Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR IV/197/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/166/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie utworzenia jednostki Finanseowej Związku oraz zmiany Uchwały Nr 164/VI/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie utworzenia jednostki Finanseowej Związku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Uchyla się w całości Uchwałę Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr VI/166/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki Finanseowej Związku.

§2

1. W Uchwale Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Nr 164/VI/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki Finanseowej Związku wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się § 1 Uchwały w dotychczasowym brzmieniu:

? Z dniem 02.01.2007r. tworzy się jednostkę Finanseową Związku pod nazwą ? Jednostka Realizująca Projekt" Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji zwaną dalej Jednostką Realizującą Projekt ZMWiK w Koninie"

i nadaje nowe następujące brzmienie:

? Z dniem 02.01.2008r. tworzy się jednostkę Finanseową Związku pod nazwą Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie".

2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§3

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
2. Zobowiązuje się Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Jednostki Realizującej Projekt uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w 2007 roku podjęło równolegle 2 uchwały - Nr 164/VI/2007 z dnia 17 grudnia 2007r. i Nr VI/166/2007 z dnia 17 grudnia 2007r., obie w sprawie utworzenia jednostki Finanseowej Związku. W pierwszej Uchwale jednostka Finanseowa została nazwana ?Jednostką Realizującą Projekt" Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji, w drugiej ?Zespołem Realizacji Projektu Wod-Kan" w Koninie zwaną Jednostką Realizującą Projekt.
W obrocie gospodarczym (na fakturach, pieczątkach, w umowach) używana jest nazwa ?Jednostka Realizująca Projekt" Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie..
Względy organizacyjne wymagają ujednolicenia nazwy jednostki Finanseowej. Ponieważ nazwa Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pozostaje od 2008r. w użyciu celowym jest pozostanie przy pierwszej nazwie nadanej Jednostce Realizującej Projekt.
Podjęcie w tym zakresie uchwały należy do kompetencji Zgromadzenia ZMWiK w Koninie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do Uchwały Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Nr 164/VI/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku

STATUT JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

Tekst jednolity sporządzony w dniu 14 listopada 2009 roku


Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest jednostką Finanseową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§2

Jednostka Realizując Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie następujących przepisów:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek Finanseowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady Finanseowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek Finanseowych ( Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

§3

1. Siedziba jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie mieści się w Koninie przy ulicy Nadbrzeżnej 6a.
2. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy, numeru NIP oraz danych teleadresowych.

§4

1. Organem założycielskim Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
2. Nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie sprawuje Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zwany dalej Zarządem Związku.


Rozdział II.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO W O DOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§ 5

Przedmiotem działania Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest realizacja inwestycji w ramach wspólnego przedsięwzięcia gmin, a w tym:

   1. przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów;
   2. koordynacja prac konsultantów Pomocy Technicznej;
   3. zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane;
   4. nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu;
   5. monitorowanie postępu robót budowlanych;
   6. zarządzanie finansami Projektu;
   7. monitoring Projektu;
   8. opracowanie o gromadzenie dokumentacji rzeczowej, finansowej i prawnej Projektu;
   9. bieżące i końcowe rozliczenie Projektu;
   10. działania informacyjno - promujące Projekt;
   11. współpraca z NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska, Rozwoju Regionalnego, Finansów.

Rozdział III.

ORGANIZACJA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§ 6

Strukturę organizacyjną Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie ustala Zarząd Związku na wniosek Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, którym jest pełnomocnik ds. realizacji Projektu (MAO).

§ 7

Zarząd Związku na wniosek Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (MAO) zatwierdza regulamin organizacyjny, w którym ustala w szczególności:

1. zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób zajmujących poszczególne stanowiska pracy,
2. system wewnętrznej kontroli Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
3. pozostałe procedury zgodnie z wymogami prawa unijnego i polskiego.

Rozdział IV.

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ REALIZUJĄCA PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§ 8

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (MAO) w ramach i zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zarządza Jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz oraz reprezentuje Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na posiedzeniach Komitetu Monitorującego.

§ 9

Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zatrudnia Zarząd Związku na podstawie umowy o pracę w wyniku przeprowadzonego naboru i nominacji Ministra Środowiska. W okresie od 02.01.08-30.06.09 w wymiarze 1/2 etatu, od 01.07.09 w wymiarze 1/1 etatu.

§ 10

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie działa jednoosobowo, kierując się zasadami odpowiedzialności oraz rachunku ekonomicznego.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Związku.

§ 11

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie kieruje Jednostką w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Jednostki, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy.
3. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku i obradach Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, a w szczególności tych, których przedmiotem obrad jest działalność Jednostki i zagadnienia związane z realizacją Projektu.
4. Prawa i obowiązki pracowników Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie określają:
1) ustawa o pracownikach samorządowych,
2) regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

Rozdział V.

MIENIE JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§ 12

Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie będzie korzystała z mienia ruchomego (wyposażenia) zakupionego na jej potrzeby.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§13

1. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie prowadzi działalność finansową na podstawie rocznego planu finansowego, obejmującego przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z Finanseem Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
2. Plan finansowy ustala Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w trybie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14

1. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie posiada wyodrębnione środki finansowe w budżecie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i na rachunku bankowym, z których może dokonywać wpłat do wysokości środków zgromadzonych.
2. Koszty działalności Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pokrywane są z dotacji z budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz przychodów własnych zgromadzonych w wyniku prowadzonej działalności statutowej, darowizn i spadków.
3. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§15

Odrębne przepisy określają zasady:
1. ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,
2. finansowania i rozliczeń z Finanseem Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
3. ustalania cen i opłat,
4. tworzenia i wykorzystywania funduszy.

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

§17

Statut wchodzi w życie z dniem 02.01.2008r.