Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

OGŁOSZENIE

Zarządu ZMWiK w sprawie: powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 0050.5.2021 z dnia 20 pażdziernika 2021 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ograniczonego pisemnego na zbycie nieruchomości Związku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0050.5.2021 z dnia 20 pażdziernika 2021 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ograniczonego pisemnego na zbycie nieruchomości Związku.

Zarządu ZMWiK w sprawie: ogłoszenia przetargu ograniczonego pisemnego na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr 0050.6.2021 z dnia 20 pażdziernika 2021 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego pisemnego na zbycie nieruchomości

 


OGŁOSZENIE
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie informuję, że w siedzibie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zmwikkonin.pl został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 28.09.2021 r. do .18.10.2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.

Uchwała Nr 0050.4.2021 z dnia 22 września 2021 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.



 

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE UL.NADBRZEŻNA 6A,62-500 KONIN

Prezes ZMWIK ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.Obywatelstwo polskie.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Wykształcenie : wyższe ekonomiczne.

5.Staż pracy na podobnym stanowisku : min. 5 lat.

6.Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.Znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych , obowiązków podatkowych.

2.Praktyczna umiejętność obsługi programów księgowych i obsługi programu planowania i sprawozdawczości budżetowej Bestia.

3.Biegła znajomość oprogramowania biurowego w środowisku Windows (Pakiet Microsoft Office).

4.Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej.

5. Dobra znajomość zagadnień z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym , ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

6..Znajomość zagadnień z zakresu funduszy europejskich ( rozliczanie środków unijnych ),

7. Mile widziana znajomość programu księgowości budżetowej SIGID.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.

3.Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych.

4.Oświadczenia kandydata :

- oświadczam , że posiadam obywatelstwo polskie,

- oświadczam , że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- oświadczam , że nie byłem /am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.Życiorys (cv) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej , z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem ( adres e-mail , numer telefonu lub adres zamieszkania).

6.Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli kandydat takie posiada ).

7.Kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach.

8.Zgody kandydata:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt.5-7 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

- prowadzenie rachunkowości Związku jako budżetu i jednostki budżetowej w tym dekretacja dowodów księgowych i księgowanie,

- organizacja obiegu i kontroli dowodów księgowych w tym przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych w tym zakresie,

- przygotowywanie danych do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmian,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych wraz z udzieleniem kontrasygnaty,

- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej ,

- przygotowanie inwentaryzacji i jej rozliczenie,

- naliczanie wynagrodzeń pracowników wraz ze sporządzaniem list płac oraz rozliczeniem obowiązkowych obciążeń podatkowych i ZUS-u.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres:

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, ul .Nadbrzeżna 6A,62-500 Konin,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem :,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego do dnia

20.07.2018 r.(decyduje data faktyczna wpływu do ZMWIK w Koninie) do godz.15:00.

O zakwalifikowaniu się do II etapu naboru ? rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiedzy i kompetencji

kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną ( e-mailem ) , telefonicznie lub listownie.

Dokumenty , które wpłyną do ZMWIK w Koninie po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie ul. Nadbrzeżna 6 A, wybrana została Pani Bożena Kowalczykiewicz, która spełniła wymogi formalno-prawne oraz merytoryczne na w/w stanowisko.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.Obywatelstwo polskie.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Wykształcenie : wyższe ekonomiczne.

5.Staż pracy na podobnym stanowisku : min. 5 lat.

6.Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.Znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych , obowiązków podatkowych.

2.Praktyczna umiejętność obsługi programów księgowych i obsługi programu planowania i sprawozdawczości budżetowej Bestia.

3.Biegła znajomość oprogramowania biurowego w środowisku Windows (Pakiet Microsoft Office).

4.Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej.

5. Dobra znajomość zagadnień z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym , ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

6..Znajomość zagadnień z zakresu funduszy europejskich ( rozliczanie środków unijnych ),

7. Mile widziana znajomość programu księgowości budżetowej SIGID.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.

3.Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych.

4.Oświadczenia kandydata :

- oświadczam , że posiadam obywatelstwo polskie,

- oświadczam , że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- oświadczam , że nie byłem /am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.Życiorys (cv) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej , z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem ( adres e-mail , numer telefonu lub adres zamieszkania).

6.Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli kandydat takie posiada ).

7.Kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach.

8.Zgody kandydata:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt.5-7 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

- prowadzenie rachunkowości Związku jako budżetu i jednostki budżetowej w tym dekretacja dowodów księgowych i księgowanie,

- organizacja obiegu i kontroli dowodów księgowych w tym przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych w tym zakresie,

- przygotowywanie danych do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmian,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych wraz z udzieleniem kontrasygnaty,

- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej ,

- przygotowanie inwentaryzacji i jej rozliczenie,

- naliczanie wynagrodzeń pracowników wraz ze sporządzaniem list płac oraz rozliczeniem obowiązkowych obciążeń podatkowych i ZUS-u.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres:

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, ul .Nadbrzeżna 6A,62-500 Konin,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem :,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego do dnia

20.07.2018 r.(decyduje data faktyczna wpływu do ZMWIK w Koninie) do godz.15:00.

O zakwalifikowaniu się do II etapu naboru ? rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiedzy i kompetencji

kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną ( e-mailem ) , telefonicznie lub listownie.

Dokumenty , które wpłyną do ZMWIK w Koninie po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.