Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 0050.1.2011

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Konin
z dnia 07 lutego 2011r

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014.

 

Na podstawie art. 52 ust. l w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,  poz. 1240
z późń. zm.) § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr l do uchwały.

 

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 Członkom  Zgromadzenia Związku.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 0050.1. 2011

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 07 lutego 2011r.

 

Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014

 

1. W załączniku nr 1 w pozycji 2 b obejmującej  zaplanowane wydatki bieżące na 2011 rok
związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 172.109 zł zastępuje się kwotą
169.009zł.

2. W załączniku nr 2 przedstawiającym objaśnienia przyjętych wartości w opisie wielkości
wydatków na utrzymanie Związku w 2011 roku kwotę 172.109 zł zastępuje się kwotą
169.009zł.

3.  Skreśla się zapisy  §  2 z uwagi na to, że nie planuje się do realizacji przedsięwzięć.

4.  Dotychczasowy  § 3  i  § 4 oznacza się  kolejno jako  § 2  i  § 3.

 

Uzasadnienie

Zarząd na posiedzeniu w dniu 08 listopada 2010 roku  przyjął  projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Związku Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie  na lata 2011 ? 2014.  Projekt uzyskał pozytywną  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w której jednocześnie wskazano na konieczność dokonania zmiany w załączniku nr 1 poprzez zastąpienie kwoty 172.109zł  kwotą  169.009zł. Autopoprawka wprowadza w/w zmiany w załączniku nr 1 i aktualizuje  zapisy w załączniku nr 2 przedstawiającym objaśnienia przyjętych wartości. Dokonuje się jednocześnie skreślenia w uchwale § 2  dotyczącego upoważnień dla Zarządu z uwagi na to, że nie planuje się do realizacji przedsięwzięć. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dokonanie zmian autopoprawką w przedmiotowej uchwale.