Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za 2009 rok

Finanse Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IX/185/2008 z dnia 09 grudnia 2008roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009rok.

Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 4.983.083,00 zł, planowane wydatki również kwotę 4.983.083,00 w tym:

Dochody
- bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.495.608,00 zł

Wydatki
- bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.495.608,00

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków. Zmiany wprowadzono następującymi uchwałami:

- Uchwałą Zgromadzenia ZMWiK Nr 1/187/2009 z dnia 20 marca 2009 roku,
- Uchwałą Zarządu ZMWiK Nr 2/2009 z dnia 11 marca 2009 roku
- Uchwałą Zarządu ZMWiK Nr 5/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku
- Uchwałą Zarządu ZMWiK Nr 8/2009 z dnia 30 września 2009 roku
- Uchwałą Zarządu ZMWiK Nr 11/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku

Dochody zwiększono do kwoty 5.294.977,00 zł i wydatki do kwoty 5.452.177,00zł w tym:

Dochody
- bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.807.502,00 zł

Wydatki
- bieżące 519.675,00 zł
- majątkowe 4.932.502,00

Zwiększenie wydatków w kwocie 157.200,00 zł pokryto z nadwyżki Finanseowej roku 2008. Zmiany te zostały dokonane Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 1/187/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.

Natomiast Uchwałami Zarządu Związku wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku po stronie wydatków dostosowując ich wielkości do aktualnych potrzeb realizacji budżetu.

Dochody

W 2009roku zaplanowane dochody ogółem w kwocie 5.294.977,00 zostały zrealizowane w 90,31% co stanowiło kwotę 4.782.104,95 zł. Dochody bieżące wykonano na kwotę 501.408,03 zł co stanowiło 102,86% planowanych dochodów bieżących w kwocie 487.475zł. Obejmują one składki członkowskie na dofinansowanie działalności bieżącej Związku, wpłaty Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt, odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki Realizującej Projekt, wpłatę z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody oraz wpłatę z zysku jednoosobowej spółki Związku tj. Zakładu Usług Wodnych w Koninie. Wykonanie dochodów bieżących powyżej planowanych wynika z uregulowania zaległości z roku 2008. Na 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły należności z tytułu dochodów bieżących, zarówno składki członkowskie jak i wpłaty na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt zostały wykonane w wysokości wynikającej z obciążenia Gmin. Wpłaty Gmin Członkowskich na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych dotyczących projektu ?Uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w Subregionie Konińskim" stanowiące dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.807.502,00 zł zrealizowano w kwocie 4.280.696,92 zł co stanowi 89,04 % planowanych dochodów majątkowych. Wysokość wpłat Gmin Członkowskich na pokrycie kosztów projektu inwestycyjnego uzależniona była od zakresu wykonanych prac związanych w przygotowaniem dokumentacji projektowej. Niższe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planowanych wynika z terminów realizacji części prac przewidywanych do wykonania w 2010 roku zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Na 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły należności z tytułu dochodów majątkowych. Zostały uregulowane zaległości z tytułu rozliczenia kosztów dokumentacji projektowej części wodociągowej z lat 2007 i 2008. Wpłaty Gmin członkowskich z tytułu dochodów majątkowych należnych do wpłaty w 2010 roku zostały wykonane w wysokości wynikającej z obciążenia Gmin.

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa tabela.

Dochody (w zł)

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Dochody bieżące

487.475,00

501.408,03

102,86

010.01010

378.975,00

392.992,50

103,70

§ 2900

378.975,00

392.992,50

 

750.75095

27.500,00

26.808,00

97,48

§ 2900

27.500,00

26.808,00

 

756.75605

80.000,00

80.000,00

100,00

§ 0730

80.000,00

80.000,00

 

758.75814

1.000,00

1.607,53

160,75

§ 0920

1.000,00

857,53

 

§ 0970

0,00

750,00

 

Dochody majątkowe

4.807.502,00

4.280.696,92

89,04

010.01010

4.807.502,00

4.280.696,92

89,04

§ 6659

4.807.502,00

4.280.696,92

 

Dochody ogółem

5.294.977,00

4.782.104,95

90,31

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonane w 103,70% dochody w kwocie 392.992,50 zł, pochodzą z wpłat gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt ?Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim" z tytułu należnych wpłat na rok 2009 zgodnie z obciążeniem Gmin. Uregulowana została wpłata kwoty 12.327,00 zł z tytułu zaległej wpłaty na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt za rok 2008. Dokonano również zwrotu nadpłaty z roku 2008 w kwocie 945,00zł do Gminy Kawęczyn wynikającej z dwukrotnej wpłaty na działalność bieżącą JRP w 2008 roku.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 26.808,00 zł stanowią 97,48% założonego planu pochodzą z wpłaconych składek członkowskich gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku uregulowanych w wysokości wynikającej z obciążenia gmin wynikającego z przeliczenia, ilość punktów pomiarowych (przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek wykonano w kwocie 80.000,00zł i stanowią one 100,00 % planowanych do realizacji. Pochodzą one z wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie .

Dochody w kwocie 1.607,53 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pochodzą w wpływu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych Związku i Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 857,53zł oraz wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody w kwocie 750,00zł.

Dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 4.807.502,00 zł obejmują zaplanowane do wpłaty przez gminy środki na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych i opłat dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim". Zostały one wykonane w 89,04% planowanych dochodów, w wysokości wynikającej z obciążenia Gmin do kwoty przewidzianych do poniesienia kosztów dokumentacji projektowej i opłat związanych z realizacją projektu. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wynika z rzeczywistych kosztów realizacji zadania. W roku 2009 Gmina Turek wpłaciła zaległość w kwocie 55.400,22 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów dokumentacji projektowej części wodociągowej za lata 2007 i 2008.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji Finanseowej są zgodne z kwotami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów Finanseowych JST za 2009r.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku nie występują należności z tytułu dochodów Finanseowych.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w 2009 roku w wysokości 4.306.156,78 zł tj. 78,98% planu 5.452.177,00 zł. Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.

Wydatki (w zł)

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

519.675,00

339.980,89

65,42

010.01010

381.975,00

237.398,42

62,15

§ 3020

200,00

0,00

 

§ 3030

300,00

158,00

 

§ 4010

208.959,00

134.362,69

 

§ 4040

2.210,00

2.207,50

 

§ 4110

35.000,00

21.508,11

 

§ 4120

6.000,00

3.051,03

 

§ 4170

38.250,00

36.433,50

 

§ 4210

23.590,00

17.693,10

 

§ 4280

200,00

0,00

 

§ 4300

29.865,00

7.178,32

 

§ 4350

600,00

0,00

 

§ 4360

1.300,00

1.278,96

 

§ 4370

1.000,00

558,29

 

§ 4380

4.500,00

0,00

 

§ 4410

9.000,00

6.519,31

 

§ 4420

3.000,00

116,13

 

§ 4430

333,00

51,00

 

§ 4440

2.168,00

2.166,78

 

§ 4700

4.000,00

345,00

 

§ 4740

2.500,00

0,00

 

§ 4750

9.000,00

3.770,70

 

750.75095

131.700,00

102.582,47

77,89

§ 3030

55.500,00

41.408,31

 

§ 4010

18.500,00

18.240,00

 

§ 4110

3.500,00

3.303,84

 

§ 4120

600,00

508,13

 

§ 4170

29.800,00

28.974,41

 

§ 4210

1.000,00

544,26

 

§ 4300

13.299,00

6.323,19

 

§ 4390

1.000,00

0,00

 

§ 4410

2.000,00

0,00

 

§ 4430

3.000,00

1.000,00

 

§ 4440

501,00

500,02

 

§ 4750

3.000,00

1.780,31

 

758.75818

6.000,00

0,00

0,00

§ 4810

6.000,00

0,00

 

Wydatki majątkowe

4.932.502,00

3.966.175,89

80,41

010.01010

4.932.502,00

3.966.175,89

 

§ 6059

4.932.502,00

3.966.175,89

 

Ogółem wydatki

5.452.177,00

4.306.156,78

78,98

Wydatki bieżące w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 237.398,42 zł co stanowi 62,15% założonego planu. Dotyczą one wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania Jednostki Realizującej Projekt. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów , wyposażenia, sprzętu komputerowego, licencji na programy księgowy i zamówień publicznych, akcesorii komputerowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz usług wynajmu sal na spotkania ze skarbnikami gmin i projektantami oraz na szkolenia pracowników. Niższe wykonanie wydatków związane jest w szczególności z mniejszym wydatkowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe usługi w zakresie promocji projektu. Powyższe spowodowane było trwającą procedurą związaną z konkursem projektów, stąd też nie wystąpiła potrzeba dostosowania zatrudnienia do przewidywanych wymogów. Jednocześnie w tej fazie przygotowania projektu nie zachodziła konieczność realizowania promocji w większym zakresie niż wykonano.

Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 77,89% planu tj w kwocie 102.582,47 zł. Dotyczą one wydatków bieżących Związku. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty diet dla członków Związku w posiedzeniach zgromadzenia i zarządu, koszty obsługi bankowej i prawnej, materiały biurowe, koszty podróży służbowych członków zarządu Związku , składkę członkowską na ? Wodociągi Polskie", odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup licencji na program księgowy. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych wiąże się w szczególności z niższym wykonaniem wypłat diet dla członków zgromadzenia i zarządu Związku za uczestnictwo w posiedzeniach oraz mniejszym wykonaniem wydatków przewidzianych na pozostałe usługi.

Wydatki majątkowe w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3.966.175,89 zł co stanowi 80,41% założonego planu w kwocie 4.932.502,00zł na realizację inwestycji. Inwestycje powyższe planowane są do realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w Subregionie Konińskim". W 2009 roku przewidywano w ramach realizacji inwestycji wykonanie w szczególności : studium wykonalności dla projektu, prac przygotowawczych na stacjach uzdatniania wody i sieciach wodociągowych oraz przygotowanie projektów technicznych sieci kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni. Niższe wykonanie wydatków majątkowych było spowodowane przedłużającymi się procedurami w uzyskiwaniu prawomocnych pozwoleń na budowę, a wypłata 20% wynagrodzenia z tytułu wykonania dokumentacji projektowych uzależniona była od uzyskania w/w pozwoleń co wynikało z zawartych umów.

Wykonane wydatki majątkowe w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania/
projektu

Zakres rzeczowy

Plan
wydatków

Wykonanie
wydatków

Przewidywany
termin realizacji

Uporządkowanie
Gospodarki Wodno -
Ściekowej na terenie
Gmin Członkowskich
w Subregionie
Konińskim

Wykonanie dokumentacji
projektowych na budowę
sieci kanalizacyjnych,
stacji uzdatniania wody,
wykonanie prac
przygotowawczych na
stacjach uzdatniania
wody i sieciach
wodociągowych,
wykonanie studium
wykonalności, promocja
projektu

4.932.502,00

3.966.175,89

2013 rok

Środki wydatkowano na wykonanie:

1. map geodezyjnych dla Oczyszczalni Ścieków dla gmin: Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra i Golina,
2. opłaty za przyłącza energetyczne, a także zwiększenie mocy na istniejących przyłączach dla projektowanych modernizacji oraz budowy Oczyszczalni Ścieków w gminach Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra, Golina oraz przyłącza energetyczne na przepompowni ścieków sztuk dwie w gminie Przedecz,
3. koszty prac geodezyjno- kartograficznych ( min . wytyczenie placu budowy i drogi dojazdowej do SUW w Gminie Stare Miasto ; wytyczenie sieci wodociągowej w Gminach Sławsk, Krzymów ,Kramsk, Grzegorzew, Stare Miasto Rzgów; inwentaryzację sieci wodociągowych w gminie Krzymów)
4. roboty budowlane na Stacjach Uzdatniania Wody i sieciach wodociągowych wykonanych przez Zakład Usług Wodnych w Koninie w gminach Turek, Golina Kawęczyn, Wilczyn, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Olszówka, Dąbie, Grzegorzew, Przedecz, Chodów wraz nadzorem inwestorskim
5. wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań z zakresu gospodarki wodnej , stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych
6. promocję projektu,
7. przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Na realizację w/w usług i robót budowlanych wydatkowano kwotę 253.712,04 zł

8. wykonanie studium wykonalności dla projektu i jego aktualizację
9. projektów technicznych
- na sieci kanalizacyjne w Gminie Chodów, Przedecz, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Krzymów, Kramsk, Turek, Golina, Dąbie, Dobra i Grzegorzew,
- dla Oczyszczalni Ścieków w gminach: Grzegorzew, Rzgów, Kramsk, Dobra

Na wykonanie projektów technicznych i studium wykonalności w 2009 roku wydatkowano kwotę 3.712.463,85 zł w tym koszty gmin:

- Gmina Wilczyn
433.043,73zł,
- Gmina Turek
193.933,58 zł,
- Gmina Kramsk
677.659,03zł,
- Gmina Rzgów
233.935,09 zł,
- Gmina Krzymów
266.598,98 zł,
- Gmina Golina
240.289,25zł,
- Gmina Przedecz
77.305,11 zł,
- Gmina Grzegorzew
336.086,82zł,
- Gmina Chodów
39.700,80
- Gmina Stare Miasto
758.524,63zł,
- Gmina Dobra
387.824,12 zł,
- Gmina Dąbie
67.562,71 zł,

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji Finanseowej są zgodne z kwotami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków Finanseowych JST.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku ( sprawozdanie Rb-28S) w budżecie Związku wystąpiły zobowiązania ogółem 199.785,89 zł są to zobowiązania niewymagalne. Stanowią je zobowiązania na wydatki bieżące w kwocie 18.357,80 zł obejmujące w szczególności : naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, koszty obsługi prawnej , usługi telefonii komórkowej oraz zobowiązania na wydatki majątkowe w kwocie 181.428,09 zł związane wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim".

W roku 2009 dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 4.782.104,95 zł natomiast wydatki zamknęły się kwotą 4.306.156,78 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji za 2009 rok w kwocie 475.948,17zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS o nadwyżce/ deficycie JST za 2009 rok.

Natomiast skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych stanowi kwotę 772.147,35 zł na którą w szczególności składają się wpłaty gmin członkowskich związane z realizacją projektu Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie Konińskim. Ze względna fakt, że część prac związanych z wykonaniem dokumentacji technicznych przeszła do realizacji na rok 2010 zachodzi konieczność dokonania zwiększenia planu wydatków majątkowych roku 2010 z w/w nadwyżki.