Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 15 /2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku

Zarządu Związku Międzygminneo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Na podstawie art. 16 ust.1 w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 28 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku ul. Polna 4 z dnia 2 listopada 2010 roku, Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się zezwolenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, 62-700 Turek ul. Polna 4, NIP 668 00 00 082, Regon 311022883, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000162254, zwanemu dalej ?Przedsiębiorstwem?
na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Turek dla następującego obszaru:
1. ul. Chopina-Obrębizna
2. ul. Uniejowska-Żuki

począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 2

Zezwolenie wydaję się na czas nieokreślony.

§ 3

Realizacja przedmiotowego zezwolenia winna odbywać się na następujących warunkach:

I.PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest:

działalność polegająca na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków za pomocą urządzeń wymienionych we wniosku o wydanie niniejszego zezwolenia tj. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody sieciami wodociągowymi, odprowadzanie ścieków sieciami kanalizacyjnymi, oczyszczanie ścieków, przyjmowanie, osuszanie i higienizacja osadów z innych oczyszczalni ścieków, rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, eksploatacja sieci wodociągowej, eksploatacja kanalizacji sanitarnej, eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, wykonywanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

II. OBSZAR DZIAŁANIA

Obszarem działalności Przedsiębiorstwa objętym niniejszym zezwoleniem jest obszar Gminy Turek uczestniczącej w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

III. WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG WODOCIĄGOWO ?KANALIZACYJNYCH

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Przedsiębiorstwo obowiązane jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Przedsiębiorstwo realizując niniejsze zezwolenie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze jego działania.

IV. WARUNKU, ZAKRES I TRYB KONTROLI REALIZACJI ZEZWOLENIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług obejmującej w szczególności:
1)ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację związaną z ich załatwianiem;
2)ewidencję awarii oraz zasięgu ich usuwania;
3)ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Zarządowi Związku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji o:

1) realizacji skarg i wniosków;
2) występujących awariach;
3) wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
4) jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

3. Zarząd Związku uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności Przedsiębiorstwa zwłaszcza gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jego działalności.

V. PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI W ZAKRESIE DZAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM.

1.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi.

2.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ustalania opłat w oparciu o niezbędne przychody, których wartość pokrywa uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszonych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości usług ? z uwzględnieniem kryterium racjonalizacji prowadzenia działalności.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do uwzględnienia przedsięwzięć racjonalizujących dostawy wody i odprowadzanie ścieków w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

VI. WYGAŚNIĘCIE LUB COFNIĘCIE ZEZWOLENIA.

1.Zezwolenie wygasa:

1) w związku z likwidacją podmiotu, na którego wniosek zostało wydane;
2) w związku z zaniechaniem przez Przedsiębiorstwo działalności objętej zezwoleniem.

2. Zezwolenie może być cofnięte:

1) za zgodnym porozumieniem stron;
2) na skutek rażącego ? systematycznego niewywiązywania się Przedsiębiorstwa z zadań określonych w niniejszym zezwoleniu oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o czym Przedsiębiorstwo winno być uprzedzone;
3) utraty przez Przedsiębiorstwo innych pozwoleń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zezwolenia;
4) ze względu na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa określone w odrębnych przepisach.

VII. WARUNKI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI W KTÓRYCH ZEZWOLENIE MOŻE BYĆ COFNIĘTE BEZ ODSZKODOWANIA.

1.Zezwolenie może być cofnięte Przedsiębiorstwu bez odszkodowania w następujących przypadkach:

1) w związku z ewidentnym naruszeniem obowiązków wynikających z zezwolenia;
2) gdy przemawia za tym ważny interes państwa lub wynika to z realizacji przepisów
dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa;
3) utraty przez Przedsiębiorstwo zdolności do wykonywania zadań objętych zezwoleniem;
4) upadłości bądź likwidacji Przedsiębiorstwa;
5) gdy cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek Przedsiębiorstwa.

2. Cofając zezwolenie Zarząd Związku wskazuje sposób wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie do czasu uzyskania zezwolenia przez inne Przedsiębiorstwo.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 2 listopada 2010 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku Sp. z o.o., 62-700 Turek ul. Polna 4 złożyło do Urzędu Gminy w Turku wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turek dla następującego obszaru:
1. ul. Krótka-ul. Działkowa
2. ul. Działkowa-Obrzębin
3. ul. Zdrojki lewe - Obrębizna
4. ul. Chopina-Obrębizna
5. Szadów Pański
6. Pęcherzew
7. ul. Uniejowska-Żuki
8. ul. Górnicza ?Korytków
9. ul. Przemysłowa-Żuki
10. Cisew, Słodków Kolonia, Słodków, Obrzębin

W oparciu o przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) w zw. z art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Turek przekazał sprawę wg właściwości do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uznając, że w przypadku wspólnego wykonywania przez gminy zadania dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonuje właściwy organ związku międzygminnego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858  z późn. zm.) wszczęte zostało przez Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie postępowanie w sprawie udzielenia na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W trakcie rozpatrywania powyższego wniosku Zarząd Związku stwierdził, że wnioskodawca:

1) prowadzi działalność, o której mowa we wniosku na terenie Gminy Turek;
2) dysponuje środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, posiada środki techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, zapewnia prawidłowe świadczenie usług oraz uzyskuje niezbędne przychody w wysokości pokrywającej koszty świadczenia usług;
3) nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym.

Zarząd Związku ponadto zważył, iż dla terenu Gminy Turek, prowadzącej wspólną działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zostało wydane na mocy decyzji Nr ZZ-1/02 z dnia 19 września 2002 roku zezwolenie dla Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie ? podmiotowi właściwemu statutowo do administrowania powierzonymi Związkowi przez Gminy Członkowskie urządzeniami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ? na prowadzenie działalności w w/w zakresie na obszarze Gmin uczestniczących w związku tj Gmin: Chodów, Dąbie, Dobra, Golina, Grzegorzew, Kłodawa, Kawęczyn, Kramsk, Krzymów, Turek dla rejonu miejscowości Żuki, Przedecz, Rzgów, Olszówka, Stare Miasto.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o .o. w Turku spełnia przesłanki do uzyskania wnioskowanego zezwolenia co mając na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej uchwały.
Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność powoduje obciążenie środowiska jednakże nie stwierdzono przekroczenia limitów zanieczyszczeń w szczególności odnoszących się do ścieków wprowadzanych do ziemi i do wód.
Niniejsze zezwolenie obejmuje obszar Gminy Turek mniejszy niż wskazany we wniosku tj. ul. Chopina - Obrębizna oraz ul. Uniejowska-Żuki albowiem w pozostałym zakresie, zgodnie z w/w wcześniejszym zezwoleniem urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatuje spółka Związku ? Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie.

POUCZENIE

1.Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zmiana przedmiotu, zakresu i warunków prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem może nastąpić po zmianie tego zezwolenia.

Otrzymują:
1/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku
2/ Wójt Gminy Turek
3/Zakład Usług Wodnych w Koninie
4/a/a

Poprawiony (wtorek, 15 lutego 2011 12:49)