Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

STATUT JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

Załącznik do Uchwały Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 164/VI/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku

Tekst jednolity sporządzony w dniu 14 listopada 2009 roku

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest jednostką budżetową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§2

Jednostka Realizując Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie następujących przepisów:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 200lr. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm );
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
3. ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady
budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych ( Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

§3

1. Siedziba jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie mieści się w Koninie przy ulicy Nadbrzeżnej 6a.
2. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy, numeru NIP oraz danych teleadresowych.

§4

1.Organem założycielskim Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
2.Nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie sprawuje Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zwany dalej Zarządem Związku.

Rozdział II.

RZEDMIOT DZIAŁANIA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§5

Przedmiotem działania Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest realizacja inwestycji w ramach wspólnego przedsięwzięcia gmin, a w tym:

1. przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów;
2. koordynacja prac konsultantów Pomocy Technicznej;
3. zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane;
4. nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu;
5. monitorowanie postępu robót budowlanych;
6. zarządzanie finansami Projektu;
7. minitoring Projektu;
8. opracowanie o gromadzenie dokumentacji rzeczowej, finansowej i prawnej Projektu;
9. bieżące i końcowe rozliczenie Projektu;
10.działania informacyjno - promujące Projekt;
11.współpraca z NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska, Rozwoju Regionalnego, Finansów.

Rozdział III.

ORGANIZACJA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§6

Strukturę organizacyjną Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie ustala Zarząd Związku na wniosek Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, którym jest pełnomocnik ds. realizacji Projektu (MAO).

§7

Zarząd Związku na wniosek Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (MAO) zatwierdza regulamin organizacyjny, w którym ustala w szczególności:

1. zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób zajmujących poszczególne stanowiska pracy,
2. system  wewnętrznej kontroli Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
3. pozostałe procedury zgodnie z wymogami prawa unijnego i polskiego.

Rozdział IV

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ REALIZUJĄCA PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§8

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (MAO) w ramach i zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zarządza Jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz oraz reprezentuje Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na posiedzeniach Komitetu Monitorującego.

§9

Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zatrudnia Zarząd Związku na podstawie umowy o pracę w wyniku przeprowadzonego naboru i nominacji Ministra Środowiska W okresie od 02.01.08-30.06.09 w wymiarze 1/2 etatu, od 01.07.09 w wymiarze 1/1 etatu.

§10

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie działa jednoosobowo, kierując się zasadami odpowiedzialności oraz rachunku ekonomicznego.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Związku.

§ 11

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie kieruje Jednostką w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Jednostki, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy.
3. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku i obradach Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, a w szczególności tych, których przedmiotem obrad jest działalność Jednostki i zagadnienia związane z realizacją Projektu.
4. Prawa i obowiązki pracowników Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie określają:

1. ustawa o pracownikach samorządowych;
2. regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

Rozdział V.

MIENIE JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§12

Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie będzie korzystała z mienia ruchomego ( wyposażenia) zakupionego na jej potrzeby.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE.

§13

1. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie prowadzi działalność finansową na podstawie rocznego planu finansowego, obejmującego przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
2. Plan finansowy ustala Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w trybie obowiązujących przepisów prawa.

§14

1. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie posiada wyodrębnione środki finansowe w budżecie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i na rachunku bankowym, z których może dokonywać wpłat do wysokości środków zgromadzonych.
2. Koszty działalności Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pokrywane są z dotacji z budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz przychodów własnych zgromadzonych w wyniku prowadzonej działalności statutowej, darowizn i spadków.
3. Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§15

Odrębne przepisy określają zasady:

1. ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,
2. finansowania i rozliczeń z budżetem Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
3. ustalania cen i opłat, tworzenia i wykorzystywania funduszy.

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

§17

Statut wchodzi w życie z dniem 02.01.2008r.