Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr V/209/2010

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 18 listopada 2010 roku

W sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie §17 litera j Regulaminu Organizacyjnego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 22 i art. 69 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się  Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zobowiązana jest do posiadania Regulaminu Pracy Komisji.
Zgodnie z § 17 litera j Regulaminu Organizacyjnego Związku Międzygminnego Wodociągówi Kanalizacji w Koninie organem właściwym do jego uchwalenia jest Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/209/2010 Zgromadzenia ZMWIK w Koninie z dnia 18 listopada 2010r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie działa w oparciu o:

1/ ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.);
2/ Statut Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
3/ Regulamin organizacyjny Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

2.Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie (zwanego dalej Związkiem lub ZMWiK w Koninie) jest organem kolegialnym o kompetencjach kontrolnych w stosunku do Zarządu Związku, osób zatrudnionych w Związku oraz jednostek organizacyjnych Związku.

II. SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Zgromadzenie Związku na 4 lata spośród przedstawicieli.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić przedstawiciele pełniący funkcje w Zgromadzeniu oraz członkowie Zarządu.

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu wójta/burmistrza/innego wyznaczonego członka organu gminy ? chyba że dany przedstawiciel wybrany zostanie ponownie na wójta/burmistrza lub innego członka organu gminy.

4. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Zgromadzenie Związku w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków. Odwołanie wymaga uzasadnienia.

III. KOMPETENCE KOMISJI REWIZYJNEJ.


1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie działalności finansowej Związku,

2/ kontrola prawidłowości ustalenia i wykonania przez Zarząd budżetu Związku, opiniowanie wykonania budżetu Związku oraz składanie Zgromadzeniu Związku wniosków, w tym wniosków w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium,

3/ badanie rocznych sprawozdań i bilansu Związku,

4/ kontrola prawidłowości i zgodności z prawem uchwał Zgromadzenia Związku, Zarządu, a także innych dokumentów dotyczących działalności Związku,

5/ kontrolowanie kasy Związku,

6/sporządzanie na wniosek przewodniczącego zgromadzenia opinii w sprawach postawionych na porządku obrad Zgromadzenia Związku,

7/kontrola jednostek organizacyjnych Związku,

8/ kontrola realizacji wniosków zgłaszanych przez członków Związku oraz kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zewnętrznych organów kontroli.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek:

- uczestniczyć w posiedzeniach Komisji;
- z należytą starannością nadzorować działalność Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie ( Związku);
- kontrolowania prawidłowej realizacji uchwał Zgromadzenia Związku.

IV.ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

1..Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Komisji.

3.Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy:

- zwoływanie posiedzeń;
- ustalanie porządku obrad Komisji Rewizyjnej;
- przedkładanie projektów uchwał i innych decyzji;
- koordynacja prac członków Komisji Rewizyjnej;
- uznawanie za usprawiedliwione niestawiennictwa członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu.

4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej opracowuje program działania Komisji związany z nadzorem nad  działalnością Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i wyznacza członkom Komisji w razie potrzeby konkretne zadania.

5.Oświadczenia w imieniu Komisji Rewizyjnej składa Przewodniczący Komisji.

6. Czynności nadzorcze i kontrolne mogą wykonywać poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej.

7. O podjęciu czynności kontrolnych decyduje Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.

8. Skład zespołu kontrolnego określa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

V. POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

1.Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wyboru Komisji Rewizyjnej.

2.Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Związku lub 2 członków Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4.Posiedzenie zwołuje się poprzez zawiadomienie, które winno zawierać porządek posiedzenia.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

- przedstawia porządek obrad z ewentualnymi uzupełnieniami;
- odczytuje uchwały z poprzedniego posiedzenia;
- formułuje opinie, wnioski, ustalenia i projekty uchwał do zatwierdzenia;
- zarządza głosowanie nad projektami uchwał;
- nadaje uchwałom właściwy bieg.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

VI. UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ

1.Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów.

2.Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Komisji rewizyjnej o planowanym posiedzeniu z tygodniowym wyprzedzeniem.

3.Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu Związku sprawozdanie ze swojej działalności nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

4.Sprawozdania Komisji Rewizyjnej składane są ustnie w trakcie Zgromadzenia Związku i na piśmie Przewodniczącemu Zgromadzenia.

5.Komisja Rewizyjna poza podejmowaniem uchwał może wydawać zalecenia dla Zarządu, kierować wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych do Zgromadzenia Związku oraz kierować inne wystąpienia.

VII. PROTOKOŁY

1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

2.Protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzeń i zawierać:

- datę posiedzenia;
- nazwiska i imiona członków Komisji i innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
- porządek obrad;
- treść podjętych uchwał;
- wyniki głosowania;
- zdania odrębne zgłoszone przez członka Komisji.

3. Wszystkie materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.

4. Protokoły podpisuje Przewodniczący Komisji i Protokolant.

5.Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu.
Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z jego treścią.

6.Protokoły przechowywane są w siedzibie Zarządu Związku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Koszty związane z działalnością Komisji Rewizyjnej obciążają koszty ogólne Związku.

2. Regulamin podlega uchwaleniu przez Zgromadzenie Związku.

3. Zmiana Regulaminu następuje w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.