Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 7/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Na podstawie:

 • - art.10 i art.13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.),
 • - art.40 ust.4 pkt.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240),
 • - Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz  planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

 • 1. Uchwala się w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem budżetowym i trwa od 1 stycznia do  31 grudnia każdego roku kalendarzowego, składający się z 12 okresów sprawozdawczych.
 • 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

§ 2.

Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego stosuje się w oparciu o załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

 • 1) zakładowy plan kont ustalający:
  • -wykaz kont księgi głównej:
 • a) dla budżetu związku
 • b) dla związku jako jednostki budżetowej
  • - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
  • - zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 • 2) wykaz ksiąg rachunkowych,
 • 3) opis systemu przetwarzania i ochrony danych stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 • 4) Wykaz typowych księgowań stanowi załącznik Nr 3

§ 4.

Sposoby i terminy inwentaryzacji określa zał. Nr 4

§ 5.

Traci moc Uchwała  Nr 4/2009  Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w  Koninie z dnia  18 czerwca 2009r w sprawie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Głównej Księgowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01-01-2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/2010r

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 02.06.2010r

W Związku Międzygminnym stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i  pasywów:

1.         Aktywa trwałe wprowadzane są do ewidencji według ceny nabycia obejmującej cenę zakupu pomniejszonej o ewentualne rabaty, opusty,  i inne zmniejszenia, koszty  transportu, montażu. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

2.         Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:
-          książki i inne zbiory  biblioteczne,
-          odzież i umundurowanie,
-          meble i dywany,
-          pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości  nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku  dochodowym od osób prawnych, dla  których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

3.         Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na  fundusz.

4.         Środki trwałe w budowie ? zgodnie z art.28 ust.2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5.         Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 1000 zł. podlegają jedynie ewidencji ilościowej.

6.         Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

7.         Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.

8.         Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.

9.         Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień ich powstania zgodnie z art.28 ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach w wartości nominalnej.

10.       Dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków  budżetowych. Przesłanki wystąpienia prawdopodobieństwa ich nieściągalności analizuje się i odpisy aktualizujące tworzy się na dzień bilansowy.

11.       Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec  każdego kwartału.

12.       Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

13.       Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów  wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

14.       Zobowiązania zgodnie z art.28 ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości na dzień ich powstania ujmuje się w księgach w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy na podstawie postanowienia art.28 ust.1 pkt 8 zobowiązania wycenia się
w kwocie wymaganej zapłaty.

15.       Ustala się następujące  zasady ewidencji i rozliczania kosztów:
Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - ?Koszty według rodzajów i ich  rozliczenie? według podziałek klasyfikacji budżetowej,  gdzie numer konta analitycznego składa się z numeru 400 (koszty), rozdziału i paragrafu wydatków klasyfikacji budżetowej i tytułu .

16.       Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.

17.       Materiały wycenia się w cenach nabycia.

18.       Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitały ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

19.       Inne ustalenia:

a)         otrzymane nieodpłatnie środki trwałe wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu. W przypadku używanych środków trwałych uwzględnia się wartość dotychczasowego umorzenia,
b)         Związek nie ujmuje kwot rozliczeń międzyokresowych czynnych, jeżeli dotyczą kosztów występujących cyklicznie w zbliżonej wartości we wszystkich okresach sprawozdawczych, ponieważ nie powoduje to zniekształcenia porównywalności wyniku finansowego. Powyższe uproszczenie dotyczy m.in.: ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych, opłat prenumerat czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych itp.,
c)         zaliczeniu do przychodów i kosztów okresu, w którym  powstały i którego dotyczą podlegają dowody księgowe, które wpłynęły do biura Związku do 05 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni,
d)         drobne przedmioty takie jak np. dziurkacze, zszywacze, nożyczki itp., traktowane są jako materiały i zaliczane bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu (rezygnując z ewidencji wartościowej i ilościowej).

20.       W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów źródłowych ? dowodem księgowym może być dowód zastępczy tzw. oświadczenie sporządzone przez osobę dokonującą operacji gospodarczej (nie może to jednak dotyczyć operacji, której przedmiotem są zakupy towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT). Dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych m.in. w przypadku drobnych zakupów materiałów na paragon, opłat parkingowych, opłat urzędowych, opłat pocztowych (np.za nadanie paczki) itp.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/ 2010 r.

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 02.06.2010 r.

Sposób prowadzenia Ksiąg rachunkowych

§ 1

Zakładowy plan kont

Celem Zakładowego Planu Kont ?ZPK" jest takie przetwarzanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, aby możliwe było sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu oraz pozostałych sprawozdań finansowych określonych przepisami.

1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontem księgi głównej dla budżetu Związku.

Konta bilansowe
133 -   rachunek budżetu
140 -   inne środki pieniężne
222 -    rozliczenia dochodów budżetowych
223 -    rozliczenie wydatków budżetowych
240  -  pozostałe rozrachunki
290 -   odpisy aktualizujące należności
901 -   Dochody budżetu
902 -   Wydatki budżetu
960 -   Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
961-    Niedobór lub nadwyżka budżetu
962 -   Wynik na pozostałych operacjach

Konta pozabilansowe
991-    Planowane dochody budżetu
992-    Planowane wydatki budżetu

Opis kont bilansowych

Konto 133 ? ?Rachunek budżetu?

Konto 133  służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na kocie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych
i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku.
W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym księguje się sumy zgodne z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240 jako ? sumy do wyjaśnienia? różnice te wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych w korespondencji z kontem 901,  140 i kontem  rozrachunkowym  222.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty środków w korespondencji z kontem 902, 140 i rozrachunkowym 223 .
Saldo winien konta 133 oznacza stan środków na rachunku bankowym.
Na konie 133 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów ( techniczny zapis ujemny po obu stronach konta)

Konto 140 ??Inne środki pieniężne?
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się wpływ lokaty z kontem 133
Na stronie Ma konta 140 ujmuje się likwidacje lokaty z kontem 133
Saldo winien konta 140 oznacza stan środków na lokacie

Konto 222 ? ?rozliczenie dochodów budżetowych
Konto służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów  budżetowych.
Na stronie Ma ujmuje się dochody budżetowe wpływające na rachunek bankowy związku w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Wn ujmuje się zaksięgowanie dochodów wynikających ze sprawozdania Rb-27S pod datą ostatniego dnia kwartału w korespondencji z kontem 901.
Saldo Ma oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek budżetu nie objętych sprawozdaniem Rb-27S

Konto 223 ? ? rozliczenie wydatków budżetowych?
Konto służy do ewidencji rozliczeń wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe.
Na stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu do jednostki budżetowej na pokrycie wydatków Zapis na wyciągu bankowym Wn 223  Ma 133

Na stronie Ma pod datą ostatniego dnia kwartału ujmuje się równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę budżetową w wysokości wynikającej ze sprawozdań Rb-28S w korespondencji z kontem 902.
Konto może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan przelanych środków na rachunek bieżący jednostki budżetowej , lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z tytułu przekazanych do jednostki budżetowej środków na wydatki.

Konto 240   - ?pozostałe rozrachunki?
Konto służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu
Konto może wykazywać dwa salda:
Saldo Wn oznacza ? stan należności
Saldo Ma oznacza ? stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków

Konto 290  ?  ?Odpisy aktualizujące należności?
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności
Na stronie Wn ? konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności
Na stronie Ma konta 290 ujmuje wartości odpisów aktualizujących należności
Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Konto 901- ?Dochody Budżetu?
Na koncie 901 ewidencjonuje się osiągnięte dochody własne,  które bezpośrednio wpływają na rachunek budżetu oraz dochody uzyskane przez jednostkę budżetową- Jednostkę Realizującą Projekt. Na koniec każdego kwartału dokonuje się zaksięgowania dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania Rb - 27S ( Wn 222  - Ma 901 )
Do konta 901 prowadzi się ewidencję analityczną wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok
Pod data ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961

Konto 902 ? ?Wydatki budżetu?
Konto 902 służy do ewidencjonowania dokonanych wydatków budżetowych budżetu Związku oraz wydatki jednostki budżetowej- Jednostki Realizującej Projekt..
Na stronie Wn na koniec każdego kwartału ujmuje się wydatki  zaksięgowane na podstawie sprawozdań kwartalnych Rb-28S w korespondencji z kontem 223
Do konta 902 prowadzi się ewidencję analityczną wg podziałek klasyfikacji budżetowej
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902  przenosi się na konto 961

Konto 960 -  ?Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu?
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat ubiegłych.
Na Stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu odpowiednio przeniesienie salda konta 961.
Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub Ma
Saldo Wn ? oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma ? oznacza stan skumulowanej nadwyżki budżetu

Konto 961 ? ?Niedobór lub nadwyżka budżetu?
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.
Pod data ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu w korespondencji z kontem 902 a na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu w korespondencji z kontem 901. Na koniec roku konto 961może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu
Saldo Ma stan nadwyżki.

Konto 962 ? ?Wynik na pozostałych operacjach?
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w  szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.
Pod data zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.

Opis kont pozabilansowych

Konto 991 ? ?Planowane dochody budżetu?
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian .Ewidencja analityczna prowadzona jest wg klasyfikacji budżetowej.
Saldo Ma ?oznacza w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991

Konto 992 ? ?planowane wydatki budżetu?
Konto 992  służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu. Ewidencja analityczna prowadzona jest wg klasyfikacji budżetowej.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992

2. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla Związku jako jednostki budżetowej.

Konta bilansowe
Zespół 0- Majątek trwały
011 - Środki trwał
013 - Pozostałe środki trwałe
020 - Wartości niematerialne i prawne
030 ? Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych
080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101- Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostki budżetowej
135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
201 - Rozrachunki z  odbiorcami i dostawcami
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
225 - Rozrachunki z budżetami
229 - Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
290 - Odpisy aktualizujące należności

Zespól 3 - Materiały i towary
310-Materiały

Zespół 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie
400 - Koszty wg rodzajów
401  - Amortyzacja

Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania
750 - Przychody i koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody i koszty
761 - Pokrycie amortyzacji
Zespół 8 ? Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

Konta pozabilansowe
291 - Należności warunkowe
980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
998- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Zasady funkcjonowania kont bilansowych.

Zespół 0 ? ?Majątek trwały?

Konta zespołu 0 ?Majątek trwały? służą  do ewidencji:
- rzeczowego majątku trwałego,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- finansowego majątku trwałego,
- umorzenia majątku,
- inwestycji.

Konto 011 ? ?Środki trwałe?
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością  jednostki, które nie podlegają  ujęciu na kontach 013.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartości ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,
- przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,
- zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
- ujawnione niedobory środków trwałych,
- zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek  aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa do konta 011 jest prowadzona w księdze inwentarzowej   zgodnie
z podziałem na poszczególne grupy środków trwałych i tabeli amortyzacyjnej
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacz stan środków trwałych  w wartości początkowej.

Konto 013 ? ?Pozostałe środki trwale?

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń  wartości początkowej pozostałych środków trwałych, nie  podlegających ujęciu na kontach 011,wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma ? zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się  w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
- środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
- nadwyżki środków trwałych w używaniu,
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
- wycofanie środków trwałych z używania na skutek  likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,
- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja szczegółowa do konta 013 jest prowadzona w księdze inwentarzowej   zgodnie
z podziałem na poszczególne grupy pozostałych  środków trwałych.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych  środków trwałych znajdujących się w  używaniu w wartości początkowej.

Konto 020 ? ?Wartości niematerialne i prawne?

Konto 020 służy do ewidencji stanu  oraz zwiększeń i zmniejszeń  wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia z tytułu zakupu i nie odpłatnego otrzymania, a na stronie Ma ? wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie  071 i 072.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych
i prawnych w wartości początkowej.

Konto 030 ? ? Długoterminowe aktywa finansowe?

Konto służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,  innych długoterminowych aktywów finansowych.
Na stronie Wn zwiększenia a na stronie Ma zmniejszenia stanu. Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie wartości poszczególnych składników wg tytułów. Konto może wykazywać saldo Wn które oznacza stan długoterminowych aktywów finansowych.

Konto 071 ? ?Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Wn  konta 071 ujmuje się:
wyksięgowanie wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  trwałych prawnych  wycofanych  z używania wskutek ich:
- likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia,
- sprzedaży,
- nieodpłatnego przekazania,
- ujawnionych niedoborów.
- zmniejszenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek   aktualizacji wartości środków trwałych.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się:
- zwiększenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych  na skutek  naliczenia umorzenia,
- umorzenie dotychczasowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji  właściwego organu,
- zwiększenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona w tabeli amortyzacyjnej.
Konto 071może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i prawnych.

Konto 072 ? ?Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Na stronie Wn konta ujmuje się:
wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu oddania do używania z tytułu:
likwidacji z powodu zużycia lub zniszczenia,
sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania,
wyłączenia z ewidencji księgowej ilościowo- wartościowej,
niedoboru lub szkody.

Na stronie Ma konta ujmuje się:
odpisy umorzeniowe naliczone od nowych wydanych do używania środków     trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy te obciążają odpowiednio koszty lub fundusze),
odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości   niematerialnych i prawnych,
odpisy umorzenia dotyczące nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie,
odpisy umorzenia od pozostałych środków trwałych otrzymanych jako pierwsze wyposażenie obiektu sfinansowanego ze środków na środki trwałe w budowie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Konto 080 ? ?Inwestycje (środki trwałe w budowie)?

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.
Na koncie 080 księguje się:
koszty dotyczące budowy środków trwałych,
ulepszenia środków trwałych,
zakupy środków trwałych wymagających i niewymagających  montażu.

Na stronie Wn konta ujmuje się:
poniesione koszty (np. na roboty, dostawy, usługi) dotyczące środków trwałych w budowie realizowanych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,
poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń itp. Zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności, poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi,
nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie, zakupy środków trwałych niewymagających montażu.

Na stronie  Ma konta ujmuje się:
wartość uzyskanych efektów ze środków trwałych w budowie a w szczególności:
środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych,
wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie,
rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych. 
Konto 080 może wykazywać  saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w  budowie i ulepszeń.

Zespół  1 ? Środki  pieniężne i rachunki bankowe

Konto 101 ? ?Kasa?

Konto 101 służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.
Na stronie Wn konta ?Kasa? ujmuje się:
wpływy gotówki,
nadwyżki kasowe.
Na stronie Ma konta ?Kasa? ujmuje się:
rozchody gotówki,
niedobory kasowe.
Ewidencja szczegółowa do konta 101 jest prowadzona w formie miesięcznych raportów kasowych.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacz stan gotówki  w kasie.

Konto 130 ? ?Rachunki  bieżące jednostki  budżetowej?

W związku jest prowadzony  wspólny rachunek dla budżetu i związku jako jednostki budżetowej .
Konto księgowe 130 Rachunek bieżący jednostki budżetowej w sytuacji prowadzenia wspólnego rachunku bankowego dla budżetu i jednostki nie jest urządzeniem księgowym odzwierciedlającym faktycznie funkcjonujący rachunek bankowy w jednostce budżetowej. Konto 130 służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu. Saldo konta 130 koniec roku obrotowego w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu  na stronę Ma konta 800 w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800.
Ewidencja  analityczna do konta 130 prowadzona jest z podziałem:
Dochody ( 130- rozdział ? paragraf-  tytuł )
Wydatki ( 130- rozdział ? paragraf ? tytuł )

Z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej z zachowaniem zasady czystości obrotów

Konto 135 ? ?Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia?.

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na stronie Wn ujmuje się:
wpływy środków funduszy specjalnego przeznaczenia a w szczególności ZFŚS, funduszy celowych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka, oprocentowanie środków na tych rachunkach, obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt w korespondencji z kontem 240.

Na  stronie Ma ujmuje się:
rozchody środków z tytułu finansowania działalności objętej poszczególnymi funduszami,
opłaty pobierane przez bank związane z prowadzeniem rachunku, uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt w korespondencji z kontem 240.

Konto 139 Inne rachunki bankowe

Konto służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia w szczególności prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych np. sumy depozytowe ( zabezpieczenia, wadia, rękojmie).
Na stronie Wn ujmuje się wpływy wydzielonych środków( 139/240 ), na stronie ma ujmuje się wypłaty z wydzielonych rachunków bankowych. (240/ 139)
Ewidencja szczegółowa zapewnia podział wydzielonych środków wg kontrahentów. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Konto 140 ? ?Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne?

Konto 140 służy do ewidencji między innymi środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn, ujmuje się:
pobranie gotówki z banku na podstawie czeku gotówkowego ? korespondencja 140/130
wypłata z kasy do banku 140/101

Na stronie Ma ujmuje się:
Wpływ gotówki do kasy ? korespondencja 101/140

Zespół 2 ? Rozrachunki i roszczenia

Konto 201 ? ?Rozrachunki  z odbiorcami i dostawcami?

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu  dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Na stronie Wn konta ujmuje się:
należności z tytułu sprzedaży usług ,produktów, materiałów, towarów i środków trwałych,
zapłatę zobowiązań  za dostawy i usługi,
odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych,
naliczone różnice kursowe walut obcych zwiększające wartość należności od odbiorców, wyrażonych w walutach obcych i zmniejszające wartość zobowiązań.

Na stronie Ma konta ujmuje się:
zobowiązania z tytułu dostaw towarów, robót i usług,
zobowiązania wobec dostawców z tytułu wymagalnych odsetek i kar umownych,
wpływ należności i zaliczek od odbiorców,
odpisanie należności umorzonych i przedawnionych,
uznane reklamacje odbiorców i korekty zmniejszające należności z tytułu sprzedaży produktów,
naliczone różnice kursowe walut obcych zmniejszające należności od odbiorcówi zwiększające zobowiązania wobec dostawców.
Ewidencja szczegółowa do konta 201 prowadzona jest według poszczególnych kontrahentów z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej (201-rozdział-paragraf-kontrahent):
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń a saldo Ma stan zobowiązań.

 

Konto 221 ? ?Należności  z tytułu dochodów budżetowych?

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta ujmuje się:
przypisane należności z tytułu dochodów budżetowych,
zwroty nadpłat,

Na stronie Ma konta ujmuje się:
wpłaty należności z tytułu  dochodów  budżetowych,
odpisy (zmniejszenia) należności,

Ewidencję szczegółową do konta 221 prowadzi się z podziałem na:
na należności z tytułu dochodów budżetowych i dłużników wg klasyfikacji budżetowej (221-rozdział ? paragraf-dłużnik)

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Konto 225 ? ?Rozrachunki z budżetem?

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu naliczonych podatków płaconych przez jednostkę.

Ewidencję szczegółową do tego konta prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej (225-rozdział ? paragraf- tytuł)

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się:
Wpłacone w imieniu pracowników (np. podatku dochodowego od osób fizycznych 225/130

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się:
Naliczony i potracony podatek dochodowy od osób fizycznych 231/225

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma ? stan zobowiązań wobec budżetów.

Konto 229 ? ?Pozostałe rozrachunki publicznoprawne?

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publiczno-prawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń  społecznych i zdrowotnych.

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się:
należności z tytułu nadpłat z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
spłatę i zmniejszenie zobowiązań  publicznoprawnych,
naliczone należności z tytułu inkasa składek,
odpisanie zobowiązań przedawnionych.

Na stronie Ma Konta 229 ujmuje się:
zobowiązania z tytułu składek,
spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
odpisanie należności umorzonych i przedawnionych.

Ewidencję szczegółową do konta 229 prowadzi się według poszczególnych tytułów z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej (229-rozdział ? paragraf ? tytuł )

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 231 ? ?Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną  na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, ryczałty samochodowe.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się:
wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
potrącenia z wynagrodzeń obciążające pracownika, dokonywane w liście płac na mocy ustawowych upoważnień np. podatek dochodowy od osób fizycznych, lub na podstawie pisemnej zgody pracownika,
obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń,

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się:
zobowiązanie jednostki z tytułu wynagrodzeń,
przedawnione lub umorzone należności z tytułu wynagrodzeń.
Ewidencję szczegółową do konta 231 prowadzi się w formie imiennej ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników (karty wynagrodzeń )

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn  oznacza stan należności, a saldo Ma ? stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 234 ? ?Pozostałe rozrachunki z pracownikami?

Konto 234 służy do ewidencji należności , roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia, w szczególności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek, odpłatności za świadczenia dokonane na rzecz pracowników, oraz należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się:
wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia  na wydatki obciążające jednostkę,
należności od pracowników z tytułu dokonywanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,
należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
zapłacone zobowiązania wobec pracowników,
odpisanie zobowiązań przedawnionych.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się:
wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,
rozliczone  zaliczki i zwroty środków pieniężnych,
wpływy należności od pracowników,
odpisanie należności umorzonych i przedawnionych.

Ewidencję szczegółową do konta 234 prowadzi się według poszczególnych pracowników z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej (234-rozdział- paragraf- pracownik)
Konto 234 może wykazywać  dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników.

Konto 240 ? ?Pozostałe rozrachunki?

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234.  Na tym koncie ewidencjonuje się w szczególności
rozliczenia niedoborów szkód i nadwyżek,
rozrachunki z tytułu potrąceń dokonanych na listach wynagrodzeń z innych tytułów niż podatki i składki ZUS,
roszczenia sporne,
mylne obciążenia i uznania rachunków bankowych
rozrachunki z tytułu sum depozytowych

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma ? stan zobowiązań.

Konto 290 ? ?Odpisy aktualizujące należności?

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek od należności przypisanych, a nie wpłaconych. Odpisów aktualizujących dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych, w przypadkach określonych w art. 35b ustawy o rachunkowości.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się:
rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych z powodu umorzenia, przedawnienia należności w korespondencji z kontami zespołu ?2?,
rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych z powodu uregulowania należności, w korespondencji z kontami zespołu ?7?, a w zakresie funduszy z kontami zespołu ?8?.

Na stronie Ma konta 290 ujmuje się:
odpisy aktualizujące należności wątpliwe nie będące finansowymi, w korespondencji z kontem 760,
odpisy aktualizujące należności finansowe, w korespondencji z kontem 750,
odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy obciążają fundusze.
Ewidencję szczegółową do konta 290 prowadzi się według:
poszczególnych tytułów,
poszczególnych kontrahentów.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość odsetek należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.

Konto 310 ? ?Materiały?

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów. Na koncie tym również ujmuje się wartość  materiałów ujętych w koszty w momencie ich zakupu, ale nie zużytych do końca roku obrotowego ? ujęcie na koncie 310 następuje na podstawie inwentaryzacji.

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, cenach zakupu lub nabycia.

Zespół 4 ?  ?Koszty według rodzajów i ich rozliczenie?

Konto 400 ? ?Koszty według rodzajów?

Konta zespołu 4 ?Koszty według rodzajów i ich rozliczenie? służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.
Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty głównie dotyczące:
zużytych materiałów,
różnych usług,
wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników,
podatki, opłaty administracyjne i inne obciążające koszty działalności operacyjnej.

Na stronie Ma konta 400 ujmuje się:
zmniejszenia poniesionych  kosztów,
przeniesienie rocznej sumy kosztów na konto 860.
Ewidencję szczegółową do konta 400 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów tak jak w przypadku wydatków prowadzi się analitykę w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, gdzie numer konta analitycznego składa się z numeru 400 (koszty) ? rozdział- paragraf ? tytuł

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 ? ?Amortyzacja?

Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma  przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.

Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość  poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860

Konto 750 ? ?Przychody i koszty finansowe?

Konto 750 służy do ewidencji  przychodów z tytułu dochodów  budżetowych oraz  operacji  finansowych.

Na stronie Wn Konta 750 ujmuje się:
odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów finansowych na konto 860.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się:
przychody z tytułu dochodów budżetowych,
odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

Ewidencję szczegółową do konta 750 prowadzi się z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji dochodów, by zapewnić gromadzenie danych do sporządzania informacji i sprawozdań finansowych.
Na koniec roku obrotowego przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

 

Konto 760 ? ?Pozostałe przychody i koszty?

Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio  ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto 761 ? ?Pokrycie amortyzacji?

Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.
Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401 w korespondencji z kontem 800.
W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.

Zespół 8 ? Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Konto 800 ? ?Fundusz jednostki?

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się:
przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,
pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , w korespondencji z kontem 761,
różnice z aktualizacji środków trwałych, wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji,

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się:
wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, różnice z aktualizacji środków trwałych, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,
przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 ? ?Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje?

Konto 810 służy do ewidencji w jednostkach budżetowych równowartości dokonanych wydatków na inwestycje w jednostkach budżetowych.

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
wykorzystanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się:
przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na konto 800 ?fundusz jednostki? stan dotacji przekazanych oraz równowartości dokonanych wydatków na inwestycje w jednostkach budżetowych.

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 851 ? ?Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?.

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 ?Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia?. pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).

Na stronie Wn konta 851 ujmuje się:
wykorzystanie ZFŚS na działalność zgodnie z ustawą z 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U Nr 70, poz.335 ze zm.)

Na stronie Ma konta 851 ujmuje się:
naliczenie ZFŚS,         
zwiększenie funduszu z tytułu odsetek  od środków pieniężnych na rachunku  bankowym i udzielonych z ZFŚS pożyczek,
dobrowolne wpłaty, darowizny na ZFŚS,

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Konto 860 ? ?Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy?

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.

Na stronie Wn konta 860 ujmuje się:
wciągu roku straty nadzwyczajne,
w końcu roku obrotowego sumę:
poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400 i 401,
rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku w korespondencji z kontem 490,
kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750,
pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 760,
w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego przeniesienie  zysku netto na konto 800.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się:
w ciągu roku zyski nadzwyczajne,
w końcu roku obrotowego sumę:
uzyskanych przychodów w korespondencji  z kontami zespołu 7,
pokrycia kosztów amortyzacji w korespondencji z kontem 761,
w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego przeniesienie straty netto na konto 800.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy:
saldo Wn ? stratę netto,
saldo Ma ? zysk netto.

Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

Konta  pozabilansowe

Konto 291 ? ?Należności warunkowe?

Konto służy do pozabilansowej ewidencji należności warunkowych. W szczególności na koncie ujmuje się wadia, zabezpieczenia umów w formie innej niż pieniężna. Po stronie Wn ujmuje się należności warunkowe, a po stronie Ma ujmuje się je w dacie wygaśnięcia. Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie tytułów, rodzajów należności warunkowych. Konto może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności warunkowych.

Konto 980 ? ?Plan finansowy wydatków budżetowych?

Konto 980 służy do ewidencji wartości planu finansowego wydatków dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się kwoty zatwierdzonego planu finansowego wydatków oraz jego korekty, z tym że zwiększenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia zapisem ujemnym

Na stronie Ma  konta 980 ujmuje się:
- wartość zrealizowanych w roku wydatków,
- wartość wydatków niewygasających, które ujęto w planie do realizacji w roku   następnym,
- wartość niezrealizowanych wydatków, które były w planie.

Wszystkie te dane należy ewidencjonować według szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych jednostki, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków.
Konto 980 na koniec roku nie wykazuje salda.

Konto 998 ? ?Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego?

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku  następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków:
wartość umów, decyzji i innych postanowień w chwili wystąpienia, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym,
ewidencjonowanie wydatku w momencie jego dokonania - podstawą mogą być faktury, rachunki , wyciągi bankowe w przypadku dokonywania przedpłat, itp.
Zaangażowania  dokonuje się ewidencji na podstawie zestawienia sporządzonego na podstawie dokumentów źródłowych raz w miesiącu.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Konto 999 ? ?Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat?

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość  zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem niewygasających wydatków
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

§ 2

Wykaz ksiąg rachunkowych

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
dziennik,
księgę główną,
księgi pomocnicze,
zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz  sald kont pomocniczych,
wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
Zakres prowadzenia kont ksiąg pomocniczych określony został w art.17 ust.1 ustawy o rachunkowości.
Zgodnie z tym artykułem księgi pomocnicze prowadzi się głównie dla:
środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości  niematerialnych i prawnych,
rozrachunków,
operacji sprzedaży i zakupu,
kosztów i  istotnych dla jednostki składników aktywów,
operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.

Wykaz ksiąg rachunkowych prowadzonych w Związku Międzygminnym  ? są to zbiory zapisów księgowych w postaci:

Dziennika Obrotów
służy do zapisywania w porządku chronologicznym zdarzeń, jakie  nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym,
zapisy są zgodne z zasadą podwójnego zapisu oprócz bilansu otwarcia     i zaangażowania,
sumy zapisów dziennika liczone są w sposób ciągły za dany dzień   i  narastająco od początku roku,
zapisy w dzienniku są kolejno numerowane w danym miesiącu ze wskazaniem pozycji dziennika, automatycznie nadanego z systemu komputerowego dla dokumentu księgowanego,
zapisy w dzienniku umożliwiają powiązanie z zaksięgowanymi dowodami księgowymi poprzez numer pozycji,
dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg  pomocniczych,
dowody księgowe są ujmowane w dzienniku w zależności od rodzaju działalności 
z podziałem na operacje księgowane na kontach bilansowych   i kontach pozabilansowych.
zapisywanie dokumentów księgowych do dziennika następuje:
- za m-c styczeń i luty w terminie późniejszym
- za m-ce od marca do listopada do 10 dnia roboczego następnego miesiąca,
- za m-c grudzień do końca marca następnego roku.
zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą  został wprowadzony do dziennika a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść  zapisu.

Księgi Głównej Kontowej (ewidencja  syntetyczna)
księga służy do zapisów zdarzeń gospodarczych w sposób systematyczny na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont,
zapisy na kontach syntetycznych są równocześnie rejestrowane w dzienniku obrotów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej,
zapisy są dokonywane w sposób ciągły tzn. miesięcznie i narastająco oraz jednolicie przez cały rok,
saldo oraz obroty na koncie syntetycznym uzyskiwane są automatycznie, poprzez sumowanie obrotów kont analitycznych,
pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych wprowadza się na konta salda początkowe aktywów i pasywów,
na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca zestawienie obrotów i sald,
obroty zestawienia kont księgi głównej muszą być zgodne z obrotami  dziennika i obrotami zestawienia obrotów i sald kont pomocniczych.

Ksiąg Pomocniczych Kontowych (ewidencja analityczna)
konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w porządku systematycznym  w obrębie poszczególnych kont  syntetycznych,
konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem  i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej,
konta ksiąg pomocniczych muszą być uzgodnione z saldami i zapisami na kontach księgi  głównej,

Zestawienia obrotów i sald
zestawienia obrotów i sald  sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż  na koniec miesiąca,
zestawienie  obrotów i sald można sporządzić na poziomie kont syntetycznych, kont analitycznych, szczegółowych kont analitycznych.

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim w siedzibie jednostki.
Księgi rachunkowe w Związku  prowadzi się w systemie komputerowym przy zastosowaniu programów pn. ?Księgowość Budżetowa Jednostki i/lub Zarządu? firmy SIGID sp. z o.o. Poznań  który niniejszą uchwałą dopuszcza się do używania. Opis stosowania programu oraz danych tworzących księgi rachunkowe w systemie komputerowym zawarte są w instrukcji  firmy SIGID
Na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych komputerowo sporządza się wydruki:
na koniec każdego miesiąca zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych
na dzień zamknięcia ksiąg rejestr dzienników, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
na dzień inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzacyjnych grup składników aktywów i pasywów
Aktualizacji programu  dokonuje pracownik posiadający hasło i identyfikator przydzielone przez firmę SIGID
Program finansowo ? księgowy zabezpieczony jest identyfikatorami i hasłami.
Archiwizacja zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych komputerowo dokonywana jest  na płytach CD

Oprogramowanie umożliwia uzyskanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik danych.
Wydruki komputerowe są:
trwale oznaczone nazwą skróconą  jednostki ?ZMWiK?,
trwale oznaczone nazwą danego rodzaju zbioru zapisów księgowych (np. dziennik obrotów),
wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, miesiąca i daty sporządzenia wydruku,
na wydrukach są automatycznie numerowane strony,
program zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów.
Księgi rachunkowe należy wydrukować na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych.
Ostateczne zamkniecie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego
Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób  trwały i stosuje się właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.

Zasady przechowywania i ochrony danych
Okres przechowywania zbiorów
Roczne sprawozdania  finansowe Związku  -  trwale przechowywane.

Pozostałe sprawozdania Związku - 5 lat.

Księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych  - 5 lat.

Karty wynagrodzeń pracowników i listy płac ? przez okres wymaganego dostępu do tych  informacji, wynikających z przepisów emerytalnych , rentowych i podatkowych - 50 lat.

Dowody księgowe dotyczące inwestycji zakończonych i rozliczonych  -  5 lat.

Dokumenty  inwentaryzacyjne  - 5 lat.

Dokumentację przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości - 5 lat od upływu jej ważności.

Pozostałe dowody księgowe i dokumenty  - 5 lat.

Okresy przechowywania ustalone w ust. 2-8  oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą .

Zasady udostępniania danych osobom  trzecim
Do wglądu w siedzibie Związku ? wymaga zgody Prezesa Zarządu.
poza siedzibą ZMWiK wymaga pisemnej zgody Prezesa oraz pozostawienie w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 7/2010r

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 02.06.2010r

Wykaz typowych księgowań

Lp.

Treść operacji

Budżet

Jednostka

Wn

Ma

Wn

Ma

1

2

3

4

5

6

1.

Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych uzyskanych w wyniku np.:

A)     Zakończonej inwestycji rozliczonej we własnym zakresie

-

-

11

80

B)      Zakończonej inwestycji przyjętej od inwestora zastępczego

-

-

11

240

C)      Nieodpłatne otrzymanie

-

-

11

800

2.

Wycofanie środka trwałego z eksploatacji z tytułu:

A)     Sprzedaży

 

- wartości dotychczasowego umorzenia

-

-

71

11

- wartość nieumorzona

-

-

800

11

B)      Likwidacji (zużycie, zdarzenie losowe)

 

- wartość dotychczasowego umorzenia

-

-

71

11

- wartość nie umorzona

-

-

800

11

3.

Przyjęcie pozostałych środków trwałych np.:

A)     Bezpośrednio z zakupu

-

-

13

130

B)      Z inwestycji (pierwsze wyposażenie)

-

-

13

80

4.

Rozchód pozostałych środków trwałych na skutek np.:

A)     Zużycia / likwidacji

-

-

72

13

5.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

-

-

20

130

6.

Rozchód wartości niematerialnych i prawnych

A)     Umorzonych w 100%

-

-

72

20

B)      Umarzanych stopniowo

- wartość dotychczasowego umorzenia

-

-

71

20

- wartość nie umorzona

-

-

800

20

7.

Rozliczenie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych stopniowo)

-

-

800

761

8.

Umorzenie / amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych stopniowo)

-

-

401

71

9.

Umorzenie pozostałych środków trwałych, otrzymanych z inwestycji jako pierwsze wyposażenie .

-

-

800

72

10.

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych ze środków na wydatki bieżące lub otrzymane nieodpłatnie

-

-

400

72

11.

Przeksięgowanie kosztów na koniec roku obrotowego z tytułu umorzenia / amortyzacji

A)     Konto 400

-

-

860

400

B)      Konto 401

-

-

860

401

C)      Konto 761

-

-

761

860

12.

Wpływ środków od innej jednostki ( lub innego podmiotu) zgodnie z zawartą umową bądź porozumieniem o realizacji wspólnych zadań

A)     Bieżących

133

901

130

221

B)      Inwestycyjnych

133

901

130

221

13.

Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych

-

-

221

750

14.

Wpłata należności z tytułu dochodów budżetowych

A)     Przypisanych

133

901

130

221

B)      Nieprzypisanych

133

901

130

750

15.

Wpływ środków z tytułu odsetek na rachunku bieżącym

133

222

130

750

16.

Przelew środków na wydzielony rachunek bankowy lokaty terminowej

140

133

-

-

17.

Przelew podatku

902

133

225

130

18.

Przelew składek ZUS i FP

902

133

229

130

19.

Naliczenie odpisu  na ZFŚS

-

-

400

240

Przelew środków z budżetu na rachunek bankowy ZFŚS w jednostce

240

130

20.

Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego

A)     Zrealizowanych dochodów budżetowych

901

961

-

-

B)      Zrealizowanych wydatków budżetowych

961

902

-

-

21.

Przeksięgowanie pod datą ostatniego dnia kwartału

A) zrealizowanych przez JRP wydatków na podstawie sprawozdania RB-28S

902

223

-

-

B) zrealizowanych  przez JRP dochodów na podstawie sprawozdania Rb-27S

222

901

-

-

22.

Przeniesienie na dzień 31 grudnia każdego roku:

A)     Rocznych kosztów według rodzajów

-

-

860

400

B)      Rocznej sumy kosztów amortyzacji

-

-

860

401

C)      Przychodów finansowych

-

-

750

860

D)     Kosztów operacji finansowych

-

-

860

750

E)      Pozostałych przychodów

-

-

760

860

F)      Pozostałych kosztów

-

-

860

760

G)      Rocznej sumy dotacji przekazanych i wydatków na sfinansowanie własnych inwestycji

-

-

800

810

23.

Przeksięgowanie wyniku finansowego pod data przyjęcia sprawozdania finansowego

A)     Dodatniego

-

-

860

800

B)      Ujemnego

-

-

800

860

24.

Przeksięgowanie niedoboru lub nadwyżki budżetu pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

A)     Nadwyżka

961

960

 

 

B)      Niedobór

960

961

 

 

25.

Przychody ZFŚS

A)     wpłacone

-

-

135

851

B) Koszty obciążające ZFŚS

-

-

851

135

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2010r z dnia 02.06.2010r

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Sposoby i terminy inwentaryzacji

1) Sposoby i terminy inwentaryzacji określają przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz. U.  2002 r. Nr 76 poz. 694 ) zgodnie z którymi inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Termin i częstotliwość uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona
w terminach określonych w art. 26 w/w ustawy. Terminy uważane ustawą za minimalne reprezentujemy w tabeli Nr 1 i 2 w której szczególnym składnikiem aktywów i pasywów zostały przypisane terminy i sposoby przeprowadzania inwentaryzacji.

Tabela Nr 1

Rodzaj składnika majątku

Wymagane ustawą

Sposoby inwentaryzacji

Terminy inwentaryzacji

1

2

3

a) Środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (a więc z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych),
b) Papiery wartościowe (weksle, czeki obce, akcje, obligacje, bony itp.)
c) Produkty w toku produkcji,
d) nie zużyte materiały i towary odpisywane w koszty w momencie ich zakupu,
e) produkty gotowe odpisywane w momencie ich wytworzenia

Spis z natury

Ostatni dzień roku obrotowego

a) znajdujące się na terenie nie strzeżonym lub znajdujące się na terenie strzeżonym lecz nie objęte ewidencją ilościowo ?wartościową , zapasy :
? materiałów
? półproduktów
? produktów gotowych
? towarów
b) środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi ) znajdujące się na terenie nie strzeżonym
c) maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, znajdujące się na terenie nie strzeżonym,
d) składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową (art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ),
e) składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek (art. 26 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości)

Spis z natury

Ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dnia następnego roku (dla większości jednostek będzie to 15 stycznia następnego roku)

Zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki o rozbudowanej sieci detalicznej

Spis z natury

Raz w roku

Znajdujące się na terenie strzeżonym i objęte ewidencją ilościowo ? wartościową zapasy:
? materiałów
? półproduktów
? wyrobów gotowych
? towarów

Spis z natury

Raz w ciągu dwóch lat

Środki trwałe (za wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych, np. budowli podziemnych, instalacji itp.) oraz maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, jeżeli znajdują się na terenie strzeżonym

Spis z natury

Raz w ciągu czterech lat

Tabela Nr 2

Rodzaj składnika majątku

Wymagane ustawą

Sposoby inwentaryzacji

Terminy inwentaryzacji

1

2

3

a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
b) należności ( z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych, oraz należności wątpliwych, spornych a w bankach należności zagrożonych, należności od pracowników).
c) Zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych ),
d) Pożyczki i kredyty,
e) Własne składki majątkowe powierzone kontrahentom (np. w przerobie komisie, na obcym składzie itp.)

W drodze uzyskania potwierdzenia salda

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ) z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w ciągu IV kwartału i zakończyć do 15 stycznia roku następnego

a)grunty,
b)środki trwałe trudno dostępne oglądowi ( budowle podziemne, instalacje itp.),
c)należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej,
d)w bankach należności zagrożone
e) należności i obowiązania wobec pracowników,
f)należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
g)inwestycje rozpoczęte (za wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą ),
h)wartości niematerialne i prawne,
i)rozliczenia między okresowe czynne i bierne,
j)przychody przyszłych okresów,
k)kapitały (fundusze) własne (podstawowe, zapasowe, rezerwowe i pozostałe),
l)fundusze specjalne,
m)rezerwy,
n)aktywa i pasywa ewidencjonowanie na kontach pozabilansowych

W drodze weryfikacji poprzez
Porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości ) z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w ciągu IV kwartału i zakończyć do 15 stycznia roku następnego

2) Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
Inwentaryzację przeprowadza Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

3) Dokumentowanie inwentaryzacji
a)Inwentaryzację dokonuje się na arkuszach spisu z natury które są drukami ścisłego zarachowania.
b)Komisja sporządza sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji,
c)Rozliczenie i porównanie inwentaryzacji z księgami rachunkowymi

Uzasadnienie

Do uchwały Nr 7/2010 z dnia 02.06.2010 r.

w sprawie ustalenia  dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Podjęcie niniejszej uchwały nastąpiło wobec  konieczności dokonania aktualizacji w Zakładowym Planie Kont związanej z uszczegółowieniem ewidencji  na poszczególnych kontach i zmianą zasad ewidencji wydatków  dochodów w ZMWiK (organie).