Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 14 /2010 z dnia 08 listopada 2010

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok.

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. / ;art. 233, 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 , z późn. zm./; § 12 pkt .13 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 29 ,poz. 444 /, Zarząd Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje  się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok, dołącza się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3.

§2

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2011 r przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE


Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./. Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczące planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2010 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia Zarządu z dnia 6 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.
Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 a dnia 6 września br w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi , zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2011 r.

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  14/2010 z dnia 08 listopada 2010. Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok

Uchwała Nr?..2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia?.2010 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody Związku na 2011 rok w wysokości: 548.756,60 zł w tym:
1 / dochody bieżące  - 454.109,00 zł
2/ dochody majątkowe  -  94.647,60zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki Związku na 2011 rok w wysokości: 568.756,60 zł w tym:
1/wydatki bieżące - 474.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe  - 94.647,60zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację inwestycji ? Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim"

§2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 3.100,00 zł

§3

1. Deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 20.000 zł.

§4

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1. Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2011
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik nr 1do Uchwały Nr?.Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia ?..w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok

Plan dochodów na 2011 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2011 r

1

2

3

4

5

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

302 000,00

 

 

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

94 647,60

750

 

 

Administracja publiczna

31 109,00

 

75095

 

Pozostała działalność

31 109,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

31 109,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

120 000,00

 

75605

 

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

120 000,00

 

 

0730

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

Ogółem

548 756,60

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody bieżące

454 109,00

 

 

 

dochody majątkowe

94 647,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr?.Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia?. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok.

Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2011 r

1

2

3

4

5

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

176 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

94 647,60

750

 

 

Administracja publiczna

169 009,00

 

75095

 

Pozostała działalność

169 009,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

51 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 600,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 809,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 900,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 100,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

3 100,00

 

 

4810

Rezerwy

3 100,00

Ogółem

568 756,60

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki bieżące

474 109,00

 

 

 

wydatki majątkowe

94 647,60

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14/2010 z dnia 08 listopada 2010, Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok.

UZASADNIENIE

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2011 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr I/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie: trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz. Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku.
Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2011 rok przyjęto założenia ustalone na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 września br określające ograniczenie w 2011 roku planowanych wydatków na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie w przedziale od 75% do 80% planowanych wydatków bieżących roku 2010 i zachowanie planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planowanych wydatków w roku 2010. Odnośnie wydatków majątkowych wykazanie planu tych wydatków do wielkości wynikających z dotychczas zawartych umów.
Uwzględniając powyższe w projekcie planu finansowego na 2011 rok wydatki na utrzymanie Jednostki Realizującej projekt kształtują się na poziomie 79,64% planu roku 2010, a wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 96,66% planowanych wydatków w roku 2010.

Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok

Planuje się dochody ogółem na kwotę 548.756,60 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie:        454.109,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie:   94.647,60 zł

Na dochody bieżące składają się:

-w dziale 010 rozdział 01010

§ 2900 wpłaty gmin członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 302.000,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów dla poszczególnych gmin wyliczono uwzględniając przewidywane wydatki na utrzymanie jednostki w 2011 roku oraz procentowy udział w kosztach realizacji projektu zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009r w sprawie: określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu" Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim" oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych Gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji.

Planowane wpłaty przedstawia poniższa tabela

Lp.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

1

Gmina Stare Miasto

61 698,60

2

Gmina Kramsk

53 937,20

3

Gmina Rzgów

16 791,20

4

Gmina Krzymów

12 321,60

5

Miasto Golina

27 753,80

6

Gmina Wilczyn

19 811,20

7

Gmina Turek

32 646,20

8

Gmina Kawęczyn

2 144,20

9

Miasto Dobra

14 677,20

10

Miasto Przedecz

7 701,00

11

Gmina Grzegorzew

33 371,00

12

Gmina Chodów

6 342,00

13

Miasto Dąbie

9 633,80

14

Gmina Olszówka

3 171,00

Łącznie

302  000, 00

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie Gmin

Wysokość planowanych na 2011 rok składek w kwocie 31.109,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych (przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy (przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2011 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.


Lp

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

1.

Gmina Stare Miasto

3 829,00

2.

Gmina Kramsk

2 816,00

3.

Gmina Rzgów

1 632,00

4.

Gmina Krzymów

1 911,00

5.

Miasto Golina

4 269,00

6.

Gmina Wilczyn

2 910,00

7.

Gmina Turek

2 696,00

8.

Gmina Kawęczyn

1 754,00

9.

Miasto Dobra

1 442,00

10.

Miasto Przedecz

1 114,00

11.

Gmina Grzegorzew

2 004,00

12.

Gmina Chodów

1 065,00

13.

Miasto Dąbie

1 902,00

14.

Gmina Olszówka

1 420,00

15.

Miasto Kłodawa

345,00

Łącznie

31 109,00

- w dziale 756 rozdział  75605 § 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 120.000,00 zł

- w dziale 758 rozdział 75814

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki podległej tj. Jednostki Realizującej Projekt.

Dochody majątkowe zaplanowano w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 na kwotę 94.647,60zł. Stanowić je będą wpłaty Gmin członkowskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim". Dochody powyższe niezbędne są do sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych dla projektu. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych wpłat w podziale na Gminy określa poniższa tabela.


Lp.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Kwota

1.

Gmina Stare Miasto

3 904,00

2.

Gmina Kramsk

13 664,00

3.

Gmina Rzgów

13 664,00

4.

Gmina Krzymów

3 904,00

5.

Miasto Golina

5 124,00

6.

Gmina Wilczyn

3 904,00

7.

Gmina Turek

2 928,00

8.

Miasto Dobra

22 936,00

9.

Miasto Przedecz

2 928,00

10.

Gmina Grzegorzew

21 691,60

Łącznie

94 647,60

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 568.756,60 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 474.109,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 94.647,60 zł

Wydatki bieżące:
- w dziale 010 rozdział 01010
Obejmują środki w kwocie 302.000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących utrzymania Jednostki Realizującej Projekt w tym:

Wydatki osobowe nie zaliczane do  wynagrodzeń -BHP

1 500,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników (3,5 etatu)

176 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

Wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa prawna, informatyczna, sprzątanie pomieszczeń)

31 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

Zakup usług zdrowotnych

200,00

Zakup usług pozostałych (obsługa bankowa i opłaty pocztowe)

17 000,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,00

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 000,00

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

Różne opłaty i składki

500,00

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 600,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 169.009,00zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety: członków Związku za uczestnictwo w zgromadzeniach, członków zarządu za posiedzenia zarządu, komisji rewizyjnej oraz koszty podróży członków zarządu)

51 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 1,5 etatu)

52 600,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

Wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa posiedzeń Zgromadzeń , Zarządu i obsługa informatyczna)

10 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

Zakup usług zdrowotnych

200,00

Zakup usług pozostałych ( obsługa prawna, strony internetowej BIP Koszty prowizji bankowej i opłat pocztowych)

33 809,00

Podróże służbowe krajowe

500,00

Różne opłaty i składki

1 000,00

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 900,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 3.100,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01010 § 6659

w kwocie 94.647,60 zł obejmują sfinansowanie pozostałych kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań wynikającym z Uchwały Zgromadzenia związku Nr II/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przewidywanego do realizacji przez Związek przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim ? zmienionej Uchwałami Zgromadzenia Związku: Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009r i IV/206/2010 z 06 września 2010 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji.
Ogólny koszt prac przygotowawczych na zadaniu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim szacowany był na kwotę 7.080.000zł złotych obejmował on w szczególności wykonanie dokumentacji projektowych, studium wykonalności, oraz kosztów związanych z opłatami za przyłącza energetyczne. Wykonane dotychczas wydatki oraz przewidywane do końca roku 2010 wynoszą 6.985.199,61zł.
Środki wydatkowano na: wykonanie map geodezyjnych dla Oczyszczalni Ścieków dla gmin: Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra i Golina, opłaty za przyłącza energetyczne, a także zwiększenie mocy na istniejących przyłączach dla projektowanych modernizacji oraz budowy Oczyszczalni Ścieków w gminach Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra, Golina oraz przyłącza energetyczne na przepompowni ścieków sztuk dwie w gminie Przedecz, koszty prac geodezyjno- kartograficznych ( w tym na wytyczenie placu budowy i drogi dojazdowej do SUW w Gminie Stare Miasto ; wytyczenie sieci wodociągowej w Gminach Sławsk, Krzymów, Kramsk, Grzegorzew, Stare Miasto Rzgów; inwentaryzację sieci wodociągowych w gminie Krzymów). Sfinansowano również roboty budowlane na Stacjach Uzdatniania Wody i sieciach wodociągowych wykonanych przez Zakład Usług Wodnych w Koninie w gminach Turek, Golina Kawęczyn, Wilczyn, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Olszówka, Dąbie, Grzegorzew, Przedecz, Chodów wraz nadzorem inwestorskim, wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań z zakresu gospodarki wodnej, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych , promocję projektu, przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Wydatki inwestycyjne objęły także wykonanie studium wykonalności dla projektu i jego aktualizację oraz wykonanie projektów technicznych
- na sieci kanalizacyjne w Gminie Chodów, Przedecz, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Krzymów, Kramsk, Turek, Golina, Dąbie, Dobra i Grzegorzew,
- dla Oczyszczalni Ścieków w gminach: Grzegorzew, Rzgów, Kramsk, Dobra

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji. Okres realizacji prac przygotowawczych obejmuje lata 2008-2011.
Główne finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia przewidywane jest od 2011 roku po rozstrzygnięciu odwołania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska oraz przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 548.756,60 zł i wydatkami w kwocie 568.756,60 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych. Nadwyżka budżetowa na koniec 2009 roku wynosiła 772.147,35 zł która w 2010 roku została rozdysponowana na pokrycie deficytu roku 2010 w kwocie 617.533,00zł. Do końca roku 2010 nie planuje się zwiększenia planu wydatków a tym samym deficytu . Analiza wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku uprawnia do twierdzenia, że ta część nadwyżki budżetowej, która nie zostanie wykorzystana na realizację budżetu bieżącego roku pozwoli na pokrycie deficytu roku 2011 w kwocie 20.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14/2010 z dnia 08 listopada 2010, Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok

Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .

Dochody (w zł)

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

490.717,00

492.877,49

100,44

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900 wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

379.200,00

379.200,00

100,00

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2900
składki członkowskie gmin

30.517,00

30.517,00

100,00

 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie

80.000,00

80.000,00

100,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

 

1.000,00

3.160,49

316,05

§0920
odsetki od środków na rachunkach bankowych

1.000,00

2.829,97

 

§ 0970
wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych

0,00

330,52

 

 

Dochody majątkowe

880.000,00

709.756,43

80,65

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659
Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

880.000,00

709.756,43

80,65

 

Dochody ogółem

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .


Wydatki (w zł)

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Wydatki bieżące

554.050,00

340.453,43

61,45

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i i sanitacyjna wsi

 

379.200,00

210.504,27

55,51

§ 3020

1.000,00

0,00

 

§ 3030

1.500,00

78,57

 

§4010

154.000,00

103.580,64

 

§4040

11.000,00

10.381,35

 

§4110

29.360,00

18.154,23

 

§4120

3.900,00

2.735,31

 

§4170

73.000,00

47.070,00

 

§4210

18.500,00

4.770,34

 

§ 4280

240,00

150,00

 

§ 4300

51.000,00

11.661,62

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§4360

2.400,00

1.279,43

 

§4370

2.600,00

1.800,30

 

§4410

9.000,00

4.747,20

 

§4420

3.000,00

0,00

 

§ 4430

500,00

17,00

 

§4440

3.200,00

3143,52

 

§4700

4.000,00

200,00

 

§ 4740

2.500,00

0,00

 

§4750

7.000,00

734,76

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

174.850,00

129.949,16

74,32

§ 3030

44.550,00

31.281,99

 

§4010

51.000,00

37.210,00

 

§4040

1.500,00

1.499,40

 

§4110

8.400,00

5.202,53

 

§4120

1.300,00

948,39

 

§4170

7.200,00

5.400,00

 

§4210

2.000,00

656,62

 

§ 4280

50,00

46,00

 

§ 4300

53.320,00

43.522,47

 

§4410

500,00

0,00

 

§4430

1.800,00

1.630,00

 

§4440

1.580,00

1.571,76

 

§4700

1.200,00

980,00

 

§ 4750

450,00

0,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

 

0,00

0,00

0,00

§4810

0,00

0,00

 

Wydatki majątkowe

1.434.200,00

1.021.795,43

71,24

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

1.434.200,00

1.080.645,32

75,35

§ 6059

1.434.200,00

1.080.645,32

 

Ogółem wydatki

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 r - III kwartał 2010 roku.

Wyszczególnienie

Plan na 2010 rok ( po zmianach)

Wykonanie za IV kw 2010 r

Wskaźnik %

Dochody

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

Wydatki

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47

Nadwyżka/Deficyt

-617.533,00

-218.464,83

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2010 roku

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 2010r (po zmianach)

Wykonanie za III kw 2010 r

% wykonania

Plan na 2010r
(po zmianach)

Wykonanie za III kw 2010r

% wykonania

010

1.259.200,00

1.088.956,43

86,48

1.813.400,00

1.291.149,59

71,20

750

30.517,00

30.517,00

100,00

174.850,00

129.949,16

74,32

756

80.000,00

80.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000,00

3.160,49

316,05

0,00

0,00

0,00

Razem

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47