Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 2/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok określonym w Załączniku Nr 2 do Uchwały Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 1/2010 z dnia 19 stycznia 2010r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok uchwala się co następuje:

§1

W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr 1/2010 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 201 Or zmieniającej załącznik Nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009r., dokonuje się poprawy oczywistych omyłek pisarskich w następujący sposób:
1. W kolumnie 5 zapis ?Projekt planu na 2010 r" zastępuje się zapisem ? Plan przed zmianą".
2. W dziale 010 rozdział 01010 po pozycji § 3030 dodaje się pomyłkowo pominięty zapis planu wydatków o ?§ 4010 z kwotą 210.000 zł" dla planu przed zmianą i planu po zmianie.

§2

1. Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok po zmianach oczywistych omyłek pisarskich wprowadzonych niniejszą uchwałą określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W pozostałym zakresie plan finansowy pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.
W Załączniku Nr 2 do Uchwały Zarządu ZMWiK w Koninie Nr 1/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku popełniono 2 oczywiste omyłki pisarskie tj. w kolumnie 5 wpisano ?Projekt planu na 2010 r" podczas gdy powinno być wpisane ? Plan przed zmianą". Ponadto w dziale 010 rozdział 01010 po pozycji § 3030 pomyłkowo pominięty został zapis planu wydatków. Pominięto zapis ?§ 4010 z kwotą 210.000 zł" dla planu przed zmianą i planu po zmianie, który ujęty był w Uchwale IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.
Dokonane poprawy obu oczywistych omyłek pisarskich stanowi w swej istocie zmianę brzmienia planu wydatków w dziale 010 rozdział 01010 jednakże nie mająca wpływu na prawidłowe wykonanie całego planu finansowego Związku na rok 2010.
Mając na uwadze powyższe należy sprostować oczywiste omyłki pisarskie i wprowadzić zmiany określone w niniejszej uchwale.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr J .72010 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 201 Or w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010rok

Plan dochodów na 2010 r ZMWiK w Koninie

Zmiany 19.01.2010

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2010r

zwiększenia

zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

 

 

 

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

379 200,00

0,00

0,00

379 200,00

 

 

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

880 000,00

0,00

0,00

880 000,00

750

Administracja publiczna

30 517,00

0,00

0,00

30 517,00

75095

Pozostała działalność

30 517,00

0,00

0,00

30 517,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

30 517,00

0,00

0,00

30 517,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

 

75605

 

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

 

 

0730

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

758

Różne rozliczenia

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

Ogółem

1 370 717,00

0.00

0,00

1 370 717,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

dochody bieżące

490 717,00

0,00

0,00

490 717,00

 

 

 

dochody majątkowe

880 000,00

0,00

0,00

880 000,00

Poprawiony (czwartek, 30 grudnia 2010 16:13)