Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 007.15.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie określenia zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych dotyczących gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 12 w zw. z art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, jak również w związku postanowieniem §1 ust.2 uchwały Nr 007.10.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 25 maja 2011 w sprawie powierzenia przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zakładowi Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku a także po ustaleniu z zainteresowanymi gminami uczestniczącymi w Związku zakresu tych zadań, uchwala się, co następuje:

§1

Na mocy uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.10.2011 z dnia 25 maja 2011 roku powierza się Zakładowi Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie realizację następujących inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie:

I. Gmina Stare Miasto

Aglomeracja Stare Miasto:

 1. Kanalizacja sanitarna - 45,224 km
 2. Oczyszczalnia Ścieków Stare Miasto

II. Gmina Stare Miasto

Gmina Rzgów

Aglomeracja Sławsk:

 1. Kanalizacja sanitarna Rumin - Posoka
 2. Kanalizacja sanitarna Sławsk - 8, 792 km
 3. Oczyszczalnia Ścieków Sławsk

III. Gmina Kramsk

Aglomeracja Kramsk:

 1. Kanalizacja sanitarna - 9,800 km

IV. Gmina Golina

Aglomeracja Golina :

 1. Kanalizacj a sanitarna -21,149 km
 2. Oczyszczalnia Ścieków Golina

V. Gmina Turek

Aglomeracja Turek:

 1. Kanalizacja sanitarna - 42,801 km
 2. Kanalizacja deszczowa Żuki - 2,439 km

§2

Sfinansowanie zadań określonych w § 1 w zakresie przygotowania Wniosku o dofinansowanie nastąpi ze środków Gmin na rzecz których realizowany będzie zakres rzeczowy określony w niniejszej uchwale, a szczegółowe określenie zasad nastąpi w odrębnych porozumieniach zawartych z Gminami.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2011r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 007.15.2011 roku

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjął uchwałę Nr 007.10.2011 w dniu 25 maja 2011 roku w drodze której powierzył Zakładowi Usług Wodnych Spółka z o.o. realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku. W wyżej wymienionej uchwale zawarto iż szczegółowy zakres powierzonych zadań inwestycyjnych będzie określony w drodze porozumień z Gminami, stąd też podjęcie uchwały jest zasadne.

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:41)