Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 5/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów I Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji W Koninie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Związek nosi nazwę "Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie", w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zwany dalej Związkiem.

§2

Siedzibą Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest miasto Konin, ul. Nadbrzeżna 6a

§3

Związek działa na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
- niniejszego Statutu,
- wydanych na podstawie delegacji statutowej regulaminów.

§4

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1/ ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2/ Statucie - należy przez to rozumieć Statut Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

§5

Przedmiotem działalności Związku jest w szczególności:
eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studni publicznych i zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnych, w sposób gwarantujący dostawę wody o odpowiedniej ilości i jakości oraz działalność inwestycyjna i inna działalność w ramach gospodarki komunalnej obejmującej zadania o charakterze użyteczności publicznej.

II. STRUKTURA ORAZ ZASADY I TRYB DZIAŁANIA ORGANÓW ZWIĄZKU

§6

Decyzje w zakresie działalności Związku podejmują statutowo właściwe organy Związku, a także członkowie tych organów w sprawach nie zastrzeżonych do uregulowania w drodze uchwały i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

§7

1. Organami Związku są:
1/ Zgromadzenie Związku,
2/ Zarząd Związku,
3/ Komisja Rewizyjna.

2. Zasady wyborów do organów, o których mowa w ust.l oraz zasady, ich tryb działania i kompetencje określa Statut Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

3. Ogólny nadzór nad działalnością Związku sprawują Zgromadzenie Związku oraz Komisja Rewizyjna.

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZWIĄZKU.

A. Podział zadań i kompetencji.

§8

1. Bieżącą działalnością Zakładu kieruje Zarząd Związku oraz - w ramach podziału obowiązków w Zarządzie - poszczególni członkowie Zarządu.

2. Czynności prawnych w imieniu Związku dokonują 2 członkowie Zarządu lub 1 członek Zarządu z pełnomocnikiem.

§9

1. Podpisywanie pism wychodzących ze Związku odbywa się jednoosobowo, z zastrzeżeniem §8 ust.2 niniejszego Regulaminu.

2. Prezes Zarządu podpisuje w szczególności:

- pisma w sprawach osobowych pracowników, a dotyczących przyjmowania, zwalniania, awansowania, wynagradzania, nagradzania i karania pracowników, oraz zawierania umów cywilno-prawnych,

- pisma skierowane do organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, organów związków zawodowych,

- inne pisma, w zakresie wynikającym z podziału czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

3. Pozostali członkowie Zarządu podpisują jednoosobowo pisma z zastrzeżeniem §8 ust.2 - w granicach zakresu ustalonego w ramach podziału spraw do prowadzenia pomiędzy poszczególnych członków Zarządu Związku, z wyjątkiem spraw, dla których Regulamin Zarządu wymaga formy uchwały.

§10

1. Główna Księgowa podpisuje:
- dokumenty o charakterze księgowym,
- korespondencję o charakterze informacyjnym,
- pisma mające na celu zebranie danych niezbędnych dla rozstrzygnięcia spraw przez Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu,
- inne pisma - w granicach umocowania do załatwiania spraw danego rodzaju.

2. Radca prawny uprawniony jest do podpisywania pism procesowych w ramach udzielonego pełnomocnictwa do zastępowania Związku w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami.

§11

1. Strukturę organizacyjną Spółki zatwierdza Zgromadzenie Związku.
2. W ramach struktury organizacyjnej Związku funkcjonują następujące stanowiska pracy:
- stanowisko Głównej Księgowej
- stanowisko Inspektora ds. kadrowo ? płacowych

§12

1. Jednostki organizacyjne Związku powołuje i likwiduje Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.
2. Jednostki organizacyjne Związku posiadają własną strukturę wewnętrzną określoną przez ich zakres działania i zakresy czynności poszczególnych pracowników zatrudnionych w ramach tych jednostek.

B. System zarządzania.

B. I. Hierarchia podporządkowania.

§13

1. W zakresie zarządzania Spółką obowiązuje podstawowa zasada organizacyjna jedności dyspozycji polegająca na tym, że każdy pracownik Spółki podlega jednemu przełożonemu, od którego lub za pośrednictwem którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zleconych mu zadań.

2. Bezpośrednimi przełożonymi w zakładzie jest:
a/ Prezes Zarządu w stosunku do wszystkich pracowników, w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony przez Zarząd Członek Zarządu

B. II. Środki oraz instrumenty zarządzania

§14

W Związku obowiązują następujące środki zarządzania:
a/ decyzje, polecenia i zarządzenia,
b/ akty normatywne

§15

1. Decyzje i polecenia wydawane są w formie ustnej lub pisemnej, przy czym forma pisemna jest stosowana ze względu na wagę sprawy, gdy wymagają tego przepisy prawne oraz dla celów dowodowych.
2. Decyzje i polecenia stanowią środki realizacji postanowień aktów normatywnych, regulujących działalność Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, a także są podstawowym instrumentem zarządzania w zakresie spraw bieżących, wymagających pilnego załatwienia.
3. Zarządzenia wydawane są w formie pisemnej.

§16

1. Aktami normatywnymi są:
a/ akty zewnętrzne,
b/ akty wewnętrzne:

2. Akty normatywne zewnętrzne zawierają przepisy wydawane przez organy władzy i administracji państwowej oraz organy samorządu terytorialnego, które mają zastosowanie w działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie.

3. Akty normatywne wewnętrzne stanowią:
- uchwały Zgromadzenia Związku,
- uchwały Komisji Rewizyjnej,
- uchwały Zarządu Związku,
- zarządzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Związku.

§17

W drodze uchwał Zgromadzenia Związku regulowane są następujące sprawy:
a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysku i strat za okresy sprawozdawcze Związku,
b/ podział zysków lub sfinansowanie strat w działalności Związku,
c/ decyzje dotyczące zbycia i wydzierżawienia majątku Związku oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, d/ nabycie i zbycie nieruchomości,
e/ wybór członków Zarządu Związku,
f/ wybór członków Komisji Rewizyjnej,
g/ udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
h/ zmiana Statutu Związku,
i/ rozwiązanie Spółki - Zakładu Usług Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie,
j/ przyjęcie regulaminów Zgromadzenia Związku i Komisji Rewizyjnej,
k/ udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

§18

W drodze uchwał Komisji Rewizyjnej załatwiane są następujące sprawy:
a/ przyjęcie regulaminu pracy Zarządu,
b/ przyjęcie regulaminu organizacyjnego Związku,
c/ przyjęcie regulaminu pracy Związku
d/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu

§19

W drodze uchwał Zarządu załatwiane są następujące sprawy:
a/ ustanowienie i odwołanie prokurentów oraz pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw,
b/ zajęcie stanowiska w przedmiocie zbycia składników majątku trwałego,
c/ przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Związku, bilansu, rachunku zysków i strat,
d/ zajęcie stanowiska w przedmiocie podziału zysku lub sposobu sfinansowania strat,
e/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Związku oraz ustalanie projektu porządku obrad,
f/ przyjęcie projektów planów działania Związku, w tym również zmiany kierunków działalności Zakładu Usług Wodnych.
g/ opracowanie jednolitego tekstu Statutu Związku.

§20

W drodze zarządzeń poszczególnych członków Zarządu regulowane są sprawy o charakterze organizacyjno - porządkowym, dla których nie jest zastrzeżona forma uchwały Zarządu.

§21

1. Obowiązek merytorycznego opracowania projektów aktów wewnętrznych oraz składania wniosków w przedmiocie ich aktualizacji spoczywa na właściwych rzeczowo pracownikach i organach Związku.

§22

/> Wszystkie projekty aktów wewnętrznych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego, pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.
Zaopiniowania przez radcę prawnego wymagają ponadto:
a/ umowy o podstawowym znaczeniu dla działalności Związku,
b/ decyzje o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
c/ wnioski o przyznanie nagród jubileuszowych,
d/ odstąpienie od umów zawartych przez Związek,
e/ zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym,
f/ wnioski o odwołanie członka Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej,
g/ sprawy kierowane na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

§23

W Związku jest prowadzony rejestr wydawanych wewnętrznych aktów normatywnych.

B. III, Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji.

§24

1. Właściwy rzeczowo pracownik powinien załatwić sprawę należącą do zakresu jego działania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
2. Kolejność załatwiania spraw wynika z wewnętrznego harmonogramu pracy oraz decyzji Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków.
3. Sprawy proste, nie wymagające postępowania wyjaśniającego są załatwiane na bieżąco.
4. Sprawy wszczęte na skutek pisemnego wystąpienia osoby zainteresowanej, organu administracji państwowej lub samorządowej załatwiane są na piśmie, z uwzględnieniem postanowień §9 i 10 niniejszego regulaminu.
5. Sprawy kierowane na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego powinny być przekazane radcy prawnemu w czasie pozwalającym na zachowanie terminów dochodzenia roszczeń.
6. W przypadku gdy wystąpienie zainteresowanej osoby jest bezzasadne i bezzasadność została wykazana w odpowiedzi na wystąpienie a osoba ta ponownie wystąpiła do Związku w tej sprawie bez wskazania nowych okoliczności istotnych dla sposobu jej załatwienia, można w odpowiedzi na ponowne pismo podtrzymać poprzednie stanowisko.

§25

1. Informacji dotyczących działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie udziela Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu.
2. Pracownicy Związku są uprawnieni do udzielania informacji z zakresu powierzonych im zadań i spraw, przy uwzględnieniu zasady przestrzegania tajemnicy państwowej oraz służbowej.
3. Przed udzieleniem informacji należy sprawdzić tożsamość osoby zwracającej się o udzielenie informacji oraz podstawę prawną obowiązku udzielenia informacji lub ustalić uzasadniony interes osoby zainteresowanej.
4. Wszelkie wiadomości uzyskane przez pracowników w związku z pracą wykonywaną na zajmowanym stanowisku mogą być wykorzystane wyłącznie dla celów służbowych, z wyjątkiem informacji przeznaczonych do upowszechnienia lub publikacji.

§26

Dla wykonania zadań merytorycznych Zgromadzenie Związku, na wniosek Zarządu Związku może powoływać jednostki organizacyjne lub spółki prawa handlowego, których zadaniem będzie realizacja zadań statutowych Związku.