Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 3/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok uchwala się co następuje:

§1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok, w pozycji ?Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie" stanowiącej Załącznik Nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1. zmniejsza się następujące wydatki:
- w Dziale 750 rozdz. 75095 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 45.950.00 zł zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł - do sumy 38.450.00 zł.

2. zwiększa się następujące wydatki:
- w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 23.967,00 zł zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł - do sumy 31.467,00 zł;

§2

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na mocy § 4 pkt 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku otrzymał od Zgromadzenia Związku upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowym Związku w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
Dokonane zmiany wydatków w dziale 750 rozdział 75095 dotyczą wydatków Związku i zapewniają środki na pokrycie kosztów związanych z usługą prawną oraz wykonaniem i prowadzeniem strony BIP Związku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3 /2010 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 24 lutego 2010r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010rok

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

 

Zmiany  24.02.2010

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

zwiększenia

zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

 

 

 

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

01010

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 259 200,00

0,00

0,00

1 259 200,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

210 000,00

0,00

0,00

210 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

0,00

0,00

11 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 360,00

0,00

0,00

35 360,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 500,00

0,00

0,00

5 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

52 000,00

0,00

0,00

52 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500,00

0,00

0,00

18 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

240,00

0,00

0,00

240,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9 000,00

0,00

0,00

9 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

0,00

0,00

500,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

9 000,00

0,00

0,00

9 000,00

 

 

6059

Wydatki Inwestycyjne jednostek Finanseowych

880 000,00

0,00

0,00

880 000,00

750

Administracja publiczna

143 317,00

250,00

250,00

143 317,00

75095

Pozostała działalność

143 317,00

250,00

250,00

143 317,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

45 950,00

0,00

7 500,00

38 450,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 000,00

0,00

0,00

51 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 400,00

0,00

0,00

8 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

0,00

0,00

1 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

0,00

0,00

500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

0,00

0,00

50,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 967,00

7 500,00

0,00

31 467,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

0,00

0,00

1 800,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

950,00

0,00

0,00

950,00

758

Różne rozliczenia

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

 

 

4810

Rezerwy

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

Ogółem

1 406 517,00

250,00

250,00

1 406 517,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

wydatki bieżące

526 517,00

250,00

250,00

526 517,00

 

 

 

wydatki majątkowe

880 000,00

0,00

0,00

880 000,00