Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.5. 2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia  23 lutego 2011 roku

 

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011  - 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku  z art  69 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.);   art. 226, 227, 228 i  230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z   art.121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późn.  zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

Uchwala  się  Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  obejmującą:

 

1.     dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu sposób finansowania deficytu oraz przychody budżetu  zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Objaśnienia przyjętych wartości , stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.5.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociagów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011r.


w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

1.

Dochody ogółem, w tym:

548 756,60

486 103

499 842

499 842

a

dochody bieżące

454 109

486 103

499 842

499 842

b

dochody majatkowe

94 647,60

0

0

0

2.

Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) , w tym:

474 109

486 103

499 842

499 842

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

331 300

339 583

348 073

348 073

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

169 009

176 553

182 553

182 553

3.

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) ( 1-2)

74 647,60

0,00

0,00

0,00

4.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp w tym:

20 000,00

0,00

0,00

0,00

a

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

20 000,00

0,00

0,00

0,00

5.

Środki do dyspozycji

94 647,60

0,00

0,00

0,00

6.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

94 647,60

0,00

0,00

0,00

7.

Wydatki majątkowe, w tym:

94 647,60

0,00

0,00

8.

Wynik finansowy budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Wydatki bieżace

474 109,00

486 103,00

499 842,00

499 842,00

10.

Wydatki ogółem

568 756,60

486 103,00

499 842,00

499 842,00

11.

Wynik budżetu

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

 


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  007.5.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011 roku

 

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano   materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Związku za rok 2009
i trzy kwartały 2010 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w Związku .

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto obowiązujące w Związku uregulowania w zakresie planowania dochodów w tym Uchwały Zgromadzenia  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.  :

-   Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada  2008r w sprawie zasad finansowania działalności Związku,

-   Nr  III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009r w sprawie określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu ?Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim? oraz zasad ustalania
i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w kosztach ogólnych  inwestycji. Akty te regulują zasady ustalania składek członkowskich , wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt oraz wpłat na realizację inwestycji, które stanowią główne źródła dochodów Związku.  Do głównych dochodów  związku należy również wpłata z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych spółka z o. o w Koninie.

 

 

Wysokość składek na 2011 w kwocie 31.109 zł przeliczono  przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł  za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy) zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Na lata 2011- 2014 przyjęto zwiększenie stawki do 1,40 zł. Wysokość składek członkowskich w tych latach stanowi  kwotę  43.553zł.

 

Zgodnie z  założeniami Zarządu z dnia 06 września br na rok 2011 przyjęto wpłatę z zysku spółki w wysokości 120.000zł. Przy prognozowaniu wpłat na lata 2012 i 2013 przewiduje się zwiększenie wielkości wpłat z zysku. W 2012 roku  wzrost  o 10% w stosunku do roku 2011 tj. do kwoty 132.000zł , w 2013 wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2012 tj. do kwoty 138.000zł. Rok 2014 utrzymano na poziomie roku 2013.

Pozostałe dochody stanowią odsetki których wielkość utrzymano na poziomie 2010 roku.

Ze względu na fakt , że w/w dochody stanowią jedyne źródła utrzymania  Związku niezbędne jest dostosowanie ich wielkości do wysokości pozwalających zabezpieczenie planowanych wydatków związanych
z funkcjonowaniem Związku jako jednostki..

Wysokość dochodów z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie bieżącej działalności Związku w zakresie  utrzymania Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z uchwałą Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada  2008r jest ustalana na podstawie udziału procentowego danej gminy w planowanych kosztach utrzymania JRP, określonych w planach finansowych na poszczególne lata.

Prognozowane wysokości dochodów z tego tytułu  ustalono w wielkościach prognozowanych wydatków przez jednostkę i wynoszą one odpowiednio :    
w 2011r ? kwota 302.000zł,   w 2012 r -  kwota 309.550zł,  na 2013r ? kwota  317.289zł, i  2014r ? kwota 317.289zł.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.

dochody w latach 2011-2014

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2009 rok  i trzy kwartały br oraz założenia Zarządu Związku przyjęte na posiedzeniu w dniu 6 września 2010 roku do  planowania  wydatków na 2011 rok . Obejmowały one  ograniczenie wydatków na działalność Jednostki Realizującej Projekt  w przedziale od 75% do 80% planowanych wydatków roku 2010 i utrzymania wydatków Związku jako jednostki na poziomie planowanych wydatków 2010r. Ograniczenie danych historycznych do wskazanego okresu wynika z  faktu  rozpoczęcia działalności przez Jednostkę Realizującą Projekt do działalności  w drugim półroczu 2008 roku oraz zmiany struktury organizacyjnej Związku jako jednostki,  która to zmiana w znacznym stopniu wpłynęła na kształtowanie się wielkości wydatków od 2009 roku.

Wielkość wydatków na utrzymanie Związku w 2011 roku w kwocie 169.009zł  stanowi 96,66% planowanych wydatków roku 2010. Wydatki na utrzymanie bieżącej działalności JRP w 2011 roku stanowią 79,64% planu na 2010 rok
i wynoszą 302.000zł.

Prognozowane wydatki w latach 2012 - 2013 kształtują się następująco:

Rok 2012

- Związek ( jako jednostka ) ? 176.553zł

- Jednostka Realizująca Projekt ? 309.550zł

Rok 2013

- Związek ( jako jednostka ) ? 182.553zł

- Jednostka Realizująca Projekt ? 317.289zł

Przy prognozowaniu  wydatków na latach 2012 ? 2013 przyjęto  założenia przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej Państwa uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,5% z wyłączeniem rezerwy ogólnej, której wartość wynika z pozostałej kwoty pomiędzy dochodami a wydatkami. Wielkość rezerw jest zgodna z art.222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:

 

2011r ? kwota 3.100 zł,

2012r ? kwota 3.318 zł,

2013r ? kwota 4988 zł,

2014r ? kwota 4988 zł.

 

Na rok 2014 przyjęto takie same wielkości jak w  2013 roku ,  uznając że planowanie wzrostu bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych na ten rok byłoby obarczone dużym ryzykiem błędu.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.

wydatki w latach 2011-2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje przewidywane wydatki majątkowe w 2011 roku w kwocie 94.647,60 zł do wielkości  wynikającej z zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowej.

Nie przyjęto do prognozowania realizacji projektu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim  ze względu na trwającą procedurę odwoławczą w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie co w obecnej sytuacji nie daje podstaw do realnego przedstawienia planowanych wydatków i dochodów związanych z w/w projektem.

 

Wykazana w prognozie na 2011 rok różnica między planowanymi dochodami
w kwocie 548.756,60 zł i wydatkami  w kwocie 568.756,60 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych. Nadwyżka budżetowa na koniec 2009 roku wynosiła 772.147,35 zł która w 2010 roku została rozdysponowana na pokrycie deficytu roku 2010
w kwocie  617.533,00zł. Do końca roku 2010 nie planuje się zwiększenia  planu wydatków a tym samym deficytu . Analiza wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku uprawnia do twierdzenia , że ta część nadwyżki budżetowej, która nie zostanie wykorzystana na realizację budżetu bieżącego roku pozwoli na pokrycie deficytu roku 2011 w kwocie 20.000 zł.


Uchwała Nr 0050.1.2011

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Konin
z dnia 07 lutego 2011r

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014.

 

Na podstawie art. 52 ust. l w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,  poz. 1240
z późń. zm.) § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr l do uchwały.

 

§2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 Członkom  Zgromadzenia Związku.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 0050.1. 2011

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 07 lutego  2011r

 

Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014

 

1. W załączniku nr 1 w pozycji 2 b obejmującej  zaplanowane wydatki bieżące na 2011 rok
związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 172.109 zł zastępuje się kwotą
169.009zł.

2. W załączniku nr 2 przedstawiającym objaśnienia przyjętych wartości w opisie wielkości
wydatków na utrzymanie Związku w 2011 roku kwotę 172.109 zł zastępuje się kwotą
169.009zł.

3.  Skreśla się zapisy  §  2 z uwagi na to, że nie planuje się do realizacji przedsięwzięć.

4.  Dotychczasowy  § 3  i  § 4 oznacza się  kolejno jako  § 2  i  § 3.

 

Uzasadnienie

Zarząd na posiedzeniu w dniu 08 listopada 2010 roku  przyjął  projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Związku Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie  na lata 2011 ? 2014.  Projekt uzyskał pozytywną  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w której jednocześnie wskazano na konieczność dokonania zmiany w załączniku nr 1 poprzez zastąpienie kwoty 172.109zł  kwotą  169.009zł.  Autopoprawka wprowadza w/w zmiany w załączniku nr 1 i aktualizuje  zapisy w załączniku nr 2 przedstawiającym objaśnienia przyjętych wartości. Dokonuje się jednocześnie skreślenia w uchwale § 2  dotyczącego upoważnień dla Zarządu z uwagi na to, że nie planuje się do realizacji przedsięwzięć. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dokonanie zmian autopoprawką w przedmiotowej uchwale.