Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 0050.4.2011

z dnia 10 sierpnia 2011 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku.

 

Na podstawie art. 266 ust.l pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) w związku z Uchwałą Nr 007.12.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie: zakresu i formy półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala co następuje:

§1

Zarząd Związku przyjmuje informację Prezesa Zarządu ZMWiK w Koninie o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za pośrednictwem Przewodniczącego Zgromadzenia.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Obowiązek sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze wynika z przepisu art. 266 ust 1 powołanej w uchwale ustawy o finansach publicznych. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze do 31 sierpnia danego roku.

Informację przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr 007.12.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15.06.201 lr w sprawie zakresu i formy półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Koninie za pierwsze półrocze 2011 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków Związku za pierwsze półrocze w układzie klasyfikacji budżetowej w stosunku do planowanych wielkości do realizacji. Omówiono realizację wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz przedstawiono informację w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011 - 2014. księgowej.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2011 roku.

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 548.756,60 zł, planowane wydatki na kwotę 568.756,60 zł w tym:

Dochody

-   bieżące 454.109,00 zł

-   majątkowe 94.647,60 zł

Wydatki

-   bieżące 474.109,00 zł

-   majątkowe 94.647,60 zł

 

Różnicę między dochodami i wydatkami w planie uchwalonym stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano pokryciem nadwyżką z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2011 roku dokonano zmian planowanych wydatków.

Zmiany wprowadzono następującą uchwałą :

-   Uchwałą Zarządu ZMWiK Nr 0050.3.2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku,

W/w Uchwałą Zarządu Związku wprowadził zmiany w planie finansowym Związku po stronie wydatków dostosowując ich wielkości do aktualnych potrzeb realizacji budżetu.

Dochody

W 2011 roku zaplanowane dochody ogółem na kwotę 548.756,60 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 33,02 % co stanowiło kwotę 181.223,89 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa tabela.

Dochody ( w zł)

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody bieżące

454.109,00

181.223,89

39,91

010.01010

302.000,00

146.183,10

48,40

§ 2900

302.000,00

146.183,10

 

 

 

 

 

750.75095

31.109,00

31.109,00

100,00

§ 2900

31.109,00

31.109,00

 

 

 

 

 

756.75605

120.000,00

0,00

0,00

§0730

120.000,00

0,00

 

 

 

 

 

758.75814

1.000,00

3.931,79

393,18

§0920

1.000,00

1.308,48

 

§ 0970

0,00

2.623,31

 

 

 

 

 

Dochody majątkowe

94.647,60

0,00

0,00

010.01010

94.647,60

0,00

0,00

§6659

94.647,60

0,00

 

Dochody ogółem

548.756,60

181.223,89

33,02

Dochody bieżące wykonano na kwotę 181.223,89 zł co stanowiło 39,91 % planowanych dochodów bieżących w kwocie 454.109,00 zł. Obejmują one składki członkowskie na dofinansowanie działalności bieżącej Związku, wpłaty Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie, odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki Realizującej Projekt, odsetki za nieterminowe wpłaty środków na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt oraz wpłatę z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody. Na wykonanie dochodów bieżących tylko w 39,91 % wpływ ma termin realizacji II raty wpłat Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt, który zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia ZMWiK Nr VIII/181/2008 przypada do 31 lipca roku budżetowego oraz przypadających do wpłaty w drugim półroczu br wpływów z zysku jednoosobowej spółki Związku, Zakładu Usług Wodnych w Koninie.

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 94.647,60 zł nie były realizowane w pierwszym półroczu 2011 roku. Ich wpływ przewidywany jest w drugim półroczu 2011r.

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonane w 48,40 % dochody w kwocie 146.183,10 zł, pochodzą z wpłat gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt ? Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim" z tytułu należnych wpłat na rok 2011 zgodnie z obciążeniem Gmin.

Szczegółowe wpłaty Gmin z tego tytułu w pierwszym półroczu 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

1.

Gmina Stare Miasto

30.849,30

2.

Gmina Kramsk

26.968,60

3.

Gmina Rzgów

8.395,60

4.

Gmina Krzymów

6.160,80

5.

Miasto Golina

13.876,90

6.

Gmina Wilczyn

9.905,60

7.

Gmina Turek

16.323,10

8.

Gmina Kawęczyn

1.072,10

9.

Miasto Dobra

7.338,60

10.

Miasto Przedecz

3.850,50

11.

Gmina Grzegorzew

16.685,50

12.

Gmina Chodów

3.171,00

13.

Miasto Dąbie

0,00

14.

Gmina Olszówka

1.585,50

Łącznie

146.183,10

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 31.109,00 zł stanowią 100 % założonego planu, pochodzą z wpłaconych składek członkowskich gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku. Składki uregulowano w wysokości odpowiadającej obciążeniu gmin wynikającego z przeliczenia, ilość punktów pomiarowych (przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy (przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

Szczegółowe wpłaty Gmin z tego tytułu w pierwszym półroczu 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

1.

Gmina Stare Miasto

3.829,00

2.

Gmina Kramsk

2.816,00

3.

Gmina Rzgów

1.632,00

4.

Gmina Krzymów

1.911,00

5.

Miasto Golina

4.269,00

6.

Gmina Wilczyn

2.910,00

7.

Gmina Turek

2.696,00

8.

Gmina Kawęczyn

1.754,00

9.

Miasto Dobra

1.442,00

10.

Miasto Przedecz

1.114,00

11.

Gmina Grzegorzew

2.004,00

12.

Gmina Chodów

1.065,00

13.

Miasto Dąbie

1.902,00

14.

Gmina Olszówka

1.420,00

15.

Gmina Kłodawa

345,00

Łącznie

31.109,00

Dochody w kwocie 3.931,79 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pochodzą w wpływu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych Związku i Jednostki Realizującej Projekt i odsetek za nieterminową wpłatę dochodów w kwocie 1.308,48 zł oraz wpłaty dotyczącej rozliczeń z lat ubiegłych stanowiących pozostałe dochody w kwocie 2.623,31 zł.

 

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za I półrocze 2011r.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku występują należności ogółem w kwocie 5.127,42 zł. Stanowią je dochody bieżące z tytułu wpłat na utrzymanie działalności Jednostki Realizującej Projekt w kwocie w kwocie 4.816,90 zł oraz odsetki naliczone do dnia 30 czerwca br od nieterminowych wpłat dochodów na kwotę 310,52 zł. Przedstawione należności stanowiły zaległości w kwocie 4.971,30 zł na które składają się:

-   dochody z tytułu wpłat na utrzymanie działalności Jednostki Realizującej Projekt w kwocie w kwocie 4.816,90 zł pierwsza rata.

-   odsetki od nieterminowych wpłat dochodów w kwocie 154,40 zł.

Na 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły należności z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki

W I półroczu 2011 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 224.436,75 zł tj. 39,46 % założonego planu w kwocie 568.756,60 zł. Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.

Wydatki (w zł)

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

474.109,00

197.596,75

41,68

010.01010

302.000,00

119.284,61

39,50

§ 3020

1.500,00

0,00

 

§ 3030

500,00

0,00

 

§4010

170.700,00

64.876,39

 

§4040

17.300,00

16.669,38

 

§4110

30.000,00

12.990,28

 

§4120

4.700,00

1.998,86

 

§4170

31.000,00

15.200,00

 

 

§4210

8.500,00

1.849,52

 

 

§4280

200,00

0,00

 

 

§4300

17.000,00

1.693,12

 

 

§4350

1.500,00

0,00

 

 

§4360

3.000,00

962,24

 

 

§4370

3.000,00

981,91

 

 

§4380

1.000,00

0,00

 

 

§4410

6.000,00

1.392,15

 

 

§4430

500,00

0,00

 

 

§4440

4.600,00

670,76

 

 

§4700

1.000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

750.75095

169.009,00

78.312,14

46,34

 

§ 3030

51.000,00

22.942,18

 

 

§4010

52.600,00

26.063,32

 

 

§4040

4.300,00

4.202,40

 

 

§ 4110

9.100,00

4.806,94

 

 

§4120

1.400,00

739,31

 

 

§4170

7.800,00

0,00

 

 

§4210

2.000,00

1.375,77

 

 

§4280

200,00

0,00

 

 

§4300

33.809,00

16.159,82

 

 

§4360

1.200,00

0,00

 

 

§4370

1.200,00

0,00

 

 

§4410

500,00

51,50

 

 

§4430

1.000,00

0,00

 

 

§4440

1.900,00

1.640,90

 

 

§4700

1.000,00

330,00

 

 

 

 

 

 

 

758.75818

3.100,00

0,00

0,00

 

§4810

3.100,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

94.647,60

26.840,00

28,36

 

010.01010

94.647,60

26.840,00

 

 

§6059

94.647,60

26.840,00

 

 

Ogółem wydatki

568.756,60

224.436,75

39,46

 

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu br. w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 119.284,61 zł co stanowi 39,50 % założonego planu.

Dotyczą one wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania Jednostki Realizującej Projekt. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za półrocze 2011r w związku z likwidacją Jednostki Realizującej Projekt z dniem 30.06.2011r. Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów biurowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych jak również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przedłużenie gwarancji na korzystanie z programu komputerowej ewidencji księgowej SIGID.

 

Wysokość wskaźnika udziału poszczególnych Gmin w kosztach utrzymania Jednostki Realizującej Projekt określa uchwała nr III/192/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 22 lipca 2009 r., w sprawie określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-ściekowej w Gminach Członkowskich w Subregionie Konińskim", oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów, poszczególnych Gmin uczestniczących w/w programie.

Wskaźnik procentowy ustala się na podstawie udziału poszczególnych Gmin w przedsięwzięciu, biorąc pod uwagę koszty rzeczywistych robót budowlanych na terenie danej Gminy w stosunku do ogółu kosztów rzeczywistych.

Planowane Koszty na utrzymanie JRP w odniesieniu do poszczególnych Gmin w roku 2011 i wykonanie za pierwsze półrocze przedstawiają się następująco:

Gmina

Wysokość wskaźnika

procentowego

Planowane koszty na

rok 2011

Wykonanie za I

półrocze

Stare Miasto

20,43 %

61.698,60

24.369,84

Kramsk

17,86 %

53.937,20

21.304,23

Rzgów

5,56 %

16.791,20

6.632,22

Krzymów

4,08%

12.321,60

4.866,81

Golina

9,19%

27.753,80

10.962,26

Wilczyn

6,56%

19.811,20

7.825,07

Turek

10,81 %

32.646,20

12.894,67

Kawęczyn

0,71 %

2.144,20

846,92

Dobra

4,86%

14.677,20

5.797,23

Przedecz

2,55 %

7.701,00

3.041,76

Grzegorzew

11,05 %

33.371,00

13.180,95

Chodów

2,10 %

6.342,00

2.504,98

Dąbie

3,19%

9.633,80

3.805,18

Olszówka

1,05%

3.171,00

1.252,49

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane jest w szczególności mniejszym wydatkowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz kosztów krajowych podróży służbowych i pozostałych usług. Nie wydatkowano środków na różne opłaty i składki, zakup usług dostępu do sieci Internet i obejmujących tłumaczenia. Wydatki ponoszono do wielkości niezbędnych na funkcjonowanie jednostki do czasu zakończenia likwidacji. Nie zachodziła konieczność realizowania wydatków w większym zakresie niż wykonano

Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 46,34 % planu tj w kwocie 78.312,14 zł. Dotyczą one wydatków bieżących Związku . Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty diet dla członków Związku w posiedzeniach zgromadzenia i zarządu, koszty obsługi bankowej i prawnej, materiały biurowe, koszty podróży służbowych członków zarządu Związku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkolenia pracownika oraz przedłużenie gwarancji na korzystanie z programu komputerowej ewidencji księgowej SIGID.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków pokrywających koszty krajowych podróży służbowych, zakupów materiałów oraz niewykonania planowanych wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, których realizacja przewidywana jest po likwidacji Jednostki Realizującej Projekt tj. w drugim półroczu br.

Wydatki majątkowe w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 26.840,00 zł co stanowi 28,36 % założonego na realizację inwestycji planu w kwocie 94.647,60 zł Wydatki poniesiono na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego w ramach projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno- Ściekowej na terenie gmin członkowskich w Subregionie Konińskim", tj. na rozbudowę /przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dobra. Wynagrodzenie obejmowało 20% wartości umowy etapu I.

Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania/

projektu

Zakres rzeczowy

Plan

wydatków

Wykonanie wydatków

Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim

Wykonanie

dokumentacji

projektowej

94.647,60

26.840,00

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST na 30 czerwca 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w budżecie Związku nie wystąpiły zobowiązania.

W I półroczu 2011 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 181.223,89 zł natomiast wydatki zamknęły się kwotą 224.436,75 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 43.212,86 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 roku. Deficyt znajduje pokrycie w przychodach budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która wynosi 404.335,47 zł.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwalona została Uchwałą Nr 007.5.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 - 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2011 - 2014 nie zawierała realizacji przedsięwzięć i w pierwszym półroczu 2011 roku nie wystąpiły takie. Nie dokonywano również zaciągnięcia zobowiązań, które obciążałyby rok 2011 i lata następne.

Związek nie zawierał umów o udzieleniu poręczeń i gwarancji oraz partnerstwie publiczno- prywatnym oraz nie zaciągał pożyczek i kredytów.

Zrealizowane dochody znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały o WPF, a wydatkowane środki mieszczą się w prognozowanej wielkości wydatków bieżących i majątkowych roku 2011.