Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA Nr SO-0955/54/8/Ko/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2010 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. w osobach:

Przewodniczący:        Leszek Maciejewski

Członkowie:               Renata Konowałek, Józef Goździkiewicz

działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577) i art. 18a ust 3 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2010 r. wyraża następującą opinię:

Przedmiotowy wniosek został przedłożony do tut. Izby w dniu 09 czerwca 2011 r. Do wniosku dołączono protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08 czerwca 2011 r., na którym wypracowano wniosek.

W części wniosku zatytułowanej ?Kontrola wykonania planu finansowego Związku za 2010 r." Komisja wykazała w ujęciu tabelarycznym dane o planowanych i wykonanych dochodach i wydatkach w 2010 roku. Następnie Komisja przedstawiła analizę dochodów i wydatków polegająca na pokazaniu ogólnych kwot planu i wykonania oraz wskazała procentową realizacji planu. Komisja poinformowała, że wydatki bieżące w dz. 010, rozdz. 01010 zostały wykonane w 71,18 %, a dotyczyły kosztów utrzymania Jednostki Realizującej Projekt. Niskie wykonanie spowodowane było ?mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" oraz niższymi ?wydatkami na zakupy materiałów i usług." Komisja poinformowała również, że niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdz. 75095 spowodowane zostało m. in. ?niższą wypłatą diet dla członków zgromadzenia i zarządu Związku za uczestnictwo w posiedzeniach". Odnośnie wydatków majątkowych Komisja stwierdziła, że wydatki te obejmują koszt realizacji projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki - wodno ściekowej na terenie gmin członkowskich subregionu Konińskiego" , a ich niskie wykonanie spowodowane zostało procedurami odwoławczymi. Z protokołu wynika, że Komisja wyrywkowo sprawdziła dokumentację finansową Związku tj. sprawozdanie finansowe Związku sporządzone na 31.12.2010 roku i jego zgodność z zapisami w księgach rachunkowych. W dalszej części Komisja stwierdziła, że w jednostce sporządzono bilans za 2010 rok, a dokumentacja księgowa jest zgodna z przepisami. Ponadto Komisja przedstawiła zobowiązania Związku.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia o także sprawozdaniem finansowym. Komisja stwierdziła, że dochody bieżące wykonano na bardzo dobrym poziomie, niższe wykonanie dochodów majątkowych wynikało z przyczyn niezależnych od Związku. Wydatki znajdują pokrycie w zabezpieczonych planem środkach w układzie klasyfikacji budżetowej co wynika z ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej.

W konkluzji Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie i wnosi o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu za roku 2010. Decyzję w tej sprawie Komisja Rewizyjna podjęła jednomyślnie, (trzy głosy ?za")

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinią, że wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2010 rok został należycie uzasadniony.

Pouczenie

Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium

Leszek Maciejewski

Otrzymują:

1. Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie,

2. a/a.