Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA Nr 007.11.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  Związku za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z wykonania budżetu za rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  270 ust.4 i art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Zgromadzenie Związku uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za 2010rok.

2. Udziela się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz,1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Natomiast zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący Związku rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku.

Absolutorium udziela się po zapoznaniu z:

1/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku;

2/ sprawozdaniem finansowym;

3/ opinia z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy  o finansach publicznych;

4/ opinia regionalnej izby obrachunkowej;

5/ informacją o stanie mienia Związku;

6/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.