Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA Nr 007.10.2011

z dnia 25 maja 2011 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie powierzenia przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zakładowi Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku

Na podstawie art.9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala się co następuje:

§1

1.Powierza się Zakładowi Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie realizację w imieniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku.

2. Szczegółowy zakres zadań powierzonych do realizacji Zakładowi Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie oraz sposób rozliczeń zostanie określony w odrębnej uchwale.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr 007.10.2011  z dnia 25 maja 2011 roku

 

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie został powołany do życia w zamiarze wykonywania  zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku.

Powyższe zadania dotychczas były wykonywane przez powołana Jednostkę Realizującą Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Z uwagi na fakt, iż nie doszło do realizacji Projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w  Subregionie Konińskim? została zlikwidowana Jednostka Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Z uwagi na fakt, iż ZMWiK nadal zamierza realizować zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich, w tym pozyskiwać środki na ich realizację z programów zewnętrznych, w tym unijnych, uznał iż może tego dokonywać poprzez swoje Przedsiębiorstwo

pn Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, które  zajmuje się eksploatacją urządzeń wodno-ściekowych na terenie gmin członkowskich.

Eksploatowane urządzenia wymagają rozbudowy i modernizacji w celu osiągnięcia unijnych norm dostarczania wody pitnej i oczyszczania ścieków w terminie do końca 2015r. Ze względu na konieczność podjęcia zadań inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, powierza się ZUW sp. z o.o. przygotowanie i realizację przedsięwzięcia w tym zakresie. Powierzenie ZUW przygotowania i realizacji w/w przedsięwzięcia pozwoli także na obniżenie kosztów inwestycji o 23% ze względu na możliwość zwrotu podatku VAT. Zważywszy na to, że podmiot gospodarczy Związku Gmin może ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych na takich samych zasadach jak Jednostki Samorządu Terytorialnego, powierzenie ZUW w/w zadania jest zasadne i konieczne.