Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA IV/206/2010

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 06 września 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały II/168/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego przez Związek przedsięwzięcia pn.? Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim?, zmienionej uchwałą Nr IV/196/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12 listopada 2009r.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.e, art.58 ust. 1, w zw z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w koninie uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2 Uchwały II/168/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 28 kwietnia 2008 roku otrzymuje brzmienie:
Sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji, o której mowa w §1 nastąpi w ramach planu finansowego Związku w cyklu trzyletnim  w latach 2009 ? 2011 w tym:
2009r ? w kwocie 4.500.000zł ,
2010r -  w kwocie 2.500.000zł,
2011 - w kwocie 1.000.000zł
ze środków przekazanych przez Gminy Członkowskie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie.

§3

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale dokonuje się  wydłużenia terminu  sfinansowania kosztów dokumentacji  technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania  inwestycyjnego pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim? na 2011 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Jednostkę Realizującą Projekt ZMWiK w Koninie powołaną do realizacji w/w projektu  niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji umów z wykonawcami dokumentacji  projektowych ze względu na przedłużające się  procedury związane z aplikacją wniosku o dofinansowanie projektu . W wyniku zawartych umów na  wykonanie projektów technicznych, wykonawca ma obowiązek w ramach etapu III uzyskać pozytywną opinię NFOŚiGW dla przygotowanych SIWZ oraz  w ramach etapu IV świadczyć doradztwo podczas wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na przedłużające się procedury związane z aplikacją wniosku wykonanie etapu III i IV przez wykonawców będzie możliwe do realizacji w 2011 roku.

Zachodzi więc konieczność dokonania zmian w uchwale II/168/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego przez Związek przedsięwzięcia pn.? Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim w celu zapewnienia finansowania przedmiotowych kosztów dokumentacji.