Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W KONINIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady dotyczące pracy Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zwanego dalej "Związkiem" lub "ZMWiK w Koninie",  regulują następujące akty prawne i dokumenty:

1/ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2/ Statut Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

II. SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU

1. Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest organem wykonawczym Związku i składa się z 6 członków.

2. Zarząd Związku  podejmuje sprawy niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Związku.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wybiera Zgromadzenie Związku, w trybie i na
zasadach określonych w Statucie Związku.

4. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia związku w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.

5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

6. Mandat Członka Zarządu będącego przedstawicielem wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu wójta/burmistrza oraz z chwilą ustania członkostwa w Związku Gminy, której mandat dotyczy.

III. KOMPETENCJE ZARZĄDU ZWIĄZKU

Do kompetencji Zarządu Związku należy w szczególności:

1. reprezentowanie Związku w stosunkach na zewnątrz, w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami oraz innymi organami,

2. składanie oświadczeń woli w imieniu Związku,

3. wykonywanie uchwał i wniosków Zgromadzenia i Komisji rewizyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania budżetu Związku,

4. reprezentowanie Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek lub do których przystąpił,

5.sporządzanie projektów budżetu Związku,

6.składanie sprawozdań,

7. przedstawianie wraz z projektem uchwały budżetowej Związku projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Związku.

IV. ORGANIZACJA PRACY ZARZADU ZWIĄZKU

1.Prace Zarządu koordynuje, w ramach podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu w ramach posiadanych kompetencji wykonuje następujące czynności:

- przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
- jest zwierzchnikiem pracowników związku,
- podpisuje pisma i inne dokumenty Związku,
- zatrudnia osoby w ramach stosunku pracy lub zawiera umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi,
- współpracuje z przewodniczącym Zgromadzenia związku oraz organami gmin będących członkami Związku,
- rozpatruje wnioski zgłaszane przez członków Związku,
- realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli,
- przygotowuje pod obrady Zgromadzenia związku projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem.

3. Oświadczenia woli za Związek składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz na 2 miesiące.

5. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu lub inny wskazany przez niego Członek Zarządu.

6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

V. PROTOKOŁY

1.Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

2.Protokól winien odzwierciedlać przebieg posiedzeń i zawierać:

- datę posiedzenia,
- nazwiska i imiona członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,
- porządek obrad,
- treść podjętych uchwał,
- wyniki głosowania,
- zdania odrębne zgłoszone przez Członka zarządu.

3. Wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia winny być złączone do protokołu.

4. Protokół podpisuje Prezes Zarządu oraz Protokolant.

5. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu potwierdzają zapoznanie się z jego treścią.

6. Protokoły przechowywane są w Zarządzie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Koszty związane z działalnością Zarządu obciążają koszty ogólne ZMWiK w Koninie.