Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA II/203/2010

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Zgromadzenie Związku po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za 2009 rok oraz zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok, jak również pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Koninie uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Natomiast zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) organ stanowiący Związku rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku.
Do sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok stosuje się przepisy dotychczas obowiązującej ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).