Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA Nr V/207/2010

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 18 listopada  2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie trybu prac nad projektem  planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi .

Na podstawie  art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala  co  następuje:

§ 1

§ 1 ust. 4 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku zwanej dalej ?uchwałą? otrzymuje nowe następujące brzmienie:

?Zarząd Związku otrzymane wnioski  po ocenie możliwości realizacji zadań  w projekcie planu finansowego przekazuje do głównej księgowej Związku i kierownika jednostki organizacyjnej celem ujęcia w propozycjach do projektów planów  finansowych
i rzeczowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.?

§ 2

§ 2 uchwały otrzymuje nowe następujące  brzmienie:

? Ustala się szczegółowość projektu planu finansowego Związku:
- dochody wg działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
- wydatki wg działu  , rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z tym, że wydatki majątkowe planuje się wg zadań.?

§ 3

W § 4 uchwały dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu :

?Wraz z projektem uchwały planu finansowego przedkłada materiały  informacyjne obejmujące  wykonanie   dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy  wg stanu na koniec trzeciego kwartału.?

§ 4

W § 5 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie :

?Projekt  uchwały  planu  finansowego  wraz  z uzasadnieniem  i materiałami informacyjnymi Zarząd Związku przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
- Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej ? celem zaopiniowania.?

§ 5

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

W myśl przepisów art. 234 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.  Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie NR IV/205/2010 z 6 września 2010 w sprawie: trybu prac nad projektem  planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi nie zawierała zapisu dotyczącego przedkładanych materiałów informacyjnych wraz z projektem uchwały budżetowej.
Uwzględniając uwagi wniesione przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Uchwale Nr 18/1561/2010 Kolegium z dnia 6 października 2010 roku co do nieprawidłowości i obowiązujące w/w przepisy ustawy o finansach publicznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji prac nad projektem  planu finansowego Związku  i przedkładania wymaganych przepisami prawa materiałów.