Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 1 /SO-5/D/09/Ko

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2010 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 06 lipca 2009 roku w osobach:

Przewodnicząca:     Zofia Ligocka
Członkowie:             Renata Konowałek,
Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy projektu budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2010 rok, przedłożonego tutejszej Izbie w dniu 13 listopada 2009 roku wyraża:

opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2010 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:
W projektowanym budżecie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2010 rok załączonym do zarządzenia Zarządu Związku nr 9/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.370.717 zł i wydatki w wysokości 1.406.517 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 35.800 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych. Na etapie projektowania budżetu na rok 2010 nie jest znana kwota nadwyżki budżetu na koniec 2009 roku. Z analizy bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2008 roku wynika, że na koniec roku 2008 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 330.655,18 zł. Nadwyżka ta została częściowo rozdysponowana na sfinansowanie deficytu w roku 2009 w kwocie 157.200 zł. Nie rozdysponowano nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 173.455 zł. Ze sprawozdania Rb-NDS za III-kwartał 2009 r. wykazano nadwyżkę budżetu roku 2009 w wysokości 1.797.163,99 zł.
W ocenie Składu Orzekającego wskazana w projekcie uchwały budżetowej nadwyżka budżetowa jako źródło sfinansowania deficytu jest realna pod warunkiem nie zaangażowania nadwyżki budżetowej w finansowanie wydatków 2009 roku.

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.