Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr SO-0951/33/D/5/Ko/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka

Członkowie:        Renata Konowałek, Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok, przedłożonej tutejszej Izbie w dniu 1 marca 2011 roku wyraża:

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu

 

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale budżetowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na 2011 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 548.756,60 zł i wydatki w wysokości 568.756,60 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 20.000 zł wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i zaplanowano w projekcie budżetu przychody z tego tytułu w § 957. Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kw. 2010 r. wynika, że na koniec roku 2010 skumulowana nadwyżka budżetowa wynosi 404.335,47 zł.

W ocenie Składu Orzekającego wskazana w uchwale budżetowej nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, jako źródło sfinansowania deficytu budżetu na 2011 r., jest realna.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Poprawiony (poniedziałek, 06 czerwca 2011 16:02)