Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR  0050. 3. 2011

z dnia 14 czerwca  2011 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm. )  w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.6.2011 z dnia 23  lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok  uchwala się co następuje:

§ 1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr  007.6.2011 z dnia 23  lutego 2011 roku ,  wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki Związku

zmniejsza się następujące wydatki:

-   w Dziale 010 rozdz. 01010

§ 4010 ? wynagrodzenia osobowe pracowników   kwotę 176.000,00 zł  zmniejsza się
o kwotę  5.300,00. zł -  do sumy 170.700 zł.

-   w Dziale 750 rozdz. 75095

§ 4170 ? wynagrodzenia bezosobowe kwotę 10.200,00zł zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł
do sumy 7.800,00 zł

zwiększa się następujące wydatki:

- w Dziale 010 rozdz. 01010

§ 4040 ? dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 12.000,00 zł zwiększa się o kwotę
5.300,00 zł do sumy 17.300,00 zł.

-   w Dziale 750 rozdz. 75095

Wprowadza się plan wydatków w:

§ 4360 ? opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
na  kwotę 1.200,00 zł ,
§ 4370 ? opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
na kwotę 1.200,00 zł.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie Nr 007.6.2011 z dnia 23  lutego 2011 roku  po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu ZMWiK w Koninie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na mocy § 4 pkt 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.6.2011 z dnia 23  lutego 2011 roku   w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku otrzymał od Zgromadzenia Związku upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowym Związku w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Dokonane zmiany wydatków w dziale 010 rozdział 01010 dotyczą wydatków bieżących Jednostki Realizującej Projekt i związane są z pokryciem kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok dla pracowników JRP wypłacanego w związku z likwidacją  Jednostki Realizującej Projekt.

Natomiast dokonane zmiany w dziale 750 rozdział 75095 dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług telefonii stacjonarnej i komórkowej  od miesiąca lipca 2011 roku w związku z planowanym przejęciem przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zobowiązań dotychczas finansowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Dokonywane zmiany nie mają wpływu na zwiększenie planu wydatków dotyczą jedynie zmian planu w poszczególnych paragrafach w ramach działów. Podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie i Związku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  0050.3.2011

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów  Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

O10Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

396 647,60


O1010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

396 647,603020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

1 500,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

500,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

176 000,00

170 700,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

17 300,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

30 000,004120

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

4 700,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000,00

31 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

8 500,004280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

200,004300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

17 000,004350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

1 500,004360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

3 000,004370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,00

3 000,004380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 000,00

1 000,004410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

6 000,004420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

0,004430

Różne opłaty i składki

500,00

500,004440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 600,00

4 600,004700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,006059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

94 647,60

94 647,60

750Administracja publiczna

169 009,00

169 009,00


75095


Pozostała działalność

169 009,00

169 009,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

51 000,00

51 000,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 600,00

52 600,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

4 300,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

9 100,004120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

1 400,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 200,00

7 800,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,004280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

200,004300

Zakup usług pozostałych

33 809,00

33 809,004360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

0,00

1 200,004370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

0,00

1 200,004410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,004430

Różne opłaty i składki

1 000,00

1 000,004440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 900,00

1 900,004700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

758Różne rozliczenia

3 100,00

3 100,00


75818


Rezerwy ogólne i celowe

3 100,00

3 100,004810

Rezerwy

3 100,00

3100

Ogółem

568 756,60

568 756,60
w tym:

 

 
wydatki bieżące

474 109,00

474 109,00
wydatki majątkowe

94 647,60

94 647,60

Poprawiony (poniedziałek, 20 czerwca 2011 22:06)