Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 0050.2.2011

z dnia  25 marca  2011 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za  2010 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust.1  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 póź. zm. ) i § 28 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Związku przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za  2010 rok w brzmieniu określonym w Załączniku  Nr 1  oraz informację o stanie mienia określonym w załączniku Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia sprawozdania  
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie za  2010 rok wraz z informacją o stanie mienia,  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie za pośrednictwem Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

UZASADNIENIE

Obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania planu finansowego  Związku za  2010 rok  wynika z przepisu art. 267 ust 1 powołanej w uchwale ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 267 ust.3,  Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne  z przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. Przedstawiono  w nim wykonanie  dochodów  i wydatków  Związku za 2010 rok  w układzie klasyfikacji budżetowej w stosunku do planowanych wielkości do realizacji. Omówiono  realizację wydatków  majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.   Za przyjęciem sprawozdania przemawia dobre wykonanie dochodów, które zostały zrealizowane w  88,84 % założonego planu, natomiast wydatki  znajdują  pokrycie w planowanych kwotach na rok 2010. Należy podkreślić , że dochody zabezpieczające wydatki bieżące wykonano powyżej założonego planu, natomiast niższe wykonanie dochodów obejmujących wpłaty na realizację zadania inwestycyjnego wynikało z niższego obciążenia gmin tj. do wysokości realizowanych wydatków majątkowych.

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

Poprawiony (poniedziałek, 06 czerwca 2011 14:49)