Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA Nr V/208/ 2010

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 18 listopada 2010 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/193/2009 Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, w zakresie czasokresu obowiązywania taryf.
Na podstawie art. 24 ust.1 w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. z 2006 roku  Dz. U. Nr  123 ,poz.  858 z  późn. zm.) i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 18 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie z dnia 5 października 2010 roku, uchwala się co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały nr IV/193/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zmienia się termin obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę o zbiorowe odprowadzanie ścieków i uchwala, że zatwierdzone wyżej wymienioną uchwałą taryfy obowiązywać będą w dotychczasowej wysokości  w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie w miejscowej prasie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

UZASADNIENIE

Wnioskiem  z dnia 4 października 2010 r. Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie wystąpiła do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  o przedłużenie obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie, na okres do 30 czerwca 2011 roku ( o sześć miesięcy ).
Obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2010 r. do  31 grudnia 2010r.  taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków  zostały zatwierdzone uchwałą NR IV/193/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 listopada 2009r.  w sprawie j.w.
Przedłożony wniosek  Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie   o przedłużenie obowiązywania taryf został oceniony na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 21 października 2010r.
W wyniku dokonanej analizy przedstawionych wyników finansowych ZUW Sp. z o.o. w Koninie , jako przedsiębiorstwa wodociągowo ? kanalizacyjnego za  m-cy 2010 roku, stanowiącego integralną część wniosku ? pozwala Zarządowi na przyjęcie przedłużenia obowiązujących taryf o sześć miesięcy i przedłożenia ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.