Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.6.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art.  239,  art. 258, ustawy  z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.  z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku  , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku na 2011 rok w wysokości : 548.756,60 zł  w tym:

1/ dochody bieżące                  -   454.109,00 zł

2/ dochody majątkowe            -     94.647,60zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki Związku na 2011 rok w wysokości : 568.756,60 zł w tym:

1/ wydatki bieżące                  -  474.109,00 zł

2/ wydatki majątkowe            -    94.647,60zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację inwestycji ? Uporządkowanie gospodarki wodno ?ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim?

 

§ 2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 3.100,00 zł

§ 3

 1. Deficyt budżetu  w kwocie  20.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
 2. Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 
  w wysokości 20.000 zł.

 

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

 1. Dokonywania zmian  w planie finansowym  polegających  na przeniesieniach w  planie wydatków  między paragrafami   w  ramach   rozdziału  w   zakresie wydatków  na  wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 3. Przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§  5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§  6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Załącznik nr 1do Uchwały Nr  007.6.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie z dnia  23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011rok

Plan dochodów na 2011 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2011r

1

2

3

4

5

O10


Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

O1010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

302 000,00

 

 

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

94 647,60

750


Administracja publiczna

31 109,00

75095


Pozostała działalność

31 109,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

31 109,00

756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

120 000,00

75605


Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

120 000,00

 

 

O730

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

758


Różne rozliczenia

1 000,00

75814


Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

 

 

O920

Pozostałe odsetki

1 000,00

Ogółem

548 756,60

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody bieżące

454 109,00

 

 

 

dochody majątkowe

94 647,60

 

 


 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  007. 6. 2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok.

Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2011 r

1

2

3

4

5

O10


Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

O1010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

176 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

94 647,60

750


Administracja publiczna

169 009,00

75095


Pozostała działalność

169 009,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

51 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 600,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 809,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 900,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

758


Różne rozliczenia

3 100,00

75818


Rezerwy ogólne i celowe

3 100,00

 

 

4810

Rezerwy

3 100,00

Ogółem

568 756,60

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki bieżące

474 109,00

 

 

 

wydatki majątkowe

94 647,60

 

 


U Z A S A D N I E N I E

Do planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2011 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia  2009 roku ( Dz. U.  z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr I/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz. Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do planu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku.

Przy opracowaniu planu finansowego na 2011 rok  przyjęto założenia ustalone na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 września br określające ograniczenie w 2011 roku planowanych  wydatków na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie  w przedziale  od 75% do 80% planowanych wydatków bieżących roku 2010 i zachowanie planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planowanych wydatków w roku 2010. Odnośnie wydatków majątkowych wykazanie planu tych wydatków do wielkości wynikających z dotychczas zawartych umów.

Uwzględniając powyższe w planie finansowym na 2011 rok wydatki na utrzymanie Jednostki Realizującej projekt kształtują się na poziomie  79,64% planu roku 2010, a  wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 96,66% planowanych wydatków w roku 2010.

 

Analiza opisowa  do planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011rok

Planuje się dochody ogółem na  kwotę  548.756,60 zł w tym:

 

-  dochody bieżące w kwocie         454.109,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie      94.647,60 zł .

 

Na dochody bieżące składają się:

- w dziale  010 rozdział 01010

§ 2900 wpłaty gmin członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 302.000,00 zł . Wysokość prognozowanych wpływów dla poszczególnych gmin wyliczono uwzględniając przewidywane wydatki na utrzymanie jednostki w 2011 roku oraz procentowy udział w kosztach realizacji projektu zgodnie z uchwałą  Zgromadzenia Związku
Nr III/192/2009 z dnia  22 lipca 2009r w sprawie: określenia  wysokości udziału Gmin
w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie w ramach programu? Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim? oraz zasad ustalania
i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych Gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji.

Planowane wpłaty przedstawia poniższa tabela

 

Lp.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

Kwota

1

Gmina Stare Miasto

61 698,60

2

Gmina Kramsk

53 937,20

3

Gmina Rzgów

16 791,20

4

Gmina Krzymów

12 321,60

5

Miasto Golina

27 753,80

6

Gmina Wilczyn

19 811,20

7

Gmina Turek

32 646,20

8

Gmina Kawęczyn

2 144,20

9

Miasto Dobra

14 677,20

10

Miasto Przedecz

7 701,00

11

Gmina Grzegorzew

33 371,00

12

Gmina Chodów

6 342,00

13

Miasto Dąbie

9 633,80

14

Gmina Olszówka

3 171,00

Łącznie

302 000,00

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie Gmin

Wysokość planowanych na 2011 rok składek w kwocie 31.109,00 zł przeliczono  przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł  za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na  2011 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

 

Lp

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

Kwota

 

Gmina Stare Miasto

3 829,00

 

Gmina Kramsk

2 816,00

 

Gmina Rzgów

1 632,00

 

Gmina Krzymów

1 911,00

 

Miasto Golina

4 269,00

 

Gmina Wilczyn

2 910,00

 

Gmina Turek

2 696,00

 

Gmina Kawęczyn

1 754,00

 

Miasto Dobra

1 442,00

 

Miasto Przedecz

1 114,00

 

Gmina Grzegorzew

2 004,00

 

Gmina Chodów

1 065,00

 

Miasto Dąbie

1 902,00

 

Gmina Olszówka

1 420,00

 

Miasto Kłodawa

345,00

Łącznie

 

31 109,00

- w dziale 756 rozdział 75605

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 120.000,00 zł

- w dziale 758 rozdział 75814

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku
i Jednostki podległej tj. Jednostki Realizującej Projekt.

 

Dochody majątkowe zaplanowano  w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 na kwotę  94.647,60zł. Stanowić je będą wpłaty Gmin członkowskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego  ? Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim?. Dochody powyższe niezbędne  są do sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych dla projektu. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych wpłat w podziale na Gminy określa poniższa tabela.

 

Lp.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Kwota

 

Gmina Stare Miasto

3 904,00

 

Gmina Kramsk

13 664,00

 

Gmina Rzgów

13 664,00

 

Gmina Krzymów

3 904,00

 

Miasto Golina

5 124,00

 

Gmina Wilczyn

3 904,00

 

Gmina Turek

2 928,00

 

Miasto Dobra

22 936,00

 

Miasto Przedecz

2 928,00

 

Gmina Grzegorzew

21 691,60

Łącznie

94 647,60

Planuje się wydatki ogółem na  kwotę  568.756,60 zł w tym:

-  wydatki  bieżące w kwocie  474.109,00 zł

-  wydatki  majątkowe w kwocie 94.647,60 zł.

 

Wydatki bieżące :

- w dziale  010 rozdział 01010

Obejmują środki  w kwocie  302.000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących utrzymania Jednostki Realizującej Projekt w tym:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ?BHP

1 500,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

( 3,5 etatu )

176 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

Wynagrodzenia bezosobowe

( obsługa prawna, informatyczna, sprzątanie pomieszczeń)

31 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

Zakup usług zdrowotnych

200,00

Zakup usług pozostałych

(obsługa bankowa i opłaty pocztowe)

17 000,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,00

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 000,00

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

Różne opłaty i składki

500,00

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 600,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- w dziale 750 rozdział 75095

 

Przewidziana w planie kwota 169.009,00zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(diety: członków Związku za uczestnictwo w zgromadzeniach, członków zarządu za posiedzenia zarządu, komisji rewizyjnej oraz koszty podróży członków zarządu)

51 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

( 1,5 etatu)

52 600,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

Wynagrodzenia bezosobowe

( obsługa posiedzeń Zgromadzeń , Zarządu i obsługa informatyczna)

10 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

Zakup usług zdrowotnych

200,00

Zakup usług pozostałych

( obsługa prawna, strony internetowej BIP

Koszty prowizji bankowej i opłat pocztowych)

33 809,00

Podróże służbowe krajowe

500,00

Różne opłaty i składki

1 000,00

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 900,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest  rezerwa ogólna w kwocie 3.100,00 zł

 

Planowane wydatki majątkowe  w dziale 010 rozdział 01010 § 6659

w kwocie  94.647,60 zł obejmują sfinansowanie  pozostałych kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań  wynikającym z Uchwały Zgromadzenia związku Nr  II/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przewidywanego do realizacji przez Związek przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim ? zmienionej Uchwałami Zgromadzenia Związku: Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009r  i IV/206/2010 z 06 września 2010 roku.  Zaplanowana kwota wydatków obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji.

Ogólny koszt  prac przygotowawczych na zadaniu  uporządkowania gospodarki wodno ? ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim szacowany był na kwotę 7.080.000zł złotych obejmował on w szczególności wykonanie dokumentacji projektowych  , studium wykonalności,  oraz kosztów związanych z  opłatami za przyłącza energetyczne, . Wykonane dotychczas wydatki oraz przewidywane do końca roku 2010 wynoszą 6.985.199,61zł .

Środki wydatkowano na  : wykonanie map geodezyjnych dla Oczyszczalni Ścieków dla gmin: Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra i Golina,   opłaty za przyłącza energetyczne, a także zwiększenie mocy na istniejących przyłączach dla projektowanych modernizacji oraz budowy Oczyszczalni Ścieków w gminach  Rzgów Kramsk, Grzegorzew,  Dobra, Golina oraz przyłącza energetyczne na przepompowni ścieków sztuk dwie w gminie Przedecz,  koszty prac geodezyjno- kartograficznych ( w tym na wytyczenie placu budowy i drogi dojazdowej do SUW w Gminie Stare Miasto ; wytyczenie sieci wodociągowej w Gminach Sławsk, Krzymów ,Kramsk, Grzegorzew, Stare Miasto Rzgów;  inwentaryzację sieci wodociągowych w gminie Krzymów). Sfinansowano również  roboty budowlane na Stacjach Uzdatniania Wody i sieciach wodociągowych wykonanych przez Zakład Usług Wodnych w Koninie w gminach Turek, Golina Kawęczyn, Wilczyn, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Olszówka, Dąbie, Grzegorzew, Przedecz, Chodów wraz nadzorem inwestorskim,  wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań z zakresu gospodarki wodnej , stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych ,  promocję projektu,  przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Wydatki inwestycyjne objęły także  wykonanie studium wykonalności dla projektu i jego aktualizację oraz wykonanie  projektów technicznych

- na sieci kanalizacyjne w Gminie Chodów, Przedecz, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Krzymów, Kramsk, Turek, Golina, Dąbie, Dobra i Grzegorzew,

- dla Oczyszczalni Ścieków w gminach: Grzegorzew, Rzgów, Kramsk, Dobra

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok  obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji. Okres realizacji prac przygotowawczych obejmuje lata 2008-2011.

Główne finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia przewidywane jest  od 2011 roku po rozstrzygnięciu odwołania w Wojewódzkim  Sądzie Administracyjnym w Warszawie i weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska oraz przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych .

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 548.756,60 zł i wydatkami  w kwocie 568.756,60 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych. Nadwyżka budżetowa na koniec 2009 roku wynosiła 772.147,35 zł która w 2010 roku została rozdysponowana na pokrycie deficytu roku 2010 w kwocie  617.533,00zł. Do końca roku 2010 nie planuje się zwiększenia  planu wydatków a tym samym deficytu . Analiza wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku uprawnia do twierdzenia , że ta część nadwyżki budżetowej, która nie zostanie wykorzystana na realizację budżetu bieżącego roku pozwoli na pokrycie deficytu roku 2011 w kwocie 20.000 zł.

 


 

Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .

Dochody ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

490.717,00

492.877,49

100,44

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900

wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

379.200,00

379.200,00

100,00

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2900

składki członkowskie gmin

30.517,00

30.517,00

100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730

wpłaty z zysku jednoosobowej  spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie

80.000,00

80.000,00

100,00

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

1.000,00

3.160,49

316,05

§ 0920

odsetki od środków na rachunkach  bankowych

1.000,00

2.829,97

 

§ 0970

wpłaty  z rozliczeń z lat ubiegłych

0,00

330,52

 

 

Dochody majątkowe

880.000,00

709.756,43

80,65

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

880.000,00

709.756,43

80,65

 

Dochody ogółem

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

%wykonania

Wydatki bieżące

554.050,00

340.453,43

61,45

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

379.200,00

210.504,27

55,51

§ 3020

1.000,00

0,00

 

§ 3030

1.500,00

78,57

 

§ 4010

154.000,00

103.580,64

 

§ 4040

11.000,00

10.381,35

 

§ 4110

29.360,00

18.154,23

 

§ 4120

3.900,00

2.735,31

 

§ 4170

73.000,00

47.070,00

 

§ 4210

18.500,00

4.770,34

 

§ 4280

240,00

150,00

 

§ 4300

51.000,00

11.661,62

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§ 4360

2.400,00

1.279,43

 

§ 4370

2.600,00

1.800,30

 

§ 4410

9.000,00

4.747,20

 

§ 4420

3.000,00

0,00

 

§ 4430

500,00

17,00

 

§ 4440

3.200,00

3143,52

 

§ 4700

4.000,00

200,00

 

§ 4740

2.500,00

0,00

 

§ 4750

7.000,00

734,76

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

174.850,00

129.949,16

74,32

§ 3030

44.550,00

31.281,99

 

§ 4010

51.000,00

37.210,00

 

§ 4040

1.500,00

1.499,40

 

§ 4110

8.400,00

5.202,53

 

§ 4120

1.300,00

948,39

 

§ 4170

7.200,00

5.400,00

 

§ 4210

2.000,00

656,62

 

§ 4280

50,00

46,00

 

§ 4300

53.320,00

43.522,47

 

§ 4410

500,00

0,00

 

§ 4430

1.800,00

1.630,00

 

§ 4440

1.580,00

1.571,76

 

§ 4700

1.200,00

980,00

 

§ 4750

450,00

0,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

0,00

0,00

0,00

§ 4810

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

1.434.200,00

1.021.795,43

71,24

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.434.200,00

1.080.645,32

75,35

§ 6059

1.434.200,00

1.080.645,32

 

Ogółem wydatki

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47

 

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2010 r -  III kwartał 2010 roku .

Wyszczególnienie

Plan na 2010 rok        ( po zmianach)

Wykonanie za III kw 2010 r

Wskaźnik %

Dochody

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

Wydatki

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47

Nadwyżka/Deficyt

- 617.533,00

-218.464,83

 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2010 roku

 

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 2010r ( po zmianach)

Wykonanie za III kw 2010 r

% wykonania

Plan na 2010r ( po zmianach)

Wykonanie za III kw 2010r

% wykonania

010

1.259.200,00

1.088.956,43

86,48

1.813.400,00

1.291.149,59

71,20

750

30.517,00

30.517,00

100,00

174.850,00

129.949,16

74,32

756

80.000,00

80.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000,00

3.160,49

316,05

0,00

0,00

0,00

Razem

1.370.717,00

1.202.633,92

87,74

1.988.250,00

1.421.098,75

71,47