Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała nr 1/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ) w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok uchwala się co następuje:

§1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok, w pozycji ?Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie" stanowiącej Załącznik Nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/ł98/2009 z dnia 23 listopada 2009r.. wprowadza się następujące zmiany:
 1. zmniejsza się następujące wydatki:
  • - w Dziale 010 rozdz. 01010 tj 4210 -  zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł - do sumy 18.500,00 zł;
  • - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4430 - różne opłaty i składki kwotę 2000,00 zł zmniejsza się o kwotę 200,00 zł - do sumy 1.800,00 zł.
  • - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji kwotę 1000.00 zł zmniejsza się o kwotę 50.00 zł - do sumy 950,00 zł
 2. zwiększa się następujące wydatki:
  • - w Dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się plan wydatków w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.500,00 zł;
  • - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 1.300,00 zł zwiększa się o kwotę 200,00 zł - do sumy 1.500,00 zł;
  • - w Dziale 750 rozdz. 75095 wprowadza się plan wydatków w § 4280 - zakup usług zdrowotnych na kwotę 50,00 zł.

§2

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

UZASADNIENIE

Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na mocy § 4 pkt 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku otrzymał od Zgromadzenia Związku upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowym Związku w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
Dokonane zmiany wydatków w dziale 010 rozdział 01010 obejmują środki na zabezpieczenie kosztów podróży Radcy Prawnego zatrudnionego w Jednostce Realizującej Projekt na umowę zlecenie. Zmiany w Dziale 750 rozdział 75095 dotyczą wydatków Związku i zapewniają środki na pokrycie kosztów związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2009r wypłacanym zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2010r oraz pokrycia kosztów badań lekarskich pracownika.
Należy podkreślić, że zmiany są niewielkie i nie mają wpływu na prawidłowe wykonanie całego planu finansowego Związku na rok 2010.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr J .72010 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 201 Or w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010rok

Plan dochodów na 2010 r ZMWiK w Koninie

Zmiany 19.01.2010

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2010r

zwiększenia

zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

 

 

 

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

379 200,00

0,00

0,00

379 200,00

 

 

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

880 000,00

0,00

0,00

880 000,00

750

Administracja publiczna

30 517,00

0,00

0,00

30 517,00

75095

Pozostała działalność

30 517,00

0,00

0,00

30 517,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

30 517,00

0,00

0,00

30 517,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

 

75605

 

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

 

 

0730

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

758

Różne rozliczenia

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

Ogółem

1 370 717,00

0.00

0,00

1 370 717,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

dochody bieżące

490 717,00

0,00

0,00

490 717,00

 

 

 

dochody majątkowe

880 000,00

0,00

0,00

880 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2010
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 2010 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010rok

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

Zmiany 19.01.2010

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2010 r

zwiększenia

zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

 

 

 

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000.00

0,00

0,00

1 000.00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0.00

1 500,00

 

1 500.00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

0,00

0.00

11 000.00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 360.00

0,00

0,00

35 360.00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 500,00

0,00

0,00

5 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

52 000,00

0,00

0,00

52 000.00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

0,00

1 500,00

18 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

240,00

0.00

0.00

240,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500.00

0,00

0.00

2 500,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

0,00

0.00

1 500.00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 500,00

0,00

0,00

4 500.00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9 000.00

0,00

0.00

9 000.00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000.00

0,00

0,00

3 000.00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500.00

0,00

0,00

500.00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4 000.00

0,00

0.00

4 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

2 500.00

0,00

0,00

2 500,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

9 000,00

0,00

0.00

9 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek Finanseowych

880 000.00

0.00

0,00

880 000.00

750

Administracja publiczna

143 317,00

250,00

250,00

143 317,00

75095

Pozostała działalność

143 317,00

250,00

250,00

143 317,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

45 950,00

0,00

0,00

45 950,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 000,00

0,00

0.00

51 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 300,00

200,00

0,00

1 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 400,00

0,00

0,00

8 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

0,00

0,00

1 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

0,00

0,00

500,00

 

 

4280

Zakup usłuq zdrowotnych

0,00

50,00

0,00

50,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 967,00

0,00

0,00

23 967,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz .analiz i opinii

1 000.00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

0,00

200,00

1 800,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

1 000,00

0,00

50,00

950,00

758

Różne rozliczenia

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

 

 

4810

Rezerwy

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

Ogółem

1 406 517,00

250,00

250,00

1 406 517,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki bieżące

526 517,00

250,00

250,00

526 517.00

 

 

 

wydatki majątkowe

880 000,00

0.00

0,00

880 000.00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/2010 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010 rok

Zadania inwestycyjne w 2010 roku w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Zakres rzeczowy zadania

Łączne koszty finansowe

Poniesione
nakłady i
Przewidywane
do końca 2009
roku

Planowane wydatki

Jednostka
organizacyjna
realizująca projekt

Rok
Finanseowy
2010

z tego: źródła
finansowania

dochody z tytułu
wpłat gmin na
dofinansowanie
zadania
inwestycyjnego

1

O10

O1010

Uporządkowanie
gospodarki wodno-
ściekowej na terenie
Gmin Członkowskich
ZMWiK w subregionie
Konińskim

Wykonanie
dokumentacji
na sieci
kanalizacyjne,
oczyszczalnie
ścieków; promocja
projektu; roboty
budowlane na
SUW i sieciach
wodociągowych

5 300 000,00

4 420 000,00

880 000,00

880 000,00

Jednostka
realizująca
projekt

Poprawiony (czwartek, 30 grudnia 2010 16:13)