Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała NR 16/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie:

- art.10 i art.13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz.1223 z późn. zm.),
- art.40 ust.4 pkt.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz  planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 128, poz.861),

uchwala się, co następuje:

§  1.

1. Uchwala się w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem budżetowym i trwa od 1 stycznia do  31 grudnia każdego roku kalendarzowego, składający się z 12 okresów sprawozdawczych.

2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

§  2.

Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego stosuje się w oparciu o załącznik Nr 1 do uchwały.

§  3.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

1. zakładowy plan kont ustalający:
- wykaz kont księgi głównej:
a) dla budżetu związku
b) dla związku jako jednostki budżetowej
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

2. wykaz ksiąg rachunkowych,

3. opis systemu przetwarzania i ochrony danych. stanowią załącznik Nr 2 do uchwały

4) Wykaz typowych księgowań stanowi załącznik Nr 3

§  4.

Sposoby i terminy inwentaryzacji określa zał. Nr 4

§  5.

Traci moc Uchwała  Nr  7/2010  Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w  Koninie z dnia  02.06.2010 w sprawie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie.

§  6.

Wykonanie uchwały powierza się Głównej Księgowej Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w  Koninie

§  7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01-01-2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  16/2010r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia  16  grudnia 2010 r.

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia  16 grudnia 2010r

W Związku Międzygminnym stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i  pasywów:

1. Aktywa trwałe wprowadzane są do ewidencji według ceny nabycia obejmującej cenę zakupu pomniejszonej o ewentualne rabaty, opusty,  i inne zmniejszenia lub koszty wytworzenia środków trwałych w budowie . Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:
- książki i inne zbiory  biblioteczne,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości  nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku  dochodowym od osób prawnych, dla  których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na  fundusz.

4. Środki trwałe w budowie ? zgodnie z art.28 ust.2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 1000 zł. podlegają jedynie ewidencji ilościowej.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych .

7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.

8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.

9. Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień ich powstania zgodnie z art.28 ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach w wartości nominalnej.

10. Dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków  budżetowych. Przesłanki wystąpienia prawdopodobieństwa ich nieściągalności analizuje się i odpisy aktualizujące tworzy się na dzień bilansowy.

11. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia  kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

12. Rzeczowe składniki aktywów  obrotowych wycenia się wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

13. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów  wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

14. Zobowiązania zgodnie z art.28 ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości na dzień ich powstania ujmuje się w księgach w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy na podstawie postanowienia art.28 ust.1 pkt 8 zobowiązania wycenia się
w kwocie wymaganej zapłaty.

15. Ustala się następujące  zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - ?Koszty według rodzajów i ich  rozliczenie? według podziałek klasyfikacji budżetowej,  gdzie numer konta analitycznego składa się z trzycyfrowego numeru konta z zespołu ?4? , rozdziału i paragrafu wydatków klasyfikacji budżetowej i tytułu .

16. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.

17. Materiały wycenia się w cenach nabycia.

18. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitały ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

19. Inne ustalenia:

a) otrzymane nieodpłatnie środki trwałe wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu. W przypadku używanych środków trwałych uwzględnia się wartość dotychczasowego umorzenia,

b) Związek nie ujmuje kwot rozliczeń międzyokresowych czynnych, jeżeli dotyczą kosztów występujących cyklicznie w zbliżonej wartości we wszystkich okresach sprawozdawczych, ponieważ nie powoduje to zniekształcenia porównywalności wyniku finansowego. Powyższe uproszczenie dotyczy m.in.: ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych, opłat prenumerat czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych itp.,

c) zaliczeniu do przychodów i kosztów okresu, w którym  powstały i którego dotyczą podlegają dowody księgowe, które wpłynęły do biura Związku do 05 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni,

d) drobne przedmioty takie jak np. dziurkacze, zszywacze, nożyczki itp., traktowane są jako materiały i zaliczane bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu (rezygnując z ewidencji wartościowej i ilościowej).

20. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów źródłowych ? dowodem księgowym może być dowód zastępczy tzw. oświadczenie sporządzone przez osobę dokonującą operacji gospodarczej (nie może to jednak dotyczyć operacji, której przedmiotem są zakupy towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT). Dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych m.in. w przypadku drobnych zakupów materiałów na paragon, opłat parkingowych, opłat urzędowych, opłat pocztowych (np.za nadanie paczki) itp.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  16/2010r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia  16  grudnia 2010 r.
Sposób prowadzenia Ksiąg rachunkowych

§   1

Zakładowy plan kont

Celem Zakładowego Planu Kont ?ZPK" jest takie przetwarzanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, aby możliwe było sporządzenie sprawozdań
z wykonania budżetu oraz pozostałych sprawozdań finansowych określonych przepisami.

1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontem księgi głównej dla budżetu Związku.

Konta bilansowe

133 -    rachunek budżetu

135 -    rachunek środków na niewygasające wydatki

140 -    środki pieniężne w drodze

222 -    rozliczenia dochodów budżetowych

223 -    rozliczenie wydatków budżetowych

225 -    rozliczenie niewygasających wydatków

240  -   pozostałe rozrachunki

290 -    odpisy aktualizujące należności

901 -    Dochody budżetu

902 -    Wydatki budżetu

903 -    niewykonane wydatki

904 -    niewygasające wydatki

960 -    skumulowane wyniki  budżetu

961-     wynik wykonania  budżetu

962 -    Wynik na pozostałych operacjach

 

Konta pozabilansowe

991-     planowane dochody budżetu

992-     planowane wydatki budżetu

993 -    rozliczenia z innymi budżetami

Opis kont bilansowych

Konto 133 ? ?Rachunek budżetu?

Konto 133  służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na kocie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych
i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku.

W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym księguje się sumy zgodne z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240 jako ? sumy do wyjaśnienia? różnice te wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych w korespondencji z kontem 901,  140 i kontem  rozrachunkowym  222.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty  z rachunku budżetu  w korespondencji z kontem 902, 140 i rozrachunkowym 223 .

Saldo winien konta 133 oznacza stan środków na rachunku bankowym.

Na konie 133 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów ( techniczny zapis ujemny po obu stronach konta)

Konto 135 ? ? rachunek środków na niewygasające wydatki?

Konto służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki.

Zapisy na kocie 135 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych
i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających w korespondencji z kontem 225.

Konto może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki.

Konto 140 ??Środki pieniężne w drodze?

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się wpływ lokaty z kontem 133

Na stronie Ma konta 140 ujmuje się likwidacje lokaty z kontem 133

Saldo winien konta 140 oznacza stan środków na lokacie

Konto 222 ? ?Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów  budżetowych.

Na stronie Ma ujmuje się dochody budżetowe wpływające na rachunek bankowy związku w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Wn ujmuje się zaksięgowanie dochodów wynikających ze sprawozdania Rb-27S pod datą ostatniego dnia kwartału w korespondencji z kontem 901.

Saldo Ma oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek budżetu nie objętych sprawozdaniem Rb-27S

Konto 223 ? ? Rozliczenie wydatków budżetowych?

Konto służy do ewidencji rozliczeń wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe.

Na stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu do jednostki budżetowej na pokrycie wydatków Zapis na wyciągu bankowym Wn 223  Ma 133

Na stronie Ma pod datą ostatniego dnia kwartału ujmuje się równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę budżetową w wysokości wynikającej ze sprawozdań Rb-28S w korespondencji z kontem 902.

Konto może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan przelanych środków na rachunek bieżący jednostki budżetowej , lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z tytułu przekazanych do jednostki budżetowej środków na wydatki.

225 -    ? Rozliczenie niewygasających wydatków?

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych.

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w korespondencji z kontem 904 oraz  przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z kontem 135.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewniać możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatkow.

Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.

Konto 240   - ?Pozostałe rozrachunki?

Konto służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu

Konto może wykazywać dwa salda:

Saldo Wn oznacza ? stan należności

Saldo Ma oznacza ? stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków

Konto 290  ?  ?Odpisy aktualizujące należności?

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności

Na stronie Wn ? konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności

Na stronie Ma konta 290 ujmuje wartości odpisów aktualizujących należności

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Konto 901- ?Dochody Budżetu?

Na koncie 901 ewidencjonuje się osiągnięte dochody ,  które bezpośrednio wpływają na rachunek budżetu konto 133 oraz dochody uzyskane przez jednostkę budżetową- Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

Na koniec każdego kwartału dokonuje się zaksięgowania dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania Rb - 27S jednostki budżetowej (JRP) ( Wn 222  - Ma 901 )

Do konta 901 prowadzi się ewidencję analityczną wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok

Pod data ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961

Konto 902 ? ?Wydatki budżetu?

Konto 902 służy do ewidencjonowania dokonanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego tj.  Związku  w korespondencji z kontem 133 oraz wydatki jednostki budżetowej- Jednostki Realizującej Projekt ( JRP)

Na stronie Wn na koniec każdego kwartału ujmuje się wydatki  zaksięgowane na podstawie sprawozdań kwartalnych Rb-28S jednostki budżetowej (JRP) w korespondencji z kontem 223

Do konta 902 prowadzi się ewidencję analityczną wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902  przenosi się na konto 961.

Konto 903 ? ?Niewykonane wydatki?

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latch następnych.

Na stronie WN konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

Konto 904 ? ?Niewygasające  wydatki?

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się wydatki jednostki budżetowej dokonywane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie  sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225 oraz przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetu.

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

Konto 960 -  ?Skumulowane wyniki budżetu?

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników  budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W szczególności na Stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu odpowiednio przeniesienie salda konta 961 i 962.

Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub Ma

Saldo Wn ? oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma ? oznacza stan skumulowanej nadwyżki budżetu

Konto 961 ? ?Wynik wykonania budżetu?

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu odpowiednio  w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie  Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu w korespondencji z kontem 901.

Na koniec roku konto 961może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu , a saldo Ma stan nadwyżki.

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

Konto 962 ? ?Wynik na pozostałych operacjach?

Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w  szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne  związane z operacjami budżetowymi.

Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Pod data zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.

 

 

Opis kont pozabilansowych

Konto 991 ? ?Planowane dochody budżetu?

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian .Ewidencja analityczna prowadzona jest wg klasyfikacji budżetowej.

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody.

Saldo Ma konta ?oznacza w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991

Konto 992 ? ?Planowane wydatki budżetu?

Konto 992  służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych lub wydatki zablokowane.

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych. Ewidencja analityczna prowadzona jest wg klasyfikacji budżetowej.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992

 

Konto 993

Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.

Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane z innych budżetów.

Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo winien konta oznacza stan należności z innych budżetów, a saldo Ma konta stan zobowiązań.

2. Wykaz kont księgi głównej,  przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla Związku jako jednostki budżetowej.

Konta bilansowe

Zespół 0- Majątek trwały

011 - Środki trwałe

013 - Pozostałe środki trwałe

015 ? Mienie zlikwidowanych jednostek

020 - Wartości niematerialne i prawne

030 ? Długoterminowe aktywa finansowe

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych

080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

101- Kasa

130 - Rachunek bieżący jednostki budżetowej

135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

139 - Inne rachunki bankowe

140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

141 ? Środki pieniężne w drodze

 

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia

201 - Rozrachunki z  odbiorcami i dostawcami

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

225 - Rozrachunki z budżetami

229 - Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 - Pozostałe rozrachunki

290 - Odpisy aktualizujące należności

Zespól 3 - Materiały i towary

310-Materiały

Zespół 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie

400 - Amortyzacja

401  -  Zużycie materiałów i energii

402  -  Usługi obce

403  -   Podatki i opłaty

404  -  Wynagrodzenia

405  -  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409  -  Pozostałe koszty rodzajowe

 

Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 - Przychody  finansowe

751 - Koszty finansowe

760 - Pozostałe przychody operacyjne

761 - Pozostałe koszty operacyjne

770 - Zyski nadzwyczajne

771 - Straty nadzwyczajne

 

Zespół 8 ? Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 - Fundusz jednostki

810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich  oraz środki
z budżetu na inwestycje

851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

860 - Wynik finansowy

 

Konta pozabilansowe

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych

981 - Plan finansowy niewygasających wydatków

998- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

Zasady funkcjonowania kont bilansowych.

Zespół 0 ? ?Majątek trwały?

 

Konta zespołu 0 ?Majątek trwały? służą  do ewidencji:

- rzeczowego majątku trwałego,

- wartości niematerialnych i prawnych,

- finansowego majątku trwałego,

- umorzenia majątku,

- inwestycji.

 

Konto 011 ? ?Środki trwałe?

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością  jednostki, które nie podlegają  ujęciu na kontach 013.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartości ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,

- przychody środków trwałych nowo ujawnionych,

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

- zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,

- ujawnione niedobory środków trwałych,

- zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek  aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa do konta 011 jest prowadzona w księdze inwentarzowej   zgodnie
z podziałem na poszczególne grupy środków trwałych i tabeli amortyzacyjnej

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacz stan środków trwałych  w wartości początkowej.

Konto 013 ? ?Pozostałe środki trwale?

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń  wartości początkowej  środków trwałych, nie  podlegających ujęciu na kontach 011,wydanych do używania na potrzeby działalności  jednostki , które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia , a na stronie Ma ? zmniejszenia stanu i wartości początkowej  środków trwałych znajdujących się  w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

- nadwyżki środków trwałych w używaniu,

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek  likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania ,

- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja szczegółowa do konta 013 jest prowadzona w księdze inwentarzowej   zgodnie
z podziałem na poszczególne grupy pozostałych  środków trwałych.

 

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość   środków trwałych znajdujących się w  używaniu w wartości początkowej.

Konto 015 ? ? Mienie zlikwidowanych jednostek?

Konto 015 służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanej  podległej jednostce organizacyjnej.

 

Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

- wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce wg wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki

- korektę wartości mienia stanowiącego różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanej jednostki , a wartością mienia przekazanego innej jednostce lub sprzedanego

- wartość mienia zwróconego po zlikwidowanej jednostce , która zostaje przejęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego.

Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

- wartość mienia pozostającego po zlikwidowanej jednostce  organizacyjnej, a przekazanego innej jednostce w wysokości wynikającej z umowy lub przekazanego jako udział, lub sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom

- korektę wartości mienia stanowiącego różnicę wynikającą mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanej jednostki a wartością mienia przekazanego

Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanej jednostki wraz z załącznikami. Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej.

Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanej jednostki będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego a nie przekazanego innym jednostkom  lub nieprzyjętego na własne potrzeby albo też zagospodarowanego w inny sposób.

Konto 020 ? ?Wartości niematerialne i prawne?

Konto 020 służy do ewidencji stanu  oraz zwiększeń i zmniejszeń  wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia , a na stronie Ma ? wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie  071 i 072.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić obliczenie umorzenia, podział wg tytułów i osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych
i prawnych w wartości początkowej.

Konto 030 ? ? Długoterminowe aktywa finansowe?

Konto służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,  innych długoterminowych aktywów finansowych.

Na stronie Wn zwiększenia a na stronie Ma zmniejszenia stanu. Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie wartości poszczególnych składników wg tytułów. Konto może wykazywać saldo Wn które oznacza stan długoterminowych aktywów finansowych.

Konto 071 ? ?Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych                      i prawnych.

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Wn  konta 071 ujmuje się:

wyksięgowanie wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  trwałych prawnych  wycofanych  z używania wskutek ich:

- likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia,

- sprzedaży,

- nieodpłatnego przekazania,

- ujawnionych niedoborów.

- zmniejszenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek   aktualizacji wartości środków trwałych.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się:

- zwiększenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych  na skutek  naliczenia umorzenia,

- umorzenie dotychczasowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji  właściwego organu,

- zwiększenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych.

 

Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona w tabeli amortyzacyjnej.

Konto 071może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i prawnych.

 

Konto 072 ? ?Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Wn konta ujmuje się:

wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu oddania do używania z tytułu:

likwidacji z powodu zużycia lub zniszczenia,

sprzedaży,

nieodpłatnego przekazania,

wyłączenia z ewidencji księgowej ilościowo- wartościowej,

niedoboru lub szkody.

 

Na stronie Ma konta ujmuje się:

odpisy umorzeniowe naliczone od nowych wydanych do używania środków     trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy te obciążają odpowiednio koszty lub fundusze),

odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości   niematerialnych
i prawnych,

odpisy umorzenia dotyczące nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych otrzymanych nieodpłatnie,

odpisy umorzenia od  środków trwałych otrzymanych jako pierwsze wyposażenie obiektu sfinansowanego ze środków na środki trwałe w budowie.

 

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości
w miesiącu wydania ich do używania.

 

Konto 080 ? ?Inwestycje (środki trwałe w budowie)?

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.

Na koncie 080 księguje się:

koszty dotyczące budowy środków trwałych,

ulepszenia środków trwałych,

zakupy środków trwałych wymagających i niewymagających  montażu.

Na stronie Wn konta ujmuje się:

poniesione koszty (np. na roboty, dostawy, usługi) dotyczące środków trwałych              
w budowie realizowanych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,

poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń itp. Zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności, poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie, zakupy środków trwałych niewymagających montażu.

Na stronie  Ma konta ujmuje się:

wartość uzyskanych efektów ze środków trwałych w budowie a w szczególności:

środków trwałych,

wartości niematerialnych i prawnych,

wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie,

Konto 080 może wykazywać  saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w  budowie i ulepszeń.

Zespół  1 ? Środki  pieniężne i rachunki bankowe

Konto 101 ? ?Kasa?

Konto 101 służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.

 

Na stronie Wn konta ?Kasa? ujmuje się:

wpływy gotówki,

nadwyżki kasowe.

Na stronie Ma konta ?Kasa? ujmuje się:

rozchody gotówki,

niedobory kasowe.

Ewidencja szczegółowa do konta 101 jest prowadzona w formie miesięcznych raportów kasowych.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacz stan gotówki  w kasie.

Konto 130 ? ?Rachunek  bieżący jednostki  ?

W związku jest prowadzony  wspólny rachunek dla budżetu i związku jako jednostki budżetowej .

Konto księgowe 130 (subkonto) Rachunek bieżący jednostki budżetowej w sytuacji prowadzenia wspólnego rachunku bankowego dla budżetu i jednostki nie jest urządzeniem księgowym odzwierciedlającym faktycznie funkcjonujący rachunek bankowy w jednostce budżetowej. Konto 130 służy do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu. Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków.

Ewidencja  analityczna do konta 130 prowadzona jest z podziałem:

Dochody ( 130- rozdział ? paragraf-  tytuł )

Wydatki ( 130- rozdział ? paragraf ? tytuł )

 

z zachowaniem zasady czystości obrotów

Na ostatni dzień roku obrotowego na podstawie sprawozdań budżetowych  dokonuje się:

przeksięgowanie salda konta 130  w zakresie zrealizowanych wydatków na stronę Ma konta 800

przeksięgowanie salda konta 130  w zakresie zrealizowanych dochodów  na stronę Wn konta 800

Konto 135 ? ?Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia?.

 

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia,
a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na stronie Wn ujmuje się:

wpływy środków funduszy specjalnego przeznaczenia a w szczególności ZFŚS, funduszy celowych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka, oprocentowanie środków na tych rachunkach, obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt                                 w korespondencji z kontem 240.

Na  stronie Ma ujmuje się:

rozchody środków z tytułu finansowania działalności objętej poszczególnymi funduszami,

opłaty pobierane przez bank związane z prowadzeniem rachunku, uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt w korespondencji     z kontem 240.

Konto 139 ? ?Inne rachunki bankowe?

Konto służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia w szczególności prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych np. sumy depozytowe ( zabezpieczenia, wadia, rękojmie).

Na stronie Wn ujmuje się wpływy wydzielonych środków( 139/240 ), na stronie ma ujmuje się wypłaty z wydzielonych rachunków bankowych. (240/ 139)
Ewidencja szczegółowa zapewnia podział wydzielonych środków wg kontrahentów. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Konto 140 ? ?Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne?

Konto służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych w tym czeki i weksle obce.

Na ostrowie Wn konta ujmuje się zwiększenia krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenia krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Ewidencja szczegółowa do konta umożliwia ustalenie poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych oraz ich stanu i osób odpowiedzialnych którym je powierzono.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

 

Konto 141 ?   ? Środki pieniężne w drodze?

 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn, ujmuje się:

pobranie gotówki z banku na podstawie czeku gotówkowego ? korespondencja 141/130

wypłata z kasy do banku 141/101

Na stronie Ma ujmuje się:

Wpływ gotówki do kasy ? korespondencja 101/141

Konto może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

 

Zespół 2 ? Rozrachunki i roszczenia

Konto 201 ? ?Rozrachunki  z odbiorcami i dostawcami?

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych       
z tytułu  dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Na stronie Wn konta ujmuje się:

należności z tytułu sprzedaży usług ,produktów, materiałów, towarów i środków trwałych,

zapłatę zobowiązań  za dostawy i usługi,

odpisanie zobowiązań przedawnionych i umorzonych,

naliczone różnice kursowe walut obcych zwiększające wartość należności od odbiorców, wyrażonych w walutach obcych i zmniejszające wartość zobowiązań.

Na stronie Ma konta ujmuje się:

zobowiązania z tytułu dostaw towarów, robót i usług,

zobowiązania wobec dostawców z tytułu wymagalnych odsetek i kar umownych,

wpływ należności i zaliczek od odbiorców,

odpisanie należności umorzonych i przedawnionych,

uznane reklamacje odbiorców i korekty zmniejszające należności z tytułu sprzedaży produktów,

naliczone różnice kursowe walut obcych zmniejszające należności od odbiorców     
i zwiększające zobowiązania wobec dostawców.

Ewidencja szczegółowa do konta 201 prowadzona jest według poszczególnych kontrahentów z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej (201-rozdział-paragraf-kontrahent):

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń a saldo Ma stan zobowiązań.

 

Konto 221 ? ?Należności  z tytułu dochodów budżetowych?

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

 

Na stronie Wn konta ujmuje się:

przypisane należności z tytułu dochodów budżetowych,

zwroty nadpłat,

Na stronie Ma konta ujmuje się:

wpłaty należności z tytułu  dochodów  budżetowych,

odpisy (zmniejszenia) należności,

Ewidencję szczegółową do konta 221 prowadzi się z podziałem na:

na należności z tytułu dochodów budżetowych i dłużników wg klasyfikacji budżetowej (221-rozdział ? paragraf-dłużnik)

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Konto 225 ? ?Rozrachunki z budżetem?

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu naliczonych podatków płaconych przez jednostkę.

 

Ewidencję szczegółową do tego konta prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej (225-rozdział ? paragraf- tytuł)

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się:

Wpłacone w imieniu pracowników (np. podatku dochodowego od osób fizycznych 225/130

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się:

Naliczony i potracony podatek dochodowy od osób fizycznych 231/225

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma ? stan zobowiązań wobec budżetów.

Konto 229 ? ?Pozostałe rozrachunki publicznoprawne?

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publiczno-prawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń  społecznych i zdrowotnych.

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się:

należności z tytułu nadpłat z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,

spłatę i zmniejszenie zobowiązań  publicznoprawnych,

naliczone należności z tytułu inkasa składek,

odpisanie zobowiązań przedawnionych.

Na stronie Ma Konta 229 ujmuje się:

zobowiązania z tytułu składek,

spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,

odpisanie należności umorzonych i przedawnionych.

 

Ewidencję szczegółową do konta 229 prowadzi się według poszczególnych tytułów   
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej (229-rozdział ? paragraf ? tytuł )

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 231 ? ?Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami  i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną  na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się:

wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,

wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

potrącenia z wynagrodzeń obciążające pracownika, dokonywane w liście płac na mocy ustawowych upoważnień np. podatek dochodowy od osób fizycznych, lub na podstawie pisemnej zgody pracownika,

obciążenia z tytułu nadpłaty wynagrodzeń,

wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń

 

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się:

zobowiązanie jednostki z tytułu wynagrodzeń,

Ewidencję szczegółową do konta 231 prowadzi się w formie imiennej ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników (karty wynagrodzeń )

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn  oznacza stan należności, a saldo Ma ? stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

 

Konto 234 ? ?Pozostałe rozrachunki z pracownikami?

 

Konto 234 służy do ewidencji należności , roszczeń i zobowiązań wobec pracowników i z innych tytułów niż wynagrodzenia, w szczególności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek, odpłatności za świadczenia dokonane na rzecz pracowników, oraz należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się:

wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia  na wydatki obciążające jednostkę,

należności od pracowników z tytułu dokonywanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,

należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,

należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

zapłacone zobowiązania wobec pracowników,

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się:

wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,

rozliczone  zaliczki i zwroty środków pieniężnych,

wpływy należności od pracowników,

odpisanie należności umorzonych i przedawnionych.

Ewidencję szczegółową do konta 234 prowadzi się według poszczególnych pracowników
z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej (234-rozdział- paragraf- pracownik)

Konto 234 może wykazywać  dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności                    
i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników.

 

 

Konto 240 ? ?Pozostałe rozrachunki?

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234.  Na tym koncie ewidencjonuje się w szczególności

rozliczenia niedoborów szkód i nadwyżek,

rozrachunki z tytułu potrąceń dokonanych na listach wynagrodzeń z innych tytułów niż podatki i składki ZUS,

roszczenia sporne,

mylne obciążenia i uznania rachunków bankowych

rozrachunki z tytułu sum depozytowych

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,    a saldo Ma ? stan zobowiązań.

Konto 290 ? ?Odpisy aktualizujące należności?

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności .

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie  odpisów aktualizacyjnych należności, a na stronie Ma konta 290 zwiększenie wartości odpisów aktualizacyjnych należności w korespondencji z kontem 761. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących zależności.

Konto 310 ? ?Materiały?

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów. Na koncie tym również ujmuje się wartość  materiałów ujętych w koszty w momencie ich zakupu, ale nie zużytych do końca roku obrotowego ? ujęcie na koncie 310 następuje na podstawie inwentaryzacji.

 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów,              
w cenach zakupu lub nabycia.

 

Zespół 4 ?  ?Koszty według rodzajów i ich rozliczenie?

Konta zespołu 4 ,,Koszty według rodzajów i ich rozliczenie,, służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich poniesienia niezależnie  od terminu ich zapłaty. Zmniejszenie uprzednio zarachowanych kosztów  dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty ( np. faktur korygujących ).

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych.

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowanych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

Tak jak w przypadku wydatków prowadzi się analitykę w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, gdzie numer konta analitycznego składa się z trzy cyfrowego numeru konta z zespołu ?4? ? rozdział- paragraf ? tytuł

Konto 400 ? ?Amortyzacja?

Konto 400 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma  przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.

 

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość  poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860

Konto 401 ? ?Zużycie materiałów i energii?

Konto służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na  stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii,  Na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na  dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Konto 402 ? ? Usługi obce?

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konta 860.

Konto 403 ? ?Podatki i opłaty?

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności  kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat  o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na stronie Wn konta 403 ujmuje się poniesione koszty z ww tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy ? przeniesienie kosztów
z tego tytułu na konto 860.

 

Konto 404 ? ?Wynagrodzenia?

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń
z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 404 ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym  wynagrodzenia brutto ( tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma konta 404 ujmuje się korekty  uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 405 ? ?Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia?

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie  umowy
o prace, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405  ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
i o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta 405 ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
i o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń, a na dzień bilansowy  przenosi się je na konto 860.

 

Konto 409 ? ?Pozostałe koszty rodzajowe?

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405 .

Na koncie 409  ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży  służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadku przy pracy oraz innych kosztów nie zaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta 409 ujmuje się poniesione koszty z w/w  tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie kosztów na konto 860.

W związku z podziałem kont zespołu 4 wg rodzaju ponoszonych kosztów przyjmuje się przykładowe przyporządkowanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej   do ewidencji kosztów.

Konto zespołu ?4? koszty według rodzajów

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków

401 Zużycie materiałów i energii

§§  421, 422, 423, 424, 425, 426,

402 Usługi obce

§§  428, 430(z wyłączeniem kosztów studiów pracowników),
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,

403 Podatki i opłaty

§§ 414, 443 ( z wyjątkiem ubezpieczeń majątkowych),
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
469,

404 Wynagrodzenia

§§  401, 417,

405 Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

§  302, 411, 412, 413, 430( w zakresie dopłat do studiów pracownika), 444, 455, 470,

409 Pozostałe koszty rodzajowe

§§  303, 441, 442, 443 ( w zakresie  ubezpieczeń majątkowych) ,

Wprowadzenie do realizacji innych wydatków wg klasyfikacji budżetowej podlegających ewidencji na kontach zespołu ?4? nie wymaga zmiany zakładowego planu kont lecz odpowiedniej ewidencji na kontach: 401, 402, 403, 404, 405, 409.

 

Zespół 7 ? Przychody, dochody, koszty.

 

 

Konto 720 ? ? Przychody z tytułu dochodów budżetowych?

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta przychody z tytułu dochodów budżetowych .

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta powinna zapewnić wyodrębnienie  z tytułu dochodów  wg pozycji planu finansowego.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

 

Konto 750  - ?Przychody  finansowe?

Konto 750 służy do ewidencji przychodów  finansowych niestanowiących dochodów budżetowych.

Na stronie Ma  konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności  dodatnie różnice kursowe.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych według tytułów.

W końcu roku  obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860

(Wn konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

 

 

Konto 751 ? ?Koszty finansowe?

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, ujemne różnice kursowe , z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych ? zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 ( Ma konto 751 ). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Konto  760 ? ?Pozostałe  przychody operacyjne?

Konto 760  służy do ewidencji przychodów  niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż  podlegające ewidencji na koncie 750.

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:

przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;

przychody ze sprzedaży ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji;

pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobowiązania.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto  761  - ? Pozostałe koszty operacyjne?

Konto 761  służy do ewidencji  kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykła działalnością jednostki.

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:

koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub cen na bycia materiałów;

pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Konto 770 ? ? Zyski nadzwyczajne?

Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza  działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych

z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych.

Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.

W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 (Wn konto 770).

Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.

 

Konto 771 ? ? Straty nadzwyczajne?

Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalności operacyjną jednostki i niezwiązanych

z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty  ( zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.

W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 (Ma konto 771).

Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.

Zespół 8 ? Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

 

Konto  800  - ? Fundusz  jednostki?

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki  i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje sięw szczególności:

przeksięgowanie, w roku następnym  pod datą  przyjęcia sprawozdania finansowego ,straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;

przeksięgowanie, w końcu roku  obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;

różnice z aktualizacji środków trwałych;

wartość sprzedanych  i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych
i inwestycji;

wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych (połączonych ) jednostek;

 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje sięw szczególności:

przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;

przeksięgowanie,  pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków  wpływów  środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;

różnice z aktualizacji środków trwałych;

nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji;

wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;

wartość  aktywów  otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa do konta 800  powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 ? ?Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje?

Konto 810  służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.

Na stronie Wn konta 810  ujmuje się:

wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224;

równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie inwestycji w korespondencji z kontem 800 fundusz jednostki na środki trwałe w budowie.

Na stronie Ma konta 810  ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800-fundusz jednostki .

Na koniec roku konto  810 nie wykazuje salda.

 

Konto 851 ? ?Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?.

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFSS .

Środki  pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się  na koncie 135. Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich  kontach

działalności podstawowej  jednostki  (z wyjątkiem kosztów  i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).

Ewidencja szczegółowa do konta 851 pozwala na wyodrębnienie:

stanu , zwiększeń i zmniejszeń  ZFSS, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń;

wysokości poniesionych kosztów i wysokości  uzyskanych przychodów przez poszczególne  rodzaje działalności socjalnej.

Na stronie Wn konta 851 ujmuje się:

wykorzystanie ZFŚS na działalność zgodnie z ustawą  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Na stronie Ma konta 851 ujmuje się:

naliczenie ZFŚS,

zwiększenie funduszu z tytułu odsetek  od środków pieniężnych na rachunku  bankowym i udzielonych z ZFŚS pożyczek, dobrowolne wpłaty, darowizny na ZFŚS,

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Konto  855  - ? Fundusz  mienia  zlikwidowanych  jednostek?

Konto 855  służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych  lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy założycielskie  nadzorujące.

Na stronie Wn  ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu  sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na stronie Ma - stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość  mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną  na podstawie bilansów tych jednostek , w korespondencji z kontem 015.

Saldo Ma  konta 855 wyraża stan funduszu  mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.

Konto  860  - ? Wynik  finansowy?

Konto  860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki.

 

Na stronie Wn konta 860 ujmuje się:

W końcu roku obrotowego  sumę:

poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 405, 409,

kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;

strat nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 771.

 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się:

W końcu roku obrotowego sumę:

uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;

zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.

Saldo konta 860 wyraża  na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn ? stratę netto, saldo Ma ? zysk netto.

Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego,

na konto 800.

 

Konta  pozabilansowe

Konto 291 ? ?Należności warunkowe?

Konto służy do pozabilansowej ewidencji należności warunkowych. W szczególności na koncie ujmuje się wadia, zabezpieczenia umów w formie innej niż pieniężna. Po stronie Wn ujmuje się należności warunkowe, a po stronie Ma ujmuje się je w dacie wygaśnięcia. Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie tytułów, rodzajów należności warunkowych. Konto może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności warunkowych.

Konto 980 ? ?Plan finansowy wydatków budżetowych?

Konto 980 służy do ewidencji wartości planu finansowego wydatków dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się kwoty zatwierdzonego planu finansowego wydatków oraz jego zmiany, z tym że zwiększenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia zapisem ujemnym

Na stronie Ma  konta 980 ujmuje się:

-  równowartość zrealizowanych w roku wydatków budżetu,

-  wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku   następnym,

-  wartość planu niezrealizowanego i wygasłego .

 

Wszystkie te dane należy ewidencjonować według szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych jednostki, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków.

Konto 980 na koniec roku nie wykazuje salda.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronę Ma przenosi się równowartość  zrealizowanych w danym roku wydatków budżetowych pobranych  przez  program z konta 130.

Konto 981 ? ?Plan finansowy  niewygasających wydatków?

Konto  981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.

Na stronie Ma ujmuje się:

-  równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych;

-  wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencja szczegółowa  prowadzona w szczegółowości planu finansowego niewygasających  wydatków budżetowych .

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.

 

Konto 998 ? ?Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego?

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku  następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków:

wartość umów, decyzji i innych postanowień w chwili wystąpienia, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym,

ewidencjonowanie wydatku w momencie jego dokonania - podstawą mogą być faktury, rachunki , wyciągi bankowe w przypadku dokonywania przedpłat, itp.

Zaangażowania  dokonuje się ewidencji na podstawie zestawienia sporządzonego na podstawie dokumentów źródłowych raz w miesiącu.

 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Konto 999 ? ?Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat?

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość  zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem niewygasających wydatków

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

 

§   2

Wykaz ksiąg rachunkowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

dziennik,

księgę główną,

księgi pomocnicze,

zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz  sald kont pomocniczych,

wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Zakres prowadzenia kont ksiąg pomocniczych określony został w art.17 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z tym artykułem księgi pomocnicze prowadzi się głównie dla:

środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości  niematerialnych  i prawnych,

rozrachunków,

operacji sprzedaży i zakupu,

kosztów i  istotnych dla jednostki składników aktywów,

operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.

 

Wykaz ksiąg rachunkowych prowadzonych w Związku Międzygminnym  ? są to zbiory zapisów księgowych w postaci:

 

Dziennika Obrotów

służy do zapisywania w porządku chronologicznym zdarzeń, jakie  nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym,

zapisy są zgodne z zasadą podwójnego zapisu oprócz bilansu otwarcia     i zaangażowania,

sumy zapisów dziennika liczone są w sposób ciągły za dany dzień   i  narastająco od początku roku,

zapisy w dzienniku są kolejno numerowane w danym miesiącu ze wskazaniem pozycji dziennika, automatycznie nadanego z systemu komputerowego dla dokumentu księgowanego,

zapisy w dzienniku umożliwiają powiązanie z zaksięgowanymi dowodami księgowymi poprzez numer pozycji,

dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg  pomocniczych,

dowody księgowe są ujmowane w dzienniku w zależności od rodzaju działalności 
z podziałem na operacje księgowane na kontach bilansowych   i kontach pozabilansowych.

zapisywanie dokumentów księgowych do dziennika następuje:

- za m-c styczeń i luty w terminie późniejszym

- za m-ce od marca do listopada do 10 dnia roboczego następnego miesiąca,

- za m-c grudzień do końca marca następnego roku.

zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą  został               wprowadzony do dziennika a także dane pozwalające na ustalenie osoby                          odpowiedzialnej  za treść  zapisu.

 

Księgi Głównej Kontowej (ewidencja  syntetyczna)

księga służy do zapisów zdarzeń gospodarczych w sposób systematyczny na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont,

zapisy na kontach syntetycznych są równocześnie rejestrowane w dzienniku obrotów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej,

zapisy są dokonywane w sposób ciągły tzn. miesięcznie i narastająco oraz jednolicie przez cały rok,

saldo oraz obroty na koncie syntetycznym uzyskiwane są automatycznie, poprzez sumowanie obrotów kont analitycznych,

pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych wprowadza się na konta salda początkowe aktywów i pasywów,

na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca zestawienie obrotów i sald,

obroty zestawienia kont księgi głównej muszą być zgodne z obrotami  dziennika i obrotami zestawienia obrotów i sald kont pomocniczych.

Ksiąg Pomocniczych Kontowych (ewidencja analityczna)

konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w porządku systematycznym  w obrębie poszczególnych kont  syntetycznych,

konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem  i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej,

konta ksiąg pomocniczych muszą być uzgodnione z saldami i zapisami na kontach księgi  głównej,

 

Zestawienia obrotów i sald

zestawienia obrotów i sald  sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż  na koniec miesiąca,

zestawienie  obrotów i sald można sporządzić na poziomie kont syntetycznych, kont analitycznych, szczegółowych kont analitycznych.

 

Konta  pomocnicze  rozbudowuje się  według potrzeb ewidencji zdarzeń gospodarczych

i finansowych bez zmiany zrządzenia.

Dodanie konta  pozabilansowego nie wymaga zmiany uchwały.

Zgodnie z zasadą istotności ? art. 4 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

- nie stosuje się rozliczania kosztów w czasie przechodzącym z roku na rok w zbliżonej

wysokości, które w okresie poniesienia ujęto na kontach zespołu 4,a następnie pod datą

31 grudnia  roku obrotowego przeksięgowuje się na konto 860;

- zapisów z tytułu korekt, błędnych zapisów, zwrotów nadpłat dokonuje się zapisami

dodatnimi z zachowaniem zasady czystości zapisów obrotów wprowadzając techniczny zapis ujemny umożliwiający uzyskiwanie informacji o wysokości obrotów.

Księgi  rachunkowe prowadzi się w języku polskim w siedzibie jednostki.

Księgi rachunkowe w Związku  prowadzi się w systemie komputerowym przy zastosowaniu programów pn. ?Księgowość Budżetowa Jednostki i/lub Zarządu? firmy SIGID sp. z o.o. Poznań  który niniejszą uchwałą dopuszcza się do używania. Opis stosowania programu oraz danych tworzących księgi rachunkowe w systemie komputerowym zawarte są w instrukcji  firmy SIGID

Na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych komputerowo sporządza się wydruki:

na koniec każdego miesiąca zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

na dzień zamknięcia ksiąg rejestr dzienników, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych

na dzień inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzacyjnych grup składników aktywów i pasywów

Aktualizacji programu  dokonuje pracownik posiadający hasło i identyfikator przydzielone przez firmę SIGID

Program finansowo ? księgowy zabezpieczony jest identyfikatorami i hasłami.

Archiwizacja zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych komputerowo dokonywana na nośniku danych , a na  ostatni dzień roku obrotowego dodatkowo  na płytach CD.

 

 

Oprogramowanie umożliwia uzyskanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik danych.

Wydruki komputerowe są:

trwale oznaczone nazwą skróconą  jednostki ?ZMWiK?,

trwale oznaczone nazwą danego rodzaju zbioru zapisów księgowych (np. dziennik obrotów),

wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, miesiąca i daty sporządzenia wydruku,

na wydrukach są automatycznie numerowane strony,

program zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów.

Księgi rachunkowe należy wydrukować na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne    z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych.

Ostateczne zamkniecie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego

Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji  gospodarczej.

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób  trwały  i stosuje się  właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.

Zasady przechowywania i ochrony danych

Okres przechowywania zbiorów

Roczne sprawozdania  finansowe Związku  -  trwale przechowywane.

Pozostałe sprawozdania Związku  - 5 lat.

Księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych  - 5 lat.

Karty wynagrodzeń pracowników i listy płac ? przez okres wymaganego dostępu do tych  informacji, wynikających z przepisów emerytalnych , rentowych i podatkowych - 50 lat.

Dowody księgowe dotyczące inwestycji zakończonych i rozliczonych  -  5 lat.

Dokumenty  inwentaryzacyjne  - 5 lat.

Dokumentację przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości - 5 lat od upływu jej ważności.

Pozostałe dowody księgowe i dokumenty  - 5 lat.

Okresy przechowywania ustalone w ust. 2-8  oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą .

Zasady udostępniania danych osobom  trzecim

Do wglądu w siedzibie Związku ? wymaga zgody Prezesa Zarządu.

poza siedzibą ZMWiK wymaga pisemnej zgody Prezesa oraz pozostawienie w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów

Załącznik nr  3 do Uchwały nr  16 / 2010r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia  16 grudnia2010r

Wykaz typowych księgowań

Lp.

Treść operacji

Budżet

Jednostka

Wn

Ma

Wn

Ma

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych uzyskanych w wyniku np.:

A)      Zakończonej inwestycji rozliczonej we własnym zakresie

B)      Zakończonej inwestycji przyjętej od inwestora zastępczego

C)      Nieodpłatne otrzymanie

 

Wycofanie środka trwałego z eksploatacji z tytułu:

A)      Sprzedaży

- wartości dotychczasowego umorzenia

- wartość nieumorzona

B)      Likwidacji (zużycie, zdarzenie losowe)

- wartość dotychczasowego umorzenia

- wartość nie umorzona

 

Przyjęcie pozostałych środków trwałych np.:

A)      Bezpośrednio z zakupu

B)      Z inwestycji (pierwsze wyposażenie)

 

 

Rozchód pozostałych środków trwałych na skutek np.:

A)      Zużycia / likwidacji

 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

 

Rozchód wartości niematerialnych i prawnych

A)      Umorzonych w 100%

B)      Umarzanych stopniowo

- wartość dotychczasowego umorzenia

- wartość nie umorzona

 

Umorzenie / amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych stopniowo)

 

Umorzenie  środków trwałych, otrzymanych z inwestycji jako pierwsze wyposażenie .

 

 

Przeksięgowanie kosztów na koniec roku obrotowego z tytułu umorzenia / amortyzacji

A)      Konta  zespołu ?4?

 

 

Wpływ środków od innej jednostki ( lub innego podmiotu) zgodnie z zawartą umową bądź porozumieniem o realizacji wspólnych zadań

A)      Bieżących

B)      Inwestycyjnych

 

Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych

 

Wpłata należności z tytułu dochodów budżetowych

A)      Przypisanych

B)      Nieprzypisanych

 

Wpływ środków z tytułu odsetek na rachunku bieżącym

 

Przelew podatku

 

Przelew składek ZUS i FP

 

Naliczenie odpisu  na ZFŚS

 

Przelew środków z budżetu na rachunek bankowy ZFŚS w jednostce

 

Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego

A)      Zrealizowanych dochodów budżetowych

B)      Zrealizowanych wydatków budżetowych

 

Przeksięgowanie pod datą ostatniego dnia kwartału

A) zrealizowanych przez JRP wydatków na podstawie

sprawozdania RB-28S

B) zrealizowanych  przez JRP dochodów na podstawie
sprawozdania Rb-27S

 

Przeniesienie na dzień 31 grudnia każdego roku:

A)      Rocznych kosztów według rodzajów

B)      Rocznej sumy kosztów amortyzacji

C)      Przychodów finansowych, doch budżetowych

D)      Kosztów operacji finansowych

E)      Pozostałych przychodów operacyjnych

F)       Pozostałych kosztów

G)      Rocznej sumy dotacji przekazanych i wydatków na sfinansowanie własnych inwestycji

 

Przeksięgowanie wyniku finansowego pod data przyjęcia sprawozdania finansowego

A)      Dodatniego

B)      Ujemnego

 

 

Przeksięgowanie wyniku  budżetu pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

A)      Nadwyżka

B)      Niedobór

Przychody ZFŚS

A)      wpłacone

B) Koszty obciążające ZFŚS

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133

-

133

133

133

133

133

902

901

961

902

222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

961

960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

901

-

901

901

901

902

902

133

961

902

223

901

-

-

-

-

-

-

-

-

960

961

-

-

011

011

011

 

 

 

071

800

 

071

800

 

 

013

013

 

 

 

072

 

020

 

 

072

 

071

800

 

400

 

 

800

 

 

 

 

860

 

 

 

130

 

 

 

 

221

130

 

130

 

130

 

225

 

229

 

400

 

240

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

 

 

860

860

750/720

860

760

860

 

800

 

 

 

860

800

 

 

 

 

 

 

 

135

851

 

080

240

800

 

 

 

011

011

 

011

011

 

 

130

080

 

 

 

013

 

130

 

 

020

 

020

020

 

071

 

 

072

 

 

 

 

400

 

 

 

221

 

 

 

 

750

221

 

750/720

 

720

 

130

 

130

 

240

 

130

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

 

 

?4?

400

860

751/720

860

761

 

810

 

 

 

800

860

 

 

 

 

 

 

 

851

135

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  16/ 2010r z dnia  16 grudnia 2010r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Sposoby i terminy inwentaryzacji

 

1) Sposoby i terminy inwentaryzacji określają przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz. U.  2002 r. Nr 76 poz. 694 ) zgodnie z którymi inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Termin i częstotliwość uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w terminach określonych w art. 26 w/w ustawy. Terminy uważane ustawą za minimalne reprezentujemy w tabeli Nr 1 i 2 w której szczególnym składnikiem aktywów i pasywów zostały przypisane terminy i sposoby przeprowadzania inwentaryzacji.

Tabela Nr 1

Rodzaj składnika majątku

Wymagane ustawą

Sposoby inwentaryzacji

Terminy inwentaryzacji

1

2

3

a)      Środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (a więc z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych),

b)      Papiery wartościowe (weksle, czeki obce, akcje, obligacje, bony itp.)

c)      Produkty w toku produkcji,

d)      nie zużyte materiały i towary odpisywane w koszty w momencie ich zakupu,

e)      produkty gotowe odpisywane w momencie ich wytworzenia

 

Spis z natury

 

Ostatni dzień roku obrotowego

a)      znajdujące się na terenie nie strzeżonym lub znajdujące się na terenie strzeżonym lecz nie objęte ewidencją ilościowo ?wartościową , zapasy :

 • materiałów
 • półproduktów
 • produktów gotowych
 • towarów

b)      środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi ) znajdujące się na terenie nie strzeżonym

c)      maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, znajdujące się na terenie nie strzeżonym,

d)      składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową (art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ),

e)      składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek (art. 26 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości)

 

 

 

Spis z natury

 

 

Ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dnia następnego roku (dla większości jednostek będzie to 15 stycznia następnego roku )

Zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki o rozbudowanej sieci detalicznej

 

Spis z natury

Raz w roku

Znajdujące się na terenie strzeżonym i objęte ewidencją ilościowo ? wartościową zapasy:

 • materiałów
 • półproduktów
 • wyrobów gotowych
 • towarów

 

Spis z natury

Raz w ciągu dwóch lat

 

Środki trwałe (za wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych, np. budowli podziemnych, instalacji itp.) oraz maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, jeżeli znajdują się na terenie strzeżonym

 

Spis z natury

Raz w ciągu czterech lat

Tabela Nr 2

Rodzaj składnika majątku

Wymagane ustawą

Sposoby inwentaryzacji

Terminy inwentaryzacji

1

2

3

a)      środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

b)      należności ( z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych, oraz należności wątpliwych, spornych a w bankach należności zagrożonych, należności od pracowników).

c)      Zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych ),

d)      Pożyczki i kredyty,

e)      Własne składki majątkowe powierzone kontrahentom (np. w przerobie komisie, na obcym składzie itp. )

 

 

W drodze uzyskania potwierdzenia salda

 

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości ) z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w ciągu IV kwartału i zakończyć do 15 stycznia roku następnego

 

a)grunty,

b) środki trwałe trudno dostępne oglądowi ( budowle podziemne, instalacje itp.),

c)należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej,

d)w bankach należności zagrożone

e) należności i obowiązania wobec pracowników,

f)       należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,

g)      inwestycje rozpoczęte (za wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą ),

h)      wartości niematerialne i prawne,

i)        rozliczenia między okresowe czynne i bierne,

j)        przychody przyszłych okresów,

k)      kapitały (fundusze) własne (podstawowe, zapasowe, rezerwowe i pozostałe),

l)        fundusze specjalne,

ł)    rezerwy,

m)    aktywa i pasywa ewidencjonowanie na kontach pozabilansowych

 

 

W drodze weryfikacji
poprzez

Porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów

 

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości ) z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w ciągu IV kwartału i zakończyć do 15 stycznia roku następnego

 

2) Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Inwentaryzację przeprowadza Komisja powołana przez Prezesa  Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

3) Dokumentowanie inwentaryzacji

a)      Inwentaryzację  dokonuje się na arkuszach spisu z natury które są drukami ścisłego zarachowania.

b)      Komisja sporządza sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji,

c)      Rozliczenie i porównanie inwentaryzacji z księgami rachunkowymi

Poprawiony (wtorek, 15 lutego 2011 12:48)