Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwala Nr 5/466/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2011 roku

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

  1. Wskazuje, że postanowienie § 4 pkt 2 uchwały Nr 007.6.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok zostało podjęte bez podstawy prawnej.
  2. Wyznacza Zgromadzeniu Związku termin do dnia 29 marca 2011 r. do usunięcia nieprawidłowości w sposób wskazany w uzasadnieniu do uchwały pod rygorem skutków określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
  3. Zawiadamia, że sprawa zostanie rozpatrzona w dniu 30 marca 2010 r. o godz. 10.40 w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, sala 207.

 

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 1 marca 2011 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji, powołując się na przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwaliło budżet na 2011 rok. W postanowieniu § 4 uchwały budżetowej Zgromadzenie Związku zamieściło upoważnienie dla Zarządu Związku do ?Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym".

Kolegium Izby wskazuje, że na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych brak jest podstaw do zamieszczania tej treści postanowienia w uchwale budżetowej. Uprawnienie organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy może być przyznane poprzez Zgromadzenie Związku

na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym poprzez określenie sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Uprawnienie to będzie jednak dotyczyło tylko umów związanych z realizacją wydatków bieżących, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i tym samym nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Związku.

W celu usunięcia wyżej wymienionej sprzeczności z prawem Zgromadzenie Związku winno uchylić postanowienie § 4 pkt 2 uchwały budżetowej.