Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2010 rok

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia  Związku Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.

Planowane dochody budżetu stanowiły  kwotę 1.370.717,00 zł, planowane wydatki na kwotę  1.406.517,00 w tym:

Dochody
- bieżące 490.717,00 zł
- majątkowe 880.000,00 zł
Wydatki
- bieżące 526.517,00 zł
- majątkowe 880.000,00 zł

Różnicę między dochodami i wydatkami w planie uchwalonym stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 35.800,00 zł zaplanowano pokryciem nadwyżką z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2010 roku dokonano zmian planowanych wydatków.
Zmiany wprowadzono następującymi uchwałami:
- Uchwałą Zarządu  ZMWiK Nr 1/2010  z dnia 19 stycznia 2010 roku,
- Uchwałą  Zarządu ZMWiK Nr 3/2009 z dnia 24 lutego 2010 roku
- Uchwałą  Zgromadzenia ZMWiK Nr I/202/2010  z dnia 30 marca  2010 roku
- Uchwałą  Zarządu ZMWiK Nr 9/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku

Wydatki zwiększono do kwoty 1.978.250,00 zł  w tym:
Wydatki
- bieżące 544.050,00 zł
- majątkowe 1.434.200,00 zł

Zwiększenie wydatków w kwocie 571.733,00 zł pokryto z nadwyżki budżetowej roku 2009. Zmiany te zostały dokonane Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr  I/202/2010  z dnia 30 marca  2010 roku. Łączna kwota pokrycia wydatków z nadwyżki po dokonanych zmianach stanowi na 30 czerwca 2010 roku kwotę 607.533,00 zł
Natomiast Uchwałami   Zarządu Związku  wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku po stronie wydatków dostosowując ich wielkości  do aktualnych potrzeb realizacji budżetu.

Dochody
W  2010 roku zaplanowane dochody ogółem w kwocie 1.370.717,00 zostały zrealizowane
w 70,31 %  co stanowiło kwotę 963.777,93 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa tabela.

Dochody ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

490.717,00

214.790,65

43,77

010.01010

379.200,00

183.551,76

48,41

§ 2900

379.200,00

183.551,76

 

 

 

 

 

750.75095

30.517,00

28.633,00

93,83

§ 2900

30,517,00

28.633,00

 

 

 

 

 

756.75605

80.000,00

0,00

0,00

§ 0730

80.000,00

0,00

 

 

 

 

 

758.75814

1.000,00

2.605,89

260,59

§ 0920

1.000,00

2.275,37

 

§ 0970

0,00

330,52

 

 

 

 

 

Dochody majątkowe

880.000,00

748.987,28

85,11

010.01010

880.000,00

748.987,28

85,11

§ 6659

880.000,00

748.987,28

 

Dochody ogółem

1.370.717,00

963.777,93

70,31

Dochody bieżące wykonano na kwotę 214.790,65 zł co stanowiło 43,77 % planowanych dochodów bieżących w kwocie 490.717,00 zł. Obejmują one składki członkowskie na dofinansowanie działalności bieżącej Związku , wpłaty Gmin Członkowskich  na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie, odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki Realizującej Projekt, odsetki za nieterminowe wpłaty składek członkowskich i wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt oraz wpłatę z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody  . Wykonanie dochodów bieżących tylko w 43,77 % wynika z terminu  realizacji II raty wpłat Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia ZMWiK Nr VIII/181/2008  który przypada do 31 lipca roku budżetowego.

Dochody majątkowe zrealizowano w 85,11 % co stanowiło kwotę 748.987,28 zł zaplanowanych dochodów  majątkowych w kwocie 880.000,00 zł.  Wysokość wpłat Gmin Członkowskich na pokrycie   kosztów projektu inwestycyjnego uzależniona jest od zakresu wykonanych prac  związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.  Wykonanie dochodów majątkowych  w 85,11% w stosunku do planowanych wynika z  terminów realizacji części prac przewidywanych do wykonania  po pierwszym półroczu   2010 roku  zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów.

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonane w 48,41% dochody w kwocie 183.551,76 zł, pochodzą z wpłat gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt ? Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim? z tytułu należnych wpłat na rok 2010 zgodnie z obciążeniem Gmin.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane  dochody w kwocie 28.633,00 zł stanowią 93,83 % założonego planu, pochodzą z wpłaconych składek członkowskich gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku uregulowanych
w wysokości wynikającej z obciążenia gmin wynikającego z przeliczenia  , ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł  za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

Dochody w kwocie 2.605,89 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe  pochodzą w wpływu naliczonych przez bank  odsetek od środków na rachunkach  bankowych Związku i Jednostki Realizującej Projekt  i odsetek za nieterminową wpłatę dochodów  w kwocie 2.275,37 zł oraz wpłaty  dotyczące  rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody w kwocie 330,52 zł.

Dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 748.987,28 zł obejmują  wpłaty przez gminy środków na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych
i opłat dotyczących  inwestycji realizowanych w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim?. Zostały one wykonane w 85,11 % planowanych dochodów, w wysokości wynikającej
z obciążenia Gmin. Niższe wykonanie dochodów  od planowanych do realizacji w 2010 roku wiąże się z sukcesywnym obciążaniem gmin do wysokości niezbędnej do sfinansowania zrealizowanych prac w zakresie poszczególnych etapów dokumentacji projektowej.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w  sprawozdaniu Rb ? 27S z wykonania planu dochodów budżetowych  JST za   I półrocze 2010r.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku występują należności ogółem w kwocie  198.516,67 zł. Stanowią  je dochody bieżące  z tytułu  składki członkowskiej w kwocie 1.884,00 zł, dochody z tytułu wpłat na utrzymanie działalności Jednostki Realizującej Projekt w kwocie w kwocie 195.648,24 zł  oraz odsetki naliczone na dzień 30 czerwca br od nieterminowych wpłat dochodów na kwotę 984,43 zł. Przedstawione należności stanowiły zaległości w kwocie 8.916,67 zł na które składają się:
- dochody z tytułu  składki członkowskiej w kwocie 1.884,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat na utrzymanie działalności Jednostki Realizującej Projekt w kwocie w kwocie 6.048,24 zł pierwsza rata. 
- odsetki  w kwocie 984,43 zł naliczone na dzień 30 czerwca br od nieterminowych wpłat dochodów . 

Na 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiły należności z tytułu dochodów majątkowych . Wpłaty Gmin członkowskich z tytułu dochodów majątkowych należnych do wpłaty  zostały wykonane w wysokości wynikającej z obciążenia Gmin.

Wydatki

W I półroczu 2010 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.249.316,19zł tj. 63,15 % planu 1.978.250,00 zł . Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

544.050,00

227.520,76

41,82

010.01010

379.200,00

138.730,02

36,58

§ 3020

1.000,00

0,00

 

§ 3030

1.500,00

78,57

 

§ 4010

210.000,00

68.412,64

 

§ 4040

11.000,00

10.381,35

 

§ 4110

35.360,00

12.692,76

 

§ 4120

5.500,00

1.895,34

 

§ 4170

52.000,00

31.031,00

 

§ 4210

18.500,00

3.153,77

 

§ 4280

240,00

150,00

 

§ 4300

4.500,00

2.602,30

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§ 4360

2.400,00

887,38

 

§ 4370

1.000,00

906,71

 

§ 4380

4.500,00

0,00

 

§ 4410

9.000,00

3.595,57

 

§ 4420

3.000,00

0,00

 

§ 4430

500,00

17,00

 

§ 4440

4.200,00

2.357,64

 

§ 4700

4.000,00

0,00

 

§ 4740

2.500,00

0,00

 

§ 4750

7.000,00

567,99

 

 

 

 

 

750.75095

160.850,00

88.790,74

51,97

§ 3030

38.450,00

21.388,37

 

§ 4010

51.000,00

24.850,00

 

§ 4040

1.500,00

1.499,40

 

§ 4110

8.400,00

3.592,95

 

§ 4120

1.300,00

645,57

 

§ 4170

8.500,00

3.600,00

 

§ 4210

2.000,00

383,39

 

§ 4280

50,00

46,00

 

§ 4300

43.320,00

29.646,90

 

§ 4390

1.000,00

0,00

 

§ 4410

500,00

0,00

 

§ 4430

1.800,00

1.390,00

 

§ 4440

1.580,00

1.571,76

 

§ 4700

1.000,00

30,00

 

§ 4750

450,00

0,00

 

 

 

 

 

758.75818

4.000,00

0,00

0,00

§ 4810

4.000,00

0,00

 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe

1.434.200,00

1.021.795,43

71,24

010.01010

1.434.200,00

1.021.795,43

§ 6059

1.434.200,00

1.021.795,43

 

Ogółem wydatki

1.978.250,00

1.249.316,19

63,15

Wydatki bieżące w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 138.730,02 zł co stanowi 36,58 % założonego planu. Dotyczą one wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania Jednostki Realizującej Projekt. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych
i komórkowych. Wydatków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, za odbitki kserograficzne, za korzystanie z lexa, za dorabianie kluczy.

Wysokość wskaźnika udziału poszczególnych Gmin w kosztach utrzymania Jednostki Realizującej Projekt określa uchwała nr III/192/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 22 lipca 2009 r., w sprawie określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Członkowskich w Subregionie Konińskim?, oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów, poszczególnych Gmin uczestniczących w/w programie.
Wskaźnik procentowy ustala się na podstawie udziału poszczególnych Gmin w przedsięwzięciu, biorąc pod uwagę koszty rzeczywistych robót budowlanych na terenie danej Gminy w stosunku do ogółu kosztów rzeczywistych.

Planowane Koszty na utrzymanie JRP w odniesieniu do poszczególnych Gmin w roku 2010 przedstawiają się następująco :


Gmina

Wysokość wskaźnika procentowego

Planowane koszty na rok 2010

Wykonanie za I półrocze

Stare Miasto

20,43 %

77.470,56

28.342,54

Kramsk

17,86 %

67.725,12

24.777,18

Rzgów

5,56 %

21.083,52

7.713,39

Krzymów

4,08 %

15.471,36

5.660,18

Golina

9,19 %

34.848,48

12.749,29

Wilczyn

6,56 %

24.875,52

9.100,69

Turek

10,81 %

40.991,52

14.996,72

Kawęczyn

0,71 %

2.692,32

984,98

Dobra

4,86 %

18.429,12

6.742,28

Przedecz

2,55 %

9.669,60

3.537,62

Grzegorzew

11,05 %

41.901,60

15.329,67

Chodów

2,10 %

7.963,20

2.913,33

Dąbie

3,19 %

12.096,48

4.425,49

Olszówka

1,05 %

3.981,60

1.456,67

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane jest w szczególności mniejszym wydatkowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe usługi w zakresie promocji projektu. Powyższe spowodowane jest trwającą procedurą związaną z aplikacją wniosku stąd tez nie wystąpiła potrzeba dostosowania zatrudnienia do przewidywanych wymogów. Jednocześnie w tej fazie przygotowania projektu nie zachodziła konieczność realizowania wydatków w większym zakresie niż wykonano

Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 51,97 % planu tj w kwocie 88.790,74 zł. Dotyczą one wydatków bieżących Związku . Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę, wynagrodzenia z umowy zlecenie  za obsługę posiedzeń zarządów i zgromadzeń , wypłaty diet dla członków Związku w posiedzeniach zgromadzenia
i zarządu, koszty obsługi bankowej i prawnej, materiały biurowe, koszty podróży służbowych członków zarządu Związku,  składkę członkowską na ?Wodociągi Polskie?, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkolenia pracownika .

Wydatki majątkowe w dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie  1.021.795,43 zł co stanowi 71,24 % założonego planu  w kwocie 1.434.200,00 zł na realizację inwestycji. Inwestycje powyższe planowane są do realizacji w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie Gospodarki Wodno- Ściekowej na terenie gmin członkowskich w Subregionie Konińskim?.  W pierwszym półroczu 2010   przeznaczono środki na przygotowanie inwestycji w zakresie projektów technicznych . Wydatki obejmowały pozostałą część wynagrodzenia dla wykonawców z tytułu wykonanych projektów i koszty zasilania energetycznego.

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych
w I półroczu  2010 roku  przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania/ projektu

Zakres rzeczowy

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

Przewidywany termin realizacji

Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich
w Subregionie Konińskim

Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, promocję projektu, roboty budowlane na Suw i sieciach wodociągowych

1.434.200,00

1.021.795,43

2013 rok

Środki wydatkowano na wykonanie  projektów technicznych :

Na wykonanie projektów technicznych i zasilanie energetyczne w pierwszym półroczu 2010 roku  wydatkowano kwotę 1.021.795,43 zł  zł w tym koszty przypadające na poszczególne  gminy przedstawiają się następująco:

Stare Miasto   -           150.434,54
Kramsk            -           74.883,60
Rzgów             -            70.760,00
Krzymów         -          201.944,16
Golina             -           161.406,00
Wilczyn           -           124.738,90
Turek              -           177.466,08
Dobra              -            29.923,92
Przedecz         -                      8,23
Grzegorzew    -                   230,00
Dąbie              -              30.000,00
----------------
1.021.795,43 zł

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne obejmujące realizację zadania pn.? Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim?,  których okres realizacji przez Jednostkę Realizującą Projekt ZMWiK w Koninie przewidziano na lata 2010 -2013 zostały zrealizowane do 30 czerwca 2010 roku w kwocie 1.021.795,43 zł co stanowi  71,24 % planowanych wydatków w 2010 roku
w kwocie 1.434.200,00 zł.

Wydatki przedstawione  w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w  sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST na 30 czerwca 2010 roku.

Na dzień 30 czerwca  2010 roku ( sprawozdanie Rb-28S) w budżecie Związku wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 67.224,97 zł . Stanowią je zobowiązania na wydatki bieżące Jednostki Realizującej Projekt w dziale 010 rozdział 01010 w kwocie  1.914,88 zł obejmujące podatek od wynagrodzeń, koszt delegacji służbowych, zużycia wody i usług telekomunikacyjnych oraz zobowiązania na wydatki majątkowe Jednostki Realizującej Projekt  w dziale 010 rozdział 01010  w kwocie 65.310,09 zł związane wykonaniem dokumentacji projektowej   w ramach realizacji projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim?.

W ramach ogólnej kwoty zobowiązań występują zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych  na kwotę 65.310,09 zł, które stanowi zobowiązanie za wykonanie dokumentacji projektowej dla Gminy Dąbie oraz powstałe w roku bieżącym na kwotę 146,40 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W I półroczu  2010 roku  dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie  963.777,93 zł natomiast  wydatki  zamknęły się kwotą  1.249.316,19 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt  budżetu  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 30 czerwca 2010 roku w kwocie  285.538,26 zł zgodnie ze   sprawozdaniem Rb ? NDS o nadwyżce/ deficycie JST za  okres od początku roku do 30 czerwca 2010 roku. Deficyt znajduje  pokrycie w przychodach budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.