Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 8/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin wynagradzania pracowników Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam  Prezesowi zarządu ZMWiK w Koninie.

§ 3

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni  od podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr8/2010  z dnia 02.06.2010

Zarządu  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA  PRACOWNIKÓW
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

1. Regulamin wynagradzania pracowników Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie, zwany dalej regulaminem określa:
a) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
b) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków

2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) pracodawcy ? rozumie się przez to ZMWiK w Koninie,
b) kierowniku urzędu ? oznacza to Prezesa ZMWiK w Koninie,
lub osobę, którą prezes upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu pracy w swoim imieniu.
c) pracownikach - rozumie się przez to osoby zatrudnione u Pracodawcy w ramach stosunku pracy, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,
d) rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania ? należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50,poz 398 ).
e) wynagrodzeniu zasadniczym ? rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi w umowie o pracę kategorii i stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 3

1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA

§ 4

1. Pracownikom, odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).

2. Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy.

IV. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 5

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynika z przyznanej mu przez Pracodawcę kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego,

2. Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego jest określona w załączniku Nr 2 do Regulaminu.

3. Wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne i kategorie zaszeregowania określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

V. DODATKOWE SKŁADNIKI WYNAGRADZANIA

§ 6

1. W przypadkach i na warunkach określonych poniżej pracownikowi przysługują
następujące dodatkowe składniki wynagrodzenia:
1) dodatek funkcyjny,
2) dodatek specjalny,
3) dodatek za pracę w porze nocnej,

2. Pracownikowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 7

Dodatek funkcyjny

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w wykazie stanowisk o którym mowa w § 5 ust. 3 przewiduje się dodatek funkcyjny.

2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu, oraz z tabelą stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu.

3. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowy, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zezwoleń od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.

W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami dodatek będzie ustalony proporcjonalnie do liczby godzin obecności.

§ 8

Dodatek specjalny

1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań ( art. 36 ust. 5 u. p. s.) pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia za wypełnianie tych dodatkowych obowiązków lub zadań, z uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji.

2. Dodatek specjalny Prezes Zarządu przyznaje na czas określony.

3. Dodatek przyznaje się wysokości nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

4. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§ 9

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje za każdą godzinę takiej pracy dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 151 § 1 Kodeksu pracy.

2. Pracownikowi wykonującemu na polecenie przełożonego prace w godzinach nadliczbowych przysługuje , według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze , z tym że czas wolny, na wniosek pracownika , może być udzielany w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

§ 10

Nagroda uznaniowa

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenie może być utworzony fundusz nagród.

2. O wysokość funduszu nagród oraz formie nagrody i przyznawaniu jej pracownikowi decyduje Prezes Zarządu przyznawania i wypłacania nagród określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

3. Nagrody przyznaje się w zależności od zajmowanego stanowiska, stopnia trudności wykonywanych zadań, zaangażowania i efektów pracy pracownika.

4. Nagroda może być przyznana również w przypadku:
1) pełnienia zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim,
2)udzielonej pracownikowi pochwały kompetencji i profesjonalizmu przez interesantów.

VI. ZASADY AWANSOWANIA

§ 11

1. .Przez awans należy rozumieć zmianę stanowiska, zmianę kategorii zaszeregowania, podwyżkę wynagrodzenia.

2. Z wnioskiem o awans występuje Prezes lub bezpośredni przełożony pracownika. Wniosek o awans rozpatruje Prezes Zarządu.

3. Decyzję w sprawie awansu , po zapoznaniu się z opiniami , podejmuje Prezes Zarządu.

4. Podstawę wystąpienia o awans stanowi:
1) Poszerzenie zakresu obowiązków na danym stanowisku,
2) Powierzenie pracownikowi spraw bardziej skomplikowanych niż te, które wykonywał dotychczas,
3) Nienaganna praca wyróżniająca się inicjatywą i zaangażowaniem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie zakładowe, branżowe i powszechne przepisy prawa pracy.

§ 13

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie tekstu regulaminu na zakładowej tablicy ogłoszeń.

2. Zmiany regulaminu następują w formie i trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy
(w latach)

1

Główny księgowy Związku

XVIII

Według odrębnych przepisów

Stanowiska kierownicze urzędnicze

4

Kierownik, dyrektor(biura, jednostki równorzędnej),rzecznik prasowy

XV

wyższe

5

Główny księgowy, audytor wewnętrzny

Według odrębnych przepisów

Główny księgowy, audytor wewnętrzny

XVI

Według odrębnych przepisów

5

Zastępca kierownika , dyrektora (biura, jednostki równorzędnej)

XIII

wyższe

4

6

Zastępca głównego księgowego

XVIV

Wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

Stanowiska urzędnicze

7

Radca prawny

XIII

Według odrębnych przepisów

8

Główny specjalista ds. BHP

XII

wyższe

4

Inspektor ds. BHP

Według  odrębnych przepisów

9

Inspektor

IX

wyższe

2

IX

średnie

4

XII

wyższe

3

10

Informatyk

XI

wyższe

3

11

Sprzątaczka

I

podstawowe

-

Stanowiska , na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach  robót publicznych lub prac interwencyjnych

12

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X

wyższe

5

VIII

wyższe

4

VII

wyższe

2

średnie

4

13

Pracownik  I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub interwencyjnych

VI

wyższe

-

V

średnie

2

Doradcy i asystenci

14

Asystent

XI

średnie

-

15

Doradca

XVII

wyższe

5

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.


Tabela:
Minimalne i maksymalne stawki  miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Lp.

Kategoria zaszeregowań

Minimalna kwota

Maksymalna kwota

1.

I

1 100

1 300

2.

II

1120

1 400

3.

III

1140

1 500

4

IV

1160

1 600

5.

V

1180

1 700

6.

VI

1200

1 800

7.

VII

1250

2 000

8.

VIII

1300

2 200

9.

IX

1 350

2 300

10.

X

1400

2 400

11.

XI

1450

2 600

12.

XII

1500

2 800

13.

XIII

1600

2 900

14.

XIV

1700

3 100

15.

XV

1800

3 400

16.

XVI

1900

3 700

17.

XVII

2000

3 800

18.

XVIII

2200

4 400

19.

XIX

2400

4 800

20.

XX

2600

5 200

21.

XXI

2800

5 600

22.

XXII

3000

6 000

Załącznik Nr  3

do Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 40

2

do 60

3

do 80

4

do 100

5

do 120

6

do 140

7

do 160

8

do 200

9

do 250