Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA Nr 007.12.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 15.06.2011

w sprawie: zakresu i formy półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 266  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z  póź. zm.)
Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się zakres i formę półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Prezes Zarządu  Związku przedkłada Zgromadzeniu  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w terminie do 31 sierpnia , w formie tabelarycznej i opisowej w zakresie w jakim został uchwalony budżet Związku według stanu na 30 czerwca danego roku budżetowego.

3. Część tabelaryczna powinna zawierać  dane  o planowanych i wykonanych:

a) dochodach budżetu  wg. działu ,rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem
na dochody bieżące i majątkowe ,

b) wydatkach budżetu wg. działu ,rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem
na wydatki  bieżące i majątkowe z wykazaniem zadań ,

4. W części opisowej winny być zawarte następujące informacje:

- o stopniu realizacji dochodów budżetu według źródeł powstawania,

a w szczególności: przyczyn niskiego bądź wysokiego wykonania,

- w zakresie przychodów i rozchodów ? omówienie  realizacji   źródeł przychodów
i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i  rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich,

- o wykonaniu wydatków bieżących budżetu w poszczególnych działach

z uzasadnieniem przyczyn niskiej bądź wysokiej realizacji,

- o stopniu realizacji wydatków inwestycyjnych

§ 2.

1. Określa się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze

Prezes Zarządu Związku przedłoży Zgromadzeniu  Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie według stanu na 30 czerwca danego roku budżetowego w formie opisowej.

3.Informacja powinna zawierać dane  o:

a) przebiegu realizacji przedsięwzięć z podaniem wielkości zobowiązań zaciągniętych

w I półroczu roku budżetowego, a obciążające wydatki roku bieżącego i lat następnych,

b) zawartych umowach o udzielonych poręczeniach i gwarancjach,

c) zawartych umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym,

d) stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca roku budżetowego.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr  IX/186/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie  z dnia 09 grudnia 2008  roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezesowi Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Obowiązująca dotychczas w Związku  uchwała Nr  IX/186/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  z dnia 09 grudnia 2008  roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze podjęta była w myśl  przepisów ustawy o finansach publicznych z 2005 roku które straciły moc obowiązującą .

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z  póź. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zapisy w niniejszej uchwale dostosowane są do obecnie obowiązujących przepisów prawnych i uwzględniają  przedłożenie informacji z wykonania planu finansowego Związku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Mając na uwadze zmianę przepisów prawnych podjęcie nowej uchwały jest uzasadnione.