Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 9/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23  listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok  uchwala się co następuje:

§ 1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009r.,   wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki Związku

zmniejsza się następujące wydatki:

- w Dziale 010 rozdz. 01010 §4750 ?  zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  kwotę 9.000,00 zł  zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł -  do sumy 7.000,00 zł.

- w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4440 ?  odpis na zakładowy fundusz socjalny  kwotę 2.400,00 zł  zmniejsza się  o kwotę 820,00 zł -  do sumy 1580,00 zł.

- w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4750 ?  zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  kwotę  950,00 zł  zmniejsza się  o kwotę 500,00 zł -  do sumy 450,00 zł.

zwiększa się następujące wydatki:

- w Dziale 010 rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 2.500,00 zł zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł ? do sumy 4.500,00 zł;

- w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4300 ? zakup usług pozostałych kwotę 42.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.320,00 zł ? do sumy 43.320,00 zł;

§ 2

1.W załączniku Nr 1 do uchwały Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 3/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku dokonuje się sprostowania błędów pisarskich  w dz. 750 rozdz. 75095 w wierszu ?ogółem? kwotę 250,00 zł zastępuje się kwotą 7.500,00 zł..

2.Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz uchwałą Zarządu ZMWiK w Koninie Nr 3/2010 roku z dnia 24 lutego 2010 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu ZMWiK w Koninie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na mocy § 4 pkt 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku otrzymał od Zgromadzenia Związku upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowym Związku w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
Dokonane zmiany wydatków w dziale 010 rozdział 01010 dotyczą wydatków bieżących Jednostki Realizującej Projekt i związane są z kosztami dostępu do programu LEX, natomiast
w dziale 750 rozdział 75095 dotyczą wydatków Związku i zapewniają środki na pokrycie kosztów związanych z pokryciem kosztów prowizji za prowadzenie  rachunków bankowych.
Dokonanie zmian w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu ZMWiK w Koninie Nr 3/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w dz. 750 rozdz. 75095 w  wierszu ?ogółem? nastąpiło uwagi na wcześniejsze popełnienie oczywistego błędu pisarskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/2010

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie z dnia 17 czerwca 2010r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010 rok

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

O10

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 813 400,00

1 813 400,00

O1010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 813 400,00

1 813 400,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

1 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 500,00

1 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

210 000,00

210 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

11 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 360,00

35 360,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 500,00

5 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

52 000,00

52 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500,00

18 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

240,00

240,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

4 500,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

1 500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

2 400,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 500,00

4 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

9 000,00

9 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

3 000,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

500,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 200,00

4 200,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

4 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

2 500,00

2 500,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

9 000,00

7 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 434 200,00

1 434 200,00

750

 

Administracja publiczna

160 850,00

160 850,00

75095

 

Pozostała działalność

160 850,00

160 850,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

38 450,00

38 450,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 000,00

51 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

1 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 400,00

8 400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

1 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 500,00

8 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

50,00

4300

Zakup usług pozostałych

42 000,00

43 320,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

1 000,00

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

1 800,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

2 400,00

1 580,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

950,00

450,00

758

Różne rozliczenia

4 000,00

4 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 000,00

4 000,00

 

 

4810

Rezerwy

4 000,00

4 000,00

Ogółem

1 978 250,00

1 978 250,00

 

 

 

w tym:

wydatki bieżące

544 050,00

544 050,00

wydatki majątkowe

1 434 200,00

1 434 200,00