Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr SO-954/21/5/2011/Ko

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Związku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku w składzie: Przewodnicząca - Zofia Ligocka Członkowie: - Leszek Maciejewski - Józef Goździkiewicz

działając na podstawie art. 13 pkt. 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), wyraża o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Związku

opinię pozytywną z uwagą w odniesieniu do informacji o stanie mienia Związku

 


Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Związku załączone do uchwały Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 0050.2.2011 z dnia 25 marca 2011 roku, przedłożone tut. Izbie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w dniu 30 marca 2011 r. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2010 r. wraz ze zmianami oraz ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2010 roku. Skład Orzekający stwierdził co następuje:

I.   Przedłożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku, które składa się z części tabelarycznej i opisowej. W części tabelarycznej przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w szczegółowości uchwalonego planu finansowego Związku na 2010 r.

Część opisowa sprawozdania obejmuje szczegółowe objaśnienia dotyczące dochodów uzyskanych ze składek od poszczególnych gmin, z uwzględnieniem informacji o wielkości dokonanych wpłat. Z powyższych danych wynika, że Gminy nie zalegają z zapłatą składek oraz wystąpiły należności z tytułu dochodów bieżących wynikające z naliczonych, a nie wpłaconych odsetek za nieterminową wpłatę składek. W sprawozdaniu Zarząd podał informację o zakresie rzeczowym wydatków poniesionych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w tym szczegółową informację o zakresie rzeczowym zrealizowanych zadań inwestycyjnych sfinansowanych z wydatków budżetu 2010 r. Na koniec 2010 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na wydatki bieżące w wysokości 19.495,12 zł i wymagalne w kwocie 1 zł. W sprawozdaniu Zarząd wyjaśnił z jakiego tytułu powstały ww. zobowiązania, a mianowicie dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnymi o tego wynagrodzenia, niezapłacone faktury za wodę, prenumeratę prasy, rozmowy telefoniczne i ryczałt za dojazdy.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. spełnia wymogi określone w art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.


II.   Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w uchwale budżetowej na 2010 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych zawartych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

III.   Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Związku, zawierającą dane o posiadanych środkach trwałych i udziałach w spółce. Poinformowano, że w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji nie wystąpiły zmiany w stanie mienia Związku. W informacji nic podano danych o aktywach trwałych w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) oraz zmianach jakie nastąpiły w stanie mienia w związku z poniesieniem w 2010 roku wydatków na inwestycje w rozdz. 01010 § 6059. Wskazując na powyższe Skład Orzekający formułuje w tej części uwagę.

Pouczenie

Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Członek Kolegium