Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA nr IV193/2009

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie art. 24 ust.l w zw. z art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków li.], z 2006 roku Dz.U. Nr 123, poz. 858, z późn. zm./ i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz § 12 pkt 18 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie / Dz. Urz. Województwa Konińskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 444 /, Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie z dnia 15 października 2009 r., uchwala co następuje:

§1

1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 obowiązują na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie w miejscowej prasie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15 października 2009 r. Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie wystąpiła do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin członkowskich Związku, na okres 1.01.2010 - 31.12.2010 r..

Taryfy sporządzone zostały w oparciu o zasady określone w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. z 2006 roku Dz.U. Nr 123, poz.858, z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127, poz.886/.

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy zakładają cenę wody (opłatę zmienną naliczoną za l m3 wody) w wysokości 2,44 zł netto (2,61 zł brutto) oraz opłatę za ścieki naliczaną za l m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 4,10 zł netto (4,39 zł brutto). Dla odbiorców, od których ścieki odprowadzane są do obcych oczyszczalni ścieków proponowana opłata za l m3 ścieków wynosi 5,36 zł netto (5,74 zł brutto) i wynika z proponowanej przez PWiK w Koninie opłaty za ścieki.

Proponowany wzrost opłat za pobór wody i ścieków spowodowany głównie jest:

  • wzrostem nośników energetycznych takich jak: energia, paliwo płynne i stałe w wysokości 12 %,
  • wzrostem cen materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej eksploatacji w wysokości 10 %,
  • zwiększonym kosztami eksploatacji spowodowanymi koniecznością wymiany w 2010 roku 5000 szt. wodomierzy, w związku z zobowiązaniem Zakładu wynikającym z poleceń pokontrolnych Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu,
  • wzrostem taryfy opłat za czynności organów dozom i kontroli - wzrost 3 %,
  • wzrostem kosztów opłat za szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych oraz innych opłat z tytułu zmian w środowisku, wynikający z konieczności uzyskania w 2010 r. 16 pozwoleń wodnoprawnych, a związany z upływem ważności dotychczasowych pozwoleń, jak również wynikający z obowiązku uzyskania pozwoleń wodnoprawnych przez Zakład Usług Wodnych jako podmiot prowadzący instalacje. ( szacunkowy koszt uzyskania 1 nowego pozwolenia wodnopranego wynosi 5.000 zł.).

Przedłożone do zatwierdzenia taryfy zostały ocenione na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 29 października 2009 r. W wyniku dokonanej analizy przedstawionych taryf, a w szczególności po sprawdzeniu celowości poniesienia wykazanych w tabelach załączonych do wniosku kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym i planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryf - Zarząd Związku postanowił przedstawić je do zatwierdzenia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

Poprawiony (czwartek, 30 grudnia 2010 17:08)