Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA III/204/2010

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.

Na podstawie art.  Art. 18 ust 2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211  i  art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) ; oraz § 12 pkt 13 i 14 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  uchwala się co następuje:

§1

1. w § 1 ust 2 uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2010 rok zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.988.250,00 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 554.050,00zł

2. w § 3 ust. 1 kwotę 607.533,00 zł zastępuje się kwotą 617.533,00zł  i w §3 ust. 2 kwotę 607.533,00zł zstępuje się kwotą 617.533,00zł .

3. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki Związku

zwiększa się następujące wydatki:

- w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4300 ? zakup usług pozostałych kwotę
43.320,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł ? do sumy 53.320,00 zł;

Załącznik nr 2 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany wydatków w dziale 750 rozdział 75095 na kwotę 10.000,00 zł dotyczą wydatków bieżących Związku i zapewniają środki na pokrycie kosztów związanych z reprezentacją Związku przez kancelarię prawną przy wniesieniu skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Deficyt w kwocie 617.533,00zł znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej, która na koniec 2009 roku wyniosła 772.147,35 zł .

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianach

1

2

3

4

5


O10Rolnictwo i łowiectwo

1 813 400,00

1 813 400,00


O1010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 813 400,00

1 813 400,003020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

1 000,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 500,00

1 500,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175 000,00

175 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

11 000,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 360,00

35 360,004120

Składki na Fundusz Pracy

5 500,00

5 500,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

52 000,00

52 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500,00

18 500,004280

Zakup usług zdrowotnych

240,00

240,004300

Zakup usług pozostałych

39 500,00

39 500,004350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

1 500,004360

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

2 400,004370

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,004380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 500,00

4 500,004410

Podróże służbowe krajowe

9 000,00

9 000,004420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

3 000,004430

Różne opłaty i składki

500,00

500,004440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 200,00

4 200,004700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

4 000,004740

Zakupmateriałów papierniczych do sprzetu drukarskiego

2 500,00

2 500,004750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

7 000,00

7 000,006059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 434 200,00

1 434 200,00

750Administracja publiczna

160 850,00

170 850,00


75095


Pozostała działalność

160 850,00

170 850,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

38 450,00

38 450,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 000,00

51 000,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

1 500,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 400,00

8 400,004120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

1 300,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 500,00

8 500,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

50,004300

Zakup usług pozostałych

43 320,00

53 320,004390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

1 000,00

1 000,004410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,004430

Różne opłaty i składki

1 800,00

1 800,004440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 580,00

1 580,004700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,004750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

450,00

450,00

758Różne rozliczenia

4 000,00

4 000,00


75818


Rezerwy ogólne i celowe

4 000,00

4 000,004810

Rezerwy

4 000,00

4 000,00

Ogółem

1 978 250,00

1 988 250,00
w tym:


wydatki bieżące

544 050,00

554 050,00
wydatki majątkowe

1 434 200,00

1 434 200,00