Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWALA NR I/202/2010 z dnia 30 marca 2010 roku
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.


Na podstawie art. Art. 18 ust 2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142. poz.1591 z późn. zm.); art. 211 i art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) ; oraz § 12 pkt 13 i 14 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala się co następuje:

§1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009r. z póź. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust 2 uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2010 rok zwiększa się wydatki o kwotę 571.733.00 zł do kwoty 1.978.250,00 zł w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 17.533,00 zł do kwoty 544.050,00zł
- wydatki majątkowe o kwotę 554.200,00 zł do kwoty 1.434.200,00 zł
2. § 3 ust 1 kwotę 35.800.00 zł zastępuje się kwotą 607.533,00zł i w §3 ust 2 kwotę 35.800,00zł zstępuje się kwotą 607.533,00zł.
3. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki Związku zwiększa się następujące wydatki:w Dziale 010 rozdz. 01010 § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek Finanseowych kwotę 880.000,00 zł zwiększa się o kwotę 554.200,00 zł- do sumy 1.434.200,00 zł
  • - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3.000,00 zł zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł - do sumy 8.500,00 zł;
  • - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4210 ? zakup materiałów i wyposażenia kwotę 500,00 zł zwiększa się o kwotę 1.500.00 zł - do sumy 2.000,00 zł;
  • - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 31.467,00 zł zwiększa się o kwotę 10.533,00 zł - do sumy 42.000,00 zł;

Załącznik nr 2 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

4. w załączniku Nr 3 zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ? Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim ? o kwotę 554.200,00 zł do kwoty 1.434.200,00 zł.

5. dodaje się do uchwały, załącznik nr 4 określający Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany wydatków w dziale 750 rozdział 75095 na kwotę ogółem 17.533,00 zł dotyczą wydatków bieżących Związku i zapewniają środki na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i zapewnieniem wynagrodzenia na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej obsługę posiedzeń Zarządu i Zgromadzeń oraz zabezpieczenie środków na usługę związaną z aktualizacją programu komputerowego ewidencji księgowej Związku oraz wypłatę wynagrodzenia dla kancelarii prawnej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Natomiast zmiany w dziale 010 rozdział 01010 na kwotę 554.200,00zł dotyczą kosztów Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK W Koninie i związane są z wydatkami majątkowymi. Obejmują zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej, dla sieci kanalizacyjnych. Zgodnie z warunkami zawartych umów z Wykonawcami, płatność za wykonanie pierwszego etapu(opracowanie projektu technicznego) została podzielona na dwie transze płatności tj. 80% ceny za wykonanie projektu technicznego i po złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 20% ceny po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę. Ze względu na fakt nie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla niektórych zadań do końca 2009r. pozostała kwota wynikająca z 20% transzy płatności musi być uwzględniona w wydatkach roku 2010. której termin realizacji ze względu w/w przesunął się na 2010 rok Środki na pokrycie kosztów wydatków majątkowych Gminy wpłaciły w 2009 roku zgodnie z obciążeniami wynikającymi z przewidywanych terminów wykonania pierwszego etapu dokumentacji. Deficyt w kwocie 599.000,00zł znajduje pokrycie w nadwyżce Finanseowej, która na koniec 2009 roku wyniosła 772.147,35 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 /202/2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 30 marca 2010r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010 rok

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

 

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 259 200,00

1 813 400,00

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 259 200,00

1 813 400,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

1 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 500,00

1 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

210 000,00

210 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

11 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 360,00

35 360,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 500,00

5 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

52 000,00

52 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500,00

18 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

240,00

240,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

2 500,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

2 400,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 500,00

4 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9 000,00

9 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

3 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

500,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 200,00

4 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

4 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

2 500,00

2 500,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

9 000,00

9 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek Finanseowych

880 000,00

1 434 200,00

750

Administracja publiczna

143 317,00

160 850,00

75095

Pozostała działalność

143 317,00

160 850,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

38 450,00

38 450,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 000,00

51 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

1 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 400,00

8 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

1 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

8 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

2 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

50,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

31 467,00

42 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

1 800,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

2 400,00

2 400,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

950,00

950,00

758

Różne rozliczenia

4 000,00

4 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 000,00

4 000,00

 

 

4810

Rezerwy

4 000,00

4 000,00

Ogółem

1 406 517,00

1 978 250,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki bieżące

526 517,00

544 050,00

 

 

 

wydatki majątkowe

880 000,00

1 434 200,00

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR 1/202/2010 Zgromadzenia ZMWiK w Koninie z dnia 30 marca 2010r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010 rok

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne W latach 2010-2012

Nazwa programu lub zadania z kontraktu

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Wydatki

2010r.

2011r.

2012r.

1

3

4

5

6

7

8

Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim

Jednostka Realizująca Projekt

2010 - 2013

379.286.040,70

1.434.200,00

100.135.000,00

126.000.346,90

 

379.286.040,70

1.434.200,00

100.135.000,00

126.000.346,90