Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr SO-0951/l/5/Ko/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2011 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:     Zofia Ligocka
Członkowie:             Józef Goździkiewicz, Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2011 rok, przedłożonego tutejszej Izbie w dniu 12 listopada 2010 roku wyraża:

opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:
W projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2011 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 548.756 zł i wydatki w wysokości 568.756,60 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 20.000 zł wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i zaplanowano w projekcie budżetu przychody z tego tytułu w § 957. Na etapie projektowania budżetu na rok 2011 nie jest znana kwota nadwyżki budżetu na koniec 2010 r. Z analizy ?Bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2009 roku" i sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2010 r. wynika, że na koniec roku 2009 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 772.147,35 zł. Nadwyżka ta została częściowo rozdysponowana na sfinansowanie deficytu w roku 2010 w kwocie 617.533 zł. Nie rozdysponowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 154.614,35 zł.
W ocenie Składu Orzekającego wskazana w projekcie uchwały budżetowej nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jako źródło sfinansowania deficytu budżetu na 2011 r. jest realna pod warunkiem nie zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na finansowanie wydatków budżetu roku 2010.

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie14 dni od daty jej doręczenia.