Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr S0-0952/I/ l/5/Ko/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:     Zofia Ligocka
Członkowie:            Józef Goździkiewicz, Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) wyraża o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok

opinię pozytywną

UZASADNIENIE

I.
Zarząd Związku w dniu 12 listopada 2010 r. przedłożył tutejszej Izbie projekt uchwały budżetowej na 2011 r., celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.
W dniu 6 września 2010 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło uchwałę Nr IV/205/2010 w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, którą zmieniało uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej odpowiadają wymogom określonym ww. uchwałą.

II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:
- dochody w wysokości 548,756,60 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 454.109 zł,
- wydatki w wysokości 568.756,60 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 474.109 zł.
Planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych są równe wydatkom bieżącym, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Deficyt budżetu w wysokości 20.000 zł planuje się sfinansować przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Kwota zaplanowanej w wydatkach budżetu rezerwy ogólnej mieści się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 ustawy finansach publicznych.
W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zobowiązań wynikających z uchwały Nr 11/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. (ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. i Nr IV/206/2010 r.) na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno-ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim", podjętej przez Zgromadzenie Związku na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), przy czym uchwała przewidywała sfinansowanie zobowiązań w 2011 r. w wysokości 1.000.000 zł, a w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 94.647,60 zł. W uzasadnieniu Zarząd podał, iż wydatki majątkowe na powyższe zadanie zaplanowano do wysokości wynikającej z umów zawartych z wykonawcami.

3. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 212 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w
sentencji.

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Poprawiony (czwartek, 10 marca 2011 13:08)