Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr SO-0952/II/ l/5/Ko/2010

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:     Zofia Ligocka
Członkowie:            Józef Goździkiewicz, Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), wyraża o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2014.

opinię pozytywną

UZASADNIENIE

I.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 ? 2014 Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 12 listopada 2010 r. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu Izby: uchwałą budżetową na 2010 r., projektem uchwały budżetowej na 2011 r. oraz sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2009 i 30.09.2010 r.

II.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Przyjęte w projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodabniają realizm prognozy.

2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatków związanych z realizacją projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą w WSA w Warszawie. (Z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej wynika, że postępowanie dotyczy wniosku
złożonego do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej).

3. Związek nie posiada zadłużenia i nie planuje długu w okresie objętym prognozą.

4. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnienień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

5. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych w zakresie danych dotyczących roku 2011 za wyjątkiem kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST zaplanowanych w 2011 roku w wysokości 172.109 zł, a z projektu uchwały budżetowej wynika kwota 169.009 zł (rozdz. 75095). Różnica wynosząca 3.100 zł stanowi równowartość kwoty rezerwy ogólnej budżetu.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.