200,00

3143,52

 

§ 4700

4.000,00

200,00

 

§ 4740

2.500,00

0,00

 

§ 4750

7.000,00

734,76

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 


174.850,00

129.949,16

74,32

§ 3030

44.550,00

31.281,99

 

§ 4010

51.000,00

37.210,00

 

§ 4040

1.500,00

1.499,40

 

§ 4110

8.400,00

5.202,53

 

§ 4120

1.300,00

948,39

 

§ 4170

7.200,00

5.400,00

 

§ 4210

2.000,00

656,62

 

§ 4280

50,00

46,00

 

§ 4300

53.320,00

43.522,47

 

§ 4410

500,00

0,00

 

§ 4430

1.800,00

1.630,00

 

§ 4440

1.580,00

1.571,76

 

§ 4700

1.200,00

980,00

 

§ 4750

450,00

0,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe


0,00

0,00

0,00

§ 4810

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe

1.434.200,00

1.021.795,43

71,24

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


1.434.200,00

1.080.645,32

75,35

§ 6059

1.434.200,00

1.080.645,32

 

Ogółem wydatki

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 r -  III kwartał 2010 roku .

Wyszczególnienie

Plan na 2010 rok                    ( po zmianach)

Wykonanie za IV kw 2010 r

Wskaźnik %

Dochody

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

 

Wydatki

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47

Nadwyżka/Deficyt

- 617.533,00

-218.464,83


 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2010 roku

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 2010r ( po zmianach)

Wykonanie za III kw 2010 r

% wykonania

Plan na 2010r ( po zmianach)

Wykonanie za III kw 2010r

% wykonania

010

1.259.200,00

1.088.956,43

86,48

1.813.400,00

1.291.149,59

71,20

750

30.517,00

30.517,00

100,00

174.850,00

129.949,16

74,32

756

80.000,00

80.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000,00

3.160,49

316,05

0,00

0,00

0,00

Razem

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47

Poprawiony (piątek, 23 grudnia 2011 18:54)