Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA IV/205/2010

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 06 września 2010 roku

w sprawie: trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

Na podstawie art.73a, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarząd  Związku  do 15 września ustala założenia do projektu planu finansowego Związku uwzględniając prognozowaną sytuację makro i mikroekonomiczną.
2. Członkowie  Zgromadzenia  Związku oraz  jednostki organizacyjne Związku zostają  zapoznani  z  założeniami  planu finansowego.
3. Wnioski do projektu planu finansowego mogą opracowywać i przedkładać Zarządowi Związku członkowie Zgromadzenia Związku i kierownik jednostki organizacyjnej Związku w terminie do 25 września.
4. Zarząd Związku otrzymane wnioski  po ocenie możliwości realizacji zadań  w projekcie planu finansowego przekazuje do głównej księgowej Związku i kierownika jednostki organizacyjnej celem ujęcia w planach finansowych i rzeczowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
5. W terminie do 30 września projekty planów finansowych  i rzeczowych przedkładane są do głównej księgowej Związku.

§ 2

Projekty planów finansowych i rzeczowych sporządzane są w układzie klasyfikacji dochodów
i wydatków budżetowych z podziałem na :

1. Projekty planów rzeczowych zadań majątkowych realizowanych ze środków budżetowych
2. Projekty planów dochodów i wydatków z wyodrębnieniem bieżących i majątkowych w układzie:

- przewidywane wykonanie planowanych dochodów i wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy
- planowanych dochodów i wydatków wraz z informacją uzasadniającą planowane wielkości
- zadaniowym dla wydatków majątkowych z uwzględnieniem ogólnego kosztu
zadania, w tym planowanych nakładów w roku budżetowym,  a w przypadku zadań kontynuowanych dotychczasowych  nakładów,  przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania.

§ 3

1. Główny Księgowy Związku na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych , a także  przewidywanych kwot  dochodów własnych, dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Związku sporządza zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu planu finansowego.
2. W przypadku gdy prognozowane wydatki przekraczają szacowane dochody otrzymane materiały zwraca się do weryfikacji w celu dokonania stosownych korekt z uwzględnieniem zaleceń Zarządu.
3. Jednostki organizacyjne uwzględniają zalecenia Zarządu i przekazują Głównemu Księgowemu Związku skorygowane propozycje planów finansowo ? rzeczowych z uzasadnieniem dokonanych zmian.

§ 4

1. Zarząd Związku  na podstawie materiałów przygotowanych przez Głównego Księgowego Związku  opracowuje projekt uchwały planu finansowego na rok następny.
2. Do projektu planu finansowego na rok następny sporządza się uzasadnienie obejmujące w szczególności:

a) w zakresie dochodów - omówienie istotnych ich źródeł,
b) w zakresie wydatków  - omówienie ważnych rodzajów wydatków uwzględniające wyodrębnienie wydatków majątkowych
c) w zakresie przychodów i rozchodów ? omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich

§ 5

Projekt  uchwały  planu  finansowego  wraz  z uzasadnieniem Zarząd Związku przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
- Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej ? celem zaopiniowania.

§ 6

Projekt uchwały planu finansowego ogłaszany jest poprzez :
- ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Związku
- wyłożenie do wglądu w Biurze Zarządu Związku

§ 7

1. Przewodniczący Zgromadzenia Związku przedkłada niezwłocznie członkom Zgromadzenia  projekt planu finansowego wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek szczegółowego uzasadnienia przez zgłaszających wniosek członków Zgromadzenia, ze wskazaniem źródła finansowania.
3.  Zgłaszane poprawki do projektu planu finansowego przedkładane są do Zarządu w terminie do 25 listopada roku poprzedzającego  rok budżetowy.
4. Zarząd po zapoznaniu się z wnoszonymi uwagami, poprawkami przedkłada Przewodniczącemu Zgromadzenia w terminie do 10 grudnia poprzedzającego  rok budżetowy swoje stanowisko
w sprawie zmian do projektu planu finansowego.
5. Głosowanie nad przyjęciem planu finansowego Związku na rok następny następuje   na    posiedzeniu Zgromadzenia Związku po uwzględnieniu:
-  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
-  przedstawieniu ewentualnych autopoprawek Zarządu
- dyskusji nad autopoprawkami Zarządu i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowaniu.

§ 8

Traci moc  uchwała Nr IV/194/2009 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie procedury uchwalania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finansowego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Odpowiedzialność  za  przygotowanie  i  przedłożenie Zgromadzeniu Związku projektu  planu finansowego Związku spoczywa na Zarządzie Związku.

Zgodnie z art. 234  ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ,    tryb prac nad projektem planu finansowego  oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  określa w formie uchwały  Zgromadzenie Związku.

Niniejsza  uchwała  oparta jest o  obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne, uwarunkowania  i  potrzeby  w  zakresie prowadzonej  gospodarki  finansowej  przez  Związek  Międzygminny Wodociągów   i Kanalizacji w Koninie oraz uwzględnia istnienie jednostki organizacyjnej Związku tj. jednostki budżetowej ? Jednostki Realizującej Projekt.

Poprawiony (czwartek, 30 grudnia 2010 17:14)