Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 12/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

W sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok .

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok uchwala się co następuje:

§ 1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki Związku

zmniejsza się następujące wydatki:

- w Dziale 010 rozdz. 01010

§ 4010 ?  wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 175.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł - do sumy 154.000,00 zł.

§ 4110 ?  składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 35.360,00zł zmniejsza się o kwotę 6.000,00 do sumy 29.360,00zł.

§ 4120 ?  składki na Fundusz Pracy kwotę 5.500,00zł zmniejsza się o kwotę 1.600,00zł do sumy 3.900,00zł

§ 4380 ?  zakup usług obejmujących tłumaczenia kwotę 4.500,00 zł zmniejsza się o kwotę  4.500,00 zł do sumy 0,00

§ 4440 ?  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4.200,00 zł zmniejsza
się o kwotę 1.000,00 zł do sumy 3.200,00 zł

-   w Dziale 750 rozdz. 75095

§ 4170 ? wynagrodzenia bezosobowe kwotę 8.500,00zł zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł do sumy 7.200,00 zł

§ 4390 ? zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł do sumy 0,00 zł

-   w Dziale 758 rozdz. 75818

§ 4810 - rezerwy  kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł do sumy 0,00 zł

zwiększa się następujące wydatki:

- w Dziale 010 rozdz. 01010

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe kwotę 52.000,00 zł zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł do sumy 73.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych kwotę   39.500,00 zł zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł do sumy 51.000,00 zł;

§ 4370 ? opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych kwotę 1.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł do sumy 2.600,00 zł

-   w Dziale 750 rozdz. 75095

§ 3030 ? różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 38.450,00 zł zwiększa się o kwotę 6.100,00 zł do kwoty 44.550,00 zł

§ 4700 ? szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej kwotę 1.000,00zł zwiększa się o kwotę 200,00 zł do sumy 1.200,00 zł

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu ZMWiK w Koninie..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na mocy § 4 pkt 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku otrzymał od Zgromadzenia Związku upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowym Związku w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
Dokonane zmiany wydatków w dziale 010 rozdział 01010 dotyczą wydatków bieżących Jednostki Realizującej Projekt i związane są z pokryciem kosztów usługi obejmującej wykonanie odbitek kserograficznych projektów , usług telefonii stacjonarnej oraz zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe Głównej Księgowej Jednostki Realizującej Projekt. Dokonano również korekty planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Natomiast dokonane zmiany w dziale 750 rozdział 75095 dotyczą zwiększenia środków na szkolenia pracowników Związku oraz wypłatę diet dla członków Związku uczestniczących w posiedzeniach zgromadzenia i członków Zarządu biorących udział w posiedzeniach zarządu.
Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłaty diet w dziale 750.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2010

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie z dnia 7 lipca 2010r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010 rok

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

O10

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 813 400,00

1 813 400,00

O1010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 813 400,00

1 813 400,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

1 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 500,00

1 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175 000,00

154 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

11 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 360,00

29 360,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 500,00

3 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

52 000,00

73 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500,00

18 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

240,00

240,00

4300

Zakup usług pozostałych

39 500,00

51 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

1 500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

2 400,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

2 600,00

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 500,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

9 000,00

9 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

3 000,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

500,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 200,00

3 200,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

4 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

2 500,00

2 500,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

7 000,00

7 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 434 200,00

1 434 200,00

750

 

Administracja publiczna

170 850,00

174 850,00

75095

 

Pozostała działalność

170 850,00

174 850,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

38 450,00

44 550,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 000,00

51 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

1 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 400,00

8 400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

1 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 500,00

7 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

50,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 320,00

53 320,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

1 000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

1 800,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 580,00

1 580,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 200,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

450,00

450,00

758

Różne rozliczenia

4 000,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 000,00

0,00

 

 

4810

Rezerwy

4 000,00

0,00

Ogółem

1 988 250,00

1 988 250,00

 

 

 

w tym:

wydatki bieżące

554 050,00

554 050,00

wydatki majątkowe

1 434 200,00

1 434 200,00