Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za IV kwartały 2010 roku.

Dochody ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

490.717,00

492.877,49

100,44

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900

wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

379.200,00

379.200,00

100,00

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

§ 2900

składki członkowskie gmin

30.517,00

30.517,00

100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730

wpłaty z zysku jednoosobowej  spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie

80.000,00

80.000,00

100,00

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

1.000,00

3.191,33

319,13

§ 0920

odsetki od środków na rachunkach  bankowych

1.000,00

2.860,81

 

§ 0970

wpłaty  z rozliczeń z lat ubiegłych

0,00

330,52

 

 

Dochody majątkowe

880.000,00

709.756,43

80,65

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

880.000,00

724.895,68

82,37

 

Dochody ogółem

1.370.717,00

1.217.804,01

88,84

 

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za IV kwartały 2010 roku .

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

554.050,00

433386,58

61,45

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

379.200,00

269.933,25

78,22

§ 3020

1.000,00

0,00

 

§ 3030

1.500,00

78,57

 

§ 4010

154.000,00

138.092,18

 

§ 4040

11.000,00

10.381,35

 

§ 4110

29.360,00

23.593,44

 

§ 4120

3.900,00

3.579,84

 

§ 4170

73.000,00

62.760,00

 

§ 4210

18.500,00

4.292,68

 

§ 4280

240,00

150,00

 

§ 4300

51.000,00

12.967,57

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§ 4360

2.400,00

1.718,63

 

§ 4370

2.600,00

2.389,32

 

§ 4410

9.000,00

5.428,26

 

§ 4420

3.000,00

0,00

 

§ 4430

500,00

17,00

 

§ 4440

3.200,00

3.143,52

 

§ 4700

4.000,00

200,00

 

§ 4740

2.500,00

0,00

 

§ 4750

7.000,00

1.140,89

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

174.850,00

163.453,33

93,48

§ 3030

44.550,00

40.502,59

 

§ 4010

51.000,00

50.970,00

 

§ 4040

1.500,00

1.499,40

 

§ 4110

8.400,00

6.202,35

 

§ 4120

1.300,00

1.285,51

 

§ 4170

7.200,00

7200,00

 

§ 4210

2.000,00

1.498,75

 

§ 4280

50,00

46,00

 

§ 4300

53.320,00

49.790,97

 

§ 4410

500,00

0,00

 

§ 4430

1.800,00

1.636,00

 

§ 4440

1.580,00

1.571,76

 

§ 4700

1.200,00

1.070,00

 

§ 4750

450,00

180,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

0,00

0,00

0,00

§ 4810

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe

1.434.200,00

1.152.229,31

80,34

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.434.200,00

1.152.229,31

80,34

§ 6059

1.434.200,00

1.152.229,31

 

Ogółem wydatki

1.988.250,00

1.585.615,89

79,75

 

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2010 r -  IV kwartał 2010 roku .

Wyszczególnienie

Plan na 2010 rok                    ( po zmianach)

Wykonanie za IV kw 2010 r

Wskaźnik %

Dochody

1.370.717,00

1.217.804,01

88,84

 

Wydatki

1.988.250,00

1.585.615,89

79,75

Nadwyżka/Deficyt

- 617.533,00

-367.811,88

 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za IV kwartały 2010 roku

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 2010r ( po zmianach)

Wykonanie za IV kw 2010 r

% wykonania

Plan na 2010r ( po zmianach)

Wykonanie za IV kw 2010r

% wykonania

010

1.259.200,00

1.104.095,68

87,68

1.813.400,00

1.422.162,56

78,43

750

30.517,00

30.517,00

100,00

174.850,00

163.453,33

93,48

756

80.000,00

80.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000,00

3.191,33

319,13

0,00

0,00

0,00

Razem

1.370.717,00

1.217.804,01

88,84

1.988.250,00

1.585.615,89

79,75