Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 7/596/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

orzeka nieważność

postanowienia § 4 pkt 2 uchwały Nr 0007.6.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011 r., które zostało podjęte bez podstawy prawnej.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 1 marca 2011 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwaliło plan finansowy na 2011 rok. W postanowieniu § 4 pkt 2 uchwały budżetowej Zgromadzenie Związku zamieściło upoważnienie dla Zarządu Związku do ?Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym".

W dniu 9 marca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr 5/466/2011 wskazało, iż postanowienie § 4 pkt 2 uchwały budżetowej zostało podjęte bez podstawy prawnej i określiło sposób i termin usunięcia tej nieprawidłowości. Zgromadzenie Związku Międzygminnego w wyznaczonym terminie nie usunęło nieprawidłowości.

Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w dniu 30 marca 2011 r. Kolegium Izby ustaliło, co następuje.

W myśl zasady demokratycznego państwa prawnego określonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że organy władzy publicznej, do których należą organy jednostek samorządu terytorialnego mogą działać w granicach określonych przez prawo kompetencji i przepisanych im zadań z zachowaniem tryb postępowania, które wyznaczają tym samym granice ich aktywności. Zatem organy władzy publicznej mogą działać tylko w takim zakresie, w jakim prawo je do tego upoważnia.

Kolegium Izby wskazuje, że na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych brak jest podstaw prawnych do zamieszczania upoważnienia o treści określonej w § 4 pkt 2 uchwały budżetowej.

Uchwała Nr 7/596/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

orzeka nieważność

postanowienia § 4 pkt 2 uchwały Nr 0007.6.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011 r., które zostało podjęte bez podstawy prawnej.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 1 marca 2011 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwaliło plan finansowy na 2011 rok. W postanowieniu § 4 pkt 2 uchwały budżetowej Zgromadzenie Związku zamieściło upoważnienie dla Zarządu Związku do ?Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym".

W dniu 9 marca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr 5/466/2011 wskazało, iż postanowienie § 4 pkt 2 uchwały budżetowej zostało podjęte bez podstawy prawnej i określiło sposób i termin usunięcia tej nieprawidłowości. Zgromadzenie Związku Międzygminnego w wyznaczonym terminie nie usunęło nieprawidłowości.

Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w dniu 30 marca 2011 r. Kolegium Izby ustaliło, co następuje.

W myśl zasady demokratycznego państwa prawnego określonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że organy władzy publicznej, do których należą organy jednostek samorządu terytorialnego mogą działać w granicach określonych przez prawo kompetencji i przepisanych im zadań z zachowaniem tryb postępowania, które wyznaczają tym samym granice ich aktywności. Zatem organy władzy publicznej mogą działać tylko w takim zakresie, w jakim prawo je do tego upoważnia.

Kolegium Izby wskazuje, że na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych brak jest podstaw prawnych do zamieszczania upoważnienia o treści określonej w § 4 pkt 2 uchwały budżetowej.

Delegacja dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odnosząca się do zaciągania zobowiązań zawarta w przepisie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że może upoważnić Zarząd do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zatem przepisy ustawy o finansach publicznych nie dają organowi stanowiącemu podstawy do udzielenia w treści uchwały budżetowej upoważnienia dla organu wykonawczego (Zarządu Związku) do zaciągania zobowiązań. Uprawnienie organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy może być przyznane poprzez Zgromadzenie Związku na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym poprzez określenie sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Uprawnienie to będzie jednak dotyczyło tylko umów związanych z realizacją wydatków bieżących, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i tym samym nic są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Związku.

W związku z tym Kolegium Izby stwierdziło, że zawarte w § 4 pkt 2 przedmiotowej uchwały upoważnienie dla Zarządu Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Międzygminnego, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zostało podjęte bez podstawy prawnej. Stąd zasadnym jest orzeczenie o nieważności wadliwego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.