Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2009 rok

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IX/185/2008 z dnia 09 grudnia 2008roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009rok.
Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 4.983.083,00 zł, planowane wydatki również kwotę 4.983.083,00 w tym:

Dochody:
- bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.495.608,00 zł

Wydatki: - bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.495.608,00

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2009 roku Zgromadzenie Związku dokonało następujących zmian planowanych dochodów i wydatków. Dochody zwiększono do kwoty 5.294.977,00 zł i wydatki do kwoty 5.452.177,OOzł w tym:

Dochody: - bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.807.502,00 zł

Wydatki: - bieżące 519.675,00 zł
- majątkowe 4.932.502,00

Zwiększenie wydatków w kwocie 157.200,00 zł pokryto z nadwyżki budżetowej roku 2008. Zmiany te zostały dokonane Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 1/187/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Natomiast Uchwałą Zarządu Związku Nr 2/2009 z dnia 11 maja 2009 roku wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku po stronie wydatków dostosowując ich wielkości do aktualnych potrzeb.

Dochody

W I półroczu 2009roku zaplanowane dochody ogółem w kwocie 5.294.977,00 zostały zrealizowane w 3,96% co stanowiło kwotę 209.608,68 zł. Dochody bieżące wykonano na kwotę 209.608,68 zł co stanowiło 43% planowanych dochodów bieżących. Obejmują one składki członkowskie na dofinansowanie działalności bieżącej Związku i wpłaty Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt .Termin realizacji II raty wpłat Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia ZMWiK Nr VIII/181/2008 przypada do 31 lipca roku budżetowego. Nie wystąpiły wpłaty Gmin Członkowskich na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych dotyczących projektu ? Uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim" stanowiące dochody majątkowe. Ich realizacja przewidywana jest w II półroczu br na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowych, których wykonanie następować będzie sukcesywnie od miesiąca sierpnia br zgodnie z zawartymi umowami.
Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa tabela.

Dochody (w zł)

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

487.475,00

209.608,68

43,00

010.01010

378.975,00

183.285,31

48,36

§2900

378.975,00

183.285,31

 

750.75095

27.500,00

26.105,00

94,93

§2900

27.500,00

26.105,00

 

756.75605

80.000,00

0,00

0,00

§0730

80.000,00

0,00

 

758.75814

1.000,00

218,37

21,84

§0920

1.000,00

218,37

 

Dochody majątkowe

4.807.502,00

0,00

0,00

010.01010

4.807.502,00

0,00

 

§ 6659

4.807.502,00

0,00

 

Dochody ogółem

5.294.977,00

209.608,68

3,96

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonane w 48,36% dochody w kwocie 183.285,31 zł, pochodzą z wpłat gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt ? Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim".
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 26.105,00 zł stanowią 94,93% założonego planu pochodzą z wpłaconych składek członkowskich gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku.
Dochody w kwocie 218,37 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pochodzą w wpływu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych.
Dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 4.807.502,00 zł obejmują zaplanowane do wpłaty przez gminy środki na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych i opłat dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim". Termin realizacji tych dochodów przypada na II półrocze 2009r.
Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za I półrocze 2009r.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku występują należności ogółem w kwocie 266.927,87 zł w tym zaległości 67.899,68 zł. Na które składają się: w dz 010 rozdział 0110 § 2900 niewpłacona kwota 12.327,00 zł z tytułu zaległej wpłaty na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt za rok 2008, w dz 010 rozdział 01010 § 6659 kwota 55.572,68 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów dokumentacji projektowej części wodociągowej za lata 2007 i 2008. Zobowiązanym do wpłaty w/w zaległości jest Gmina Turek. Na dzień 30 czerwca br wystąpiła nadpłata w kwocie 945,00 zł z tytułu wpłaty na działalność bieżącą JRP od Gminy Kawęczyn w 2008 roku.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w wysokości 277.058,30 zł tj. 5,08% planu 5.452.177,00 zł. Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.

 

Wydatki ( w zł)

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

519.675,00

149.737,84

28,81

010.01010

381.975,00

105.532,65

27,63

§3020

500,00

0,00

 

§4010

220.960,00

56.993,25

 

§4040

18.000,00

2.207,50

 

§4110

35.000,00

8.407,74

 

§4120

6.000,00

1.286,14

 

§4170

28.250,00

13.619,50

 

§4210

12.800,00

11.683,14

 

§4280

200,00

0,00

 

§4300

29.865,00

3.629,12

 

§4350

600,00

0,00

 

§4360

1.300,00

439,20

 

§4370

1.000,00

354,42

 

§4380

4.500,00

0,00

 

§4410

4.000,00

3.539,39

 

§4420

3.000,00

116,13

 

§4430

500,00

0,00

 

§4700

4.000,00

150,00

 

§4740

2.500,00

0,00

 

§4750

9.000,00

3.107,12

 

750.75095

131.700,00

44.205,19

32,10

§3030

51.500,00

19.350,00

 

§4010

17.500,00

1.775,80

 

§4110

2.800,00

0,00

 

§4120

500,00

0,00

 

§4170

31.400,00

18.380,41

 

§4210

1.000,00

297,71

 

§4300

19.000,00

683,44

 

§4390

1.000,00

0,00

 

§4410

2.000,00

1.136,53

 

§4430

2.000,00

1.000,00

 

§4750

3.000,00

1.581,30

 

758.75818

6.000,00

0,00

0,00

§4810

6.000,00

0,00

 

Wydatki majątkowe

4.932.502,00

127.320,46

2,58

010.01010

4.932.502,00

127.320,46

 

§ 6059

4.932.502,00

127.320,46

 

Ogółem wydatki

5.452.177,00

277.058,30

5,08

Wydatki bieżące w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 105.532,65 zł co stanowi 27,63% założonego planu. Dotyczą one wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania Jednostki Realizującej Projekt. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów , wyposażenia, sprzętu komputerowego, licencji na programy księgowy i zamówień publicznych, akcesorii komputerowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz usług wynajmu sal na spotkania ze skarbnikami gmin i projektantami.

Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 32,10% planu  tj w kwocie 44.205,19 zł. Dotyczą one wydatków bieżących Związku . Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty obsługi bankowej, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, składkę członkowską na ? Wodociągi Polskie" i zakup licencji na program księgowy.

Wydatki majątkowe w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 127.320,46 zł co stanowi 2,58% założonego planu na realizację inwestycji. Inwestycje powyższe planowane są do realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim".
Wydatki na wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie kanalizacji sanitarnych i stacji uzdatniania wody oraz opracowania studium wykonalności przewidywane są do realizacji w II półroczu br zgodnie z zawartymi umowami stąd tak niskie wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze w stosunku do założonego planu.

Środki wydatkowano na wykonanie:

- map geodezyjnych,
- opłaty za przyłącza energetyczne w gminach Grzegorzew, Przedecz, Dobra,
- wykonanie bram na stacjach uzdatniania wody w Gminach Kawęczyn i Turek,
- koszty prac geodezyjno- kartograficznych (min . wytyczenie placu budowy i drogi dojazdowej do SUW w Gminie Stare Miasto ; wytyczenie sieci wodociągowej w Gminach Sławsk, Krzymów, Kramsk, Grzegorzew, Stare Miasto Rzgów; inwentaryzację sieci wodociągowych w gminie Krzymów)
- przebudowę węzłów sieci wodociągowej w Gminach Golina, Kramsk, Stare Miasto, Olszówka,
- wykonanie ogrodzeń SUW w Gminie Stare Miasto,
- koszty nadzorów inwestorskich nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Turek,
- koszty nadzorów inwestorskich nad robotami budowlano montażowymi przy rozbudowie i modernizacji SUW w Gminie Turek,
- koszty nadzorów inwestorskich nad przebudową, rozbudową budową sieci wodociągowych w Gminach Dąbie, Grzegorzew, Chodów, Olszówka, Stare Miasto, Kramsk, Golina, Rzgów,

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku ( sprawozdanie Rb-28S) w budżecie Związku wystąpiły zobowiązania ogółem 8.781,23 zł:
niewymagalne w wysokości 8.635,22 zł ( sprawozdanie Rb-Z), dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w tym:

- dz. 010 rozdział 01010 kwota 6.473,41 zł
- dz. 750 rozdział 75095 kwota 2.161,81 zł

Wymagalne w wysokości 146,01 zł ( sprawozdanie Rb -Z) i dotyczyły Jednostki Realizującej Projekt. Zobowiązanie z tytułu zakupu akcesorii komputerowych.